Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป 
 • อลังการอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล 
 • ชมป้อมปราการมรดกโลก อัคราฟอร์ท กับตำนานความรักที่มิลืมเลือน 
 • เยือนชัยปุระ นครสีชมพู กับความงดงามพระราชวังสายลม ฮาวา มาฮาล 
 • ชมความงามสถาปัตยกรรมผสมผสาน พระราชวังหลวง, ชมพระราชวังกลางน้ำ จาร์ มาฮาล 
 • นั่งรถจี๊ปชมพระราชวังภายในแอมเบอร์ฟอร์ท ภายในป้อมปราการอันแข็งแกร่ง
 • ถ่ายรูปเช็คอิน ประตูปาตริกา ประตูเมืองลำดับที่ 9 กับลวดลายภาพวาดสวยงาม 
 • ตื่นตาโบราณสถานอันสลับซับซ้อน "แชนด์ เบารี" บ่อน้ำขั้นบันได 3,500 ขั้น ที่ลึกที่สุดในอินเดีย 
 • ชมประตูชัยอินเดีย อนุสรณ์สถานทหารหาญ สัญลักษณ์แห่งกรุงนิวเดลี 
 • ไหว้สักการะขอพร วัดพระพิฆเนศ และ วัดลักษมีนารายยัน 
 • พักผ่อนสะดวกสบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว
 • บินสู่อินเดียด้วยสายการบินไทย สะดวกสบายด้วยบริการฟูลเซอร์วิส พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
Details
ประเทศ: อินเดีย
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGBKKDELTG02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กรุงเดลี - ชัยปุระ TG 323 0735-1035 น.
Sunday Hotel/ Sarover Hotel หรือเทียบเท่า
2 พระราชวังสายลม - ผ่านชมพระราชวังน้ำ - ซิตี้พาเลส CITY PALACE - วัดพระพิฆเนศ - แอมเบอร์ นั่งรถจิ๊ป - ประตูปาริกา PATRIKA
Sunday Hotel/ Sarover Hotel หรือเทียบเท่า
3 ชัยปุระ - เมืองอัครา - แซนด์เบารี - อัครา ฟอร์ท
Clarks Shiza Hotel หรือเทียบเท่า
4 ทัชมาฮาล - เดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดลักษมีนารายยัน - กรุงเดลี - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG 316 2235-0415 -
5 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ (ราคารวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

กำหนดการเดินทาง
เมษายน - กันยายน 2567

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา 
(บาท/ท่าน)

4 ท่าน

43,900

6 ท่าน

42,900

8 ท่าน

40,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

8,900

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ใช้ไม่ได้กับช่วงวันหยุด เทศกาล,นักขัตกฤษ์
 • ** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก ** 
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นอินเดีย ท่านละ 50 USD /ท่าน/ทริป 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล การจัดที่นั่งบนเครื่อง จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด โดยจะเป็นการรันตามระบบ ไม่สามารถ เลือกที่นั่ง และที่นั่งอาจจะไม่ได้ติดกัน ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างได ทั้งนี้สายการบินมีนโยบายขายบัตร(ตั๋ว) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่มนอกเหนือรายการทัวร์

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กรุงเดลี - ชัยปุระ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 05.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (Thai Airways) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความเช็คสะดวกในการเช็คกระเป๋าสัมภาระ และตั๋ว ก่อนเดินทาง
 • 07.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 323 **รวมน้ำหนักท่านละ 20 กิโลกรัม และมีอาหารบริการบนเครื่องบิน **

กรุงเดลี

 • 10.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติอินทราคานธี กรุงเดลี ประเทศอินเดีย (คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว) ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย คอยต้อนรับ และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่ เมืองชัยปุระ =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Sunday Hotel/ Sarover Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: พระราชวังสายลม - ผ่านชมพระราชวังน้ำ - ซิตี้พาเลส CITY PALACE - วัดพระพิฆเนศ - แอมเบอร์ นั่งรถจิ๊ป - ประตูปาริกา PATRIKA

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พระราชวังสายลม
(Hawa Mahal)

พระราชวังอันงดงาม สร้างด้วยหินทรายสีชมพูและสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์ ลักษณะเด่นของพระราชวังสายลมแห่งนี้ มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่านได้คล้ายกับรังผึ้ง สร้างขึ้นเพื่อให้นางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผู้คนในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกเมืองได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พระราชวังหลวง
(City Palace)

พระราชวังที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุลในปัจจุบัน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชมได้ จุดไฮไลท์ที่ต้องเช็คอิน คือ “ลานนกยูง” ซึ่งเป็นลานแสดงของเหล่านางรำที่จะมาร่ายรำ ณ ลานแห่งนี้ และล้อมรอบด้วยประตู 4 บาน ที่ทุกบานจะมีภาพวาดที่เป็นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที่ 1 จะเป็นตัวแทนของฤดูฝน ที่จะเป็นประตูที่ใช้ในการเข้าออก ประตูที่ 2 คือประตูดอกบัวเป็นตัวแทนของฤดูร้อน ประตูที่ 3 ประตูโค้งสีเขียวเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ และประตูที่ 4 ประตูดอกไม้สีม่วงตัวแทนของฤดูหนาว และเมื่อมองไปยังด้านบนสุดของพระราชวังก็จะเห็นห้องพักส่วนพระองค์ของราชวงศ์

วัดพระพิฆเนศ (Ganesh Temple)

เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล วัดพระพิฆเนศ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดู ถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์

แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)
นั่งรถจี๊ปชมพระราชวัง

ป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นป้อมปราการที่สำคัญสามารถป้องกันข้าศึกที่มารุกรานได้ มีทั้งแม่น้ำล้อมรอบ และขนาดกำแพงของป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น มีความยาวกว่า 13 กิโลเมตร และสามารถมองเห็นได้ระยะไกลจากมุมสูงของปราการ ภายในยังประกอบไปด้วยพระตำหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล (พิเศษ... ให้ท่านนั่งรถจี๊ปขึ้นไปชมพระราชวัง)

ผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ
(Jal Mahal)

"Qutub" คือ ชื่อกษัตรย์ผู้เริ่มสร้าง และ "Minar" แปลว่าหอคอย เป็นโบราณสถานที่ประกอบด้วยซากปรักหักพังของเสาอาคาร โดยมี หอคอยคูตุ๊ป สูง 73 เมตรตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่าสวยงาม ประหนึ่งหอคอยแห่งชัยชนะที่กษัตริย์โมกุลสามารถเข้ายึดครองเดลี มีสภาพอาคารสมบูรณ์ รอบๆ แกะสลักด้วยอักษรสันสกฤต หอคอยคูตุ๊ปมีนาร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในแห่งศิลปะสถาปัตยกรรมรูปแบบอิสลาม ปี ค.ศ. 1993

ประตูปาตริกา
(Patrika Gate)

เป็นประตูเมืองชัยปุระใน อันดับที่ 9 และมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ วงเวียนจาวาฮาร์ (Jawahar Circle) ประกอบไปด้วย 7 ซุ้มประตู ภายในแต่ละซุ้มจะมีการเขียนและวาดลวดลายสวยงาม นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าประตูเลข 9 นี้ เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ แตกต่างจากประตูอื่นๆ ทั่วไป

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Sunday Hotel/ Sarover Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: ชัยปุระ - เมืองอัครา - แซนด์เบารี - อัครา ฟอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แชนด์ เบารี
(Chand Baori)

โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย มีขั้นบันไดถึง 3,500 ขั้น สูง 13 ชั้น ลึกกว่า 30 เมตร บ่อน้ำเก่าแก่แห่งนี้ยังปรากฎตัวในฉากหนังฟอร์มยักษ์ชื่อดัง The Dark Knight Rise อีกด้วย ทำให้ที่เที่ยวแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อัคราฟอร์ท
(Agra Fort)

ป้อมปราการที่สำคัญ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีความโดดเด่นด้วยอิฐส้มที่ล้อมรอบด้วยกำแพงถึงสองชั้น ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งห้องส่วนพระองค์ ท้องพระโรง ลานน้ำพุ สวนดอกไม้ และยังเป็นป้อมที่พระเจ้าชาห์ชะฮานถูกขุมขัง โดยลูกชายของพระองค์เอง เนื่องจากทรงโศกเศร้าเสียพระทัยที่พระมเหสี มุมตัช มาฮาล สิ้นพระชนม์ และทรงได้ใช้ชีวิต ณ ป้อมแห่งนี้ เฝ้ามองทัชมาฮาล จากอัคราฟอร์ท เพื่อระลึกถึงพระมเหสีอันเป็นที่รักจนสิ้นพระชนม์

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Clarks Shiza Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: ทัชมาฮาล - เดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดลักษมีนารายยัน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทัชมาฮาล
(Taj Mahal)

ชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่ ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานที่มีต่อพระมเหสี พระองค์เรียกพระมเหสีว่า มุมตัช มาฮาล ที่แปลว่า “อัญมณีแห่งราชวัง” ซึ่งทัชมาฮาลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหลุมฝังศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ที่ทรงสิ้นพระชนม์หลังจากให้กำเนิดธิดาองค์ที่ 14 ใช้ผู้สร้างและร่วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดับด้วยเพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซีย อียิปต์ เนปาล ฯลฯ (*** ทัชมาฮาล ปิดทุกวันศุกร์ *** )

= เดินทางสู่กรุงเดลี =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ประตูชัย
(India Gate)

เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี โดยซุ้มประตูแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีส และนครเวียงจันทน์

วัดลักษมีนารายัน
(Laxmi Narayan Temple)

หรือที่ชาวอินเดียเรียกอีกอย่างว่า Birla Mandir สถาปัตยกรรมของวัดนี้สร้างด้วยหินทรายสีแดง และยังมีลานน้ำพุด้านหน้าที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว มีความสวยงามเป็นอย่างมาก วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระนารายณ์ผู้พิทักษ์โลก และพระลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย นอกจากนี้ภายในยังมี พระกฤษณะ พระพิฆเนศให้ท่านสักการะขอพร

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแห่งชาติอินทิราคานธี เตรียมตัวเดินทางกลับ ** 
 • 22.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 316
  **รวมน้ำหนัก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน **
   ** มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง **

วันที่ห้า :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 04.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ไทยแอร์เวย์  ไป-กลับ ( สนามบินสุวรรณภูมิ- เดลิ - สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ค่าภาษีสนาม และค่าภาษีน้ำมันตามรายการเที่ยวบินของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนำท่านท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
 • ค่าวีซ่าอินเดีย สำหรับพาสปอร์ไทย  ท่านละ 1,500.- บาท  
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษา English Speaking Guide) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และบางมื้อให้ท่านอิสระได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าโรงแรมตามระบุ (ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  **ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางคุ้มครองเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป-คณะ และเช็คอินท์ตั๋วเครื่อง และที่นั่งบนเครื่อง ณ สนามบิน
 • มีบริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/วัน

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว,  ค่าวีซ่าอินเดียสำหรับลูกค้าถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ (**สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนดเกิน 30 กิโลกรัม สายการบินเก็บเพิ่ม (ติดสอบถามเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจราจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ, ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความคุมของบริษัทฯ 
 • หากรัฐบาลไทย และอินเดีย มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตัวเอง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดำเนินการ 500 บาท (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 1ครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50 USD/ท่าน/ตลอดรายการ

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวางมัดจำห้องพักฯลฯ และค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน

o    ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท

o    ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท

o    จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ อินเดีย และแคชเมียร์ ท่านละ 18,000 บาท

 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
 • โปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า-สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องทำวีซ่าจีน (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของคณะเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรม-กรณีห้องพักคู่TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED  1เตียงใหญ่แทนโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า //หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED 1 เตียงใหญ่ ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้องพัก TWIN BED เตียงเดี่ยว 2เตียง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า // กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

RELATED ARTICLES

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!