Trip Highlight
 • แพ็คเกจราคานี้ รวมที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (*ไม่รวมอาหารเช้า)
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม (Seat in Coach)
 • 2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป
Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 มี.ค. 66
รหัสสินค้า: PKMERSIN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เลือกโรงแรม

Hotel 81 Premier

 • Hotel 81 (Premier) Star ตั้งอยู่ในย่าน Geylang อันมีชีวิตชีวา ห่างจาก Aljunied MRT Station โดยใช้เวลาเดิน 10 นาที โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักอันทันสมัยในทำเลสะดวก และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีทั่วบริเวณ
 • ห้องพักปรับอากาศมีโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม 
 • มินิบาร์ อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และ ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวน้ำอุ่น
 • แผนกต้อนรับส่วนหน้า 24 ชั่วโมง

ช่วงเดินทาง แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน
2 ท่านเดินทาง
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
วันนี้ - 31 มี.ค. 66

7,900.- บาทต่อคน*

(*ไม่รวมอาหารเช้า)

4,900.-

*หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ราคานี้ยกเว้นการเข้าพักช่วงวันที่ 30 Apr- 03 May / 15 Jul - 30 Aug / 5-8 Sep / 30 Sep - 2 Oct / 19-21 Oct / 25-28 Oct 2022

RedDoorz Premium @ Balestier

 • เที่ยวสิงคโปร์ได้อย่างสบายใจเมื่อเข้าพักที่นี่ ที่พักได้รับใบรับรองมาตรฐาน SG Clean และมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีในทุกห้องพักให้บริการ ที่พักตั้งอยู่ในย่านโนเวนาของสิงคโปร์ ผู้เข้าพักจึงได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจและร้านอาหารอร่อยๆ ทริปยังไม่จบถ้าไม่ได้แวะไปที่เที่ยวชื่อดังอย่าง Gardens By The Bay East ด้วยอีกสักที่ ที่พัก 3 ดาวนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายสูงสุดให้แก่ผู้เข้าพัก

ช่วงเดินทาง แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน
2 ท่านเดินทาง
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
วันนี้ - 31 มี.ค. 66

7,900.- บาทต่อคน*

(*ไม่รวมอาหารเช้า)

4,200.-

*หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ราคานี้ยกเว้นการเข้าพักช่วงวันที่ 30 Apr- 03 May / 15 Jul - 30 Aug / 5-8 Sep / 30 Sep - 2 Oct / 19-21 Oct / 25-28 Oct 2022

 

ตารางการเดินทาง

DAY1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เข้าพักที่โรงแรม (-/-/-)

 • xx.xx น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินตามที่ท่านจองมา
 • xx.xx น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินตามที่ท่านจองมา
 • xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • รถรับท่าน ณ จุดนัดพบ นำท่านเดินทางด้วยรถ Seat in Coach เข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • ให้ท่านเช็คอินเข้าที่พัก RedDoorz Premium @ Balestier 
 • อิสระให่ท่านท่องเที่ยว พักผ่อนตามอัธยาศัย **แนะนำสถานท่องเที่ยวในสิงคโปร์

DAY2 : อิสระตามอัธยาศัย (-/-/-)


DAY3 : อิสระตามอัธยาศัย - กรุงเทพฯ

 • อิสระให่ท่านท่องเที่ยว พักผ่อนตามอัธยาศัย **แนะนำสถานท่องเที่ยวในสิงคโปร์
 • อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาสมควรรถรอรับท่านบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางเดินทางด้วยรถ Seat in Coach สู่ สนามบินชางกี 
 • xx.xx น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านจองมา
 • xx.xx น. เดินทางกลับถึง กรุงเททพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เที่ยวบินแนะนำ

สายการบิน

ไฟท์บิน

THAI AIRWAYS (TG)

BKK-SIN TG403 08.00-11.15

SIN-BKK TG410 20.40-22.00

SINGAPORE AIRLINE (SQ)

BKK-SIN SQ705 09.40-13.05

SIN-BKK SQ714 17.10-18.45

หมายเหตุ : ไฟล์ทบินเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น


แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • แพ็คเกจราคานี้ สำหรับเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ขึ้นไป
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ไม่รวมอาหารเช้า)
 • ค่ารถ รับส่ง สนามบิน-โรงแรม (Seat in Coach)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ และน้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถท่านละ 5 SGD
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันโควิดและประกันการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 • ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
  Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
  Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

เอกสารสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน

 1. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบART+ใบรับรองแพทย์ ผลเป็นลบภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง(ภาษาอังกฤษ)
 2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
  (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ E-VACCINE CERTIFICATE (ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม)

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass

RELATED ARTICLES

Fort Canning Park มุมถ่ายรูปสุดฮิตในสิงคโปร์ ไม่เช็คอินไม่ได้แล้ว

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) แลนด์มาร์กบนยอดเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ กลับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของสิงคโปร์ในชั่วพริบตา กับมุมบันไดวนและอุโมงค์ต้นไม้ที่ใครไปสิงคโปร์ก็ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเก็บภาพสวยๆ มาลง IG กันสักครั้ง

วัดเทียนฮกเก๋ง(Thian Hock Keng Temple) วัดจีนเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์

ในย่านไชน่าทาวน์ ยังมีวัดจีนที่เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนนั่นก็คือ วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการ สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจัดเต็ม อย่าลืมขอคืนภาษี GST Refund

ใครไปเที่ยวสิงคโปร์ ก็คงจะสนุกกับการช้อปปิ้งกันบ้างล่ะ เพราะมีจุดให้เดินเที่ยวช้อปปิ้งอยู่หลายแห่ง หรือไม่ว่าเราสามารถช้อปปิ้งแล้วยังขอคืนภาษีได้ด้วยนะ ซึ่งที่สิงคโปร์เรียกว่า GST (Goods and Services Tax)

แจกพิกัด ตามล่าหา Street Art Chinatown Singapore

ใครที่ชื่นชอบงานศิลปะและการถ่ายรูป ไปเดินชมสตรีทอาร์ทในย่านไชน่าทาวน์สิงคโปร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นชุมชนจีนในสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยศิลปินชื่อดังได้สวยงาม เรามาตามล่าหา Street Art China Town Singapore กันดีกว่า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!