สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight

 • ออกเดินทาง 6 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • พิเศษ! บริการไกด์ท้องถิ่น(ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 4 วัน
 • สัมผัสประสบการณ์ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง
 • เที่ยวชมทัศนียภาพอันงาดงาม น้ำตกกวงซี 
 • ล่องเรือสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกลางแม่น้ำโขง

Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค. - ธ.ค.63
รหัสสินค้า: LANDLAVTEVV4D3N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง
MANOLUCK HOTEL
2 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - วัดวิชุนราช - หอพระบาง - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
3 หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บูลากูน
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
4 วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - สนามบินวัตไต - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เดินทางได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563   

กำหนดการดินทาง 6 ท่านออกเดินทาง
(ราคาต่อท่าน)
พัก 2 ท่าน ต่อห้อง
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
BOOK NOW
มี.ค. - ธ.ค.63 11,900 4,500.- จองทางไลน์ โทรจอง
หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เดินทาง 6 คนขึ้นไปโดยรถTOYOTA COMUTER


วันแรก : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกกวงซี - พระธาตุพูสี -  ตลาดมืดหลวงพระบาง      

 • XX.XX น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม น้ำตกกวงซี

 • นมัสการ พระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์ รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง (NIGHT MARKET)
 • ที่พักโรงแรม MANOLUCK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - วัดวิชุนราช - หอพระบาง - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง  

 • ตื่นเช้า ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง (ค่าทำบุญ ไม่รวมในรายการ)

 • จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบาง
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม วัดวิชุนราชอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ

 • จากนั้นนำท่านเดินชม ">พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำพาท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง
 • นำท่านเดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขง
 • นำท่านชม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้าโขง เป็นลักษณะถ้าริมหน้าผามีโพรงถ้าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จานวนนับพันองค์
 • ล่องเรือกลับสนุกกับคาราโอเกะและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกลางแม่น้ำโขง
 • รับประทานอาหารค่ำบนเรือ
 • ที่พักโรงแรม MANOLUCK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม : หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บูลากูน         

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางไปชมความงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง พร้อมทั้งชมจุดชมวิวสุดยอดถ้ำที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้

Cr.Gusjer - flick

 • นำท่านชม style="color: #ff0000;">ถ้ำปูคำ เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคำซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่ว่าถ้ำปูคำระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ล้อมด้วยภูเขาหินปูน

Cr.juliansong - flick

 • อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน

Cr.Rolling Okie - flick

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พักรงแรม THE GRAND RIVERSIDE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ : วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว   - สนามบินวัตไต - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณีนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์

 • นำท่านเดินทางสู่ ประตูชัย (PATUXAY) แห่งนคร เวียงจันทน์ ส.ป.ป ลาว เป็นการสร้างเลียนแบบ ประตูชัยฝรั่งเศส

 • จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม 

Cr.Gerd Eichmann - Own work/commons.wikimedia.org

Cr.Gerd Eichmann – Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra/commons.wikimedia.org

 • นำท่านเดินทางไปยัง หอพระแก้ว

Cr.Thanate Tan - flick

Cr.Lydie - flick

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • XX.XX น. เดินทางลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • XX.XX น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม แนะนำสายการบิน

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

lang="TH">สายการบิน> ขาไป
สุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง
BKK - LPQ
ขากลับ
เวียงจนทน์ - สุวรรณภูมิ
VTE - BKK
ไฟลท์บิน ไฟลท์บิน/strong> เวลา

Bangkok Airways (PG)

PG941 09.25-11.35 PG940 19.35-20.55

Thai Smile Airways (WE)

WE576 08.45-10.20 TG575 20.30-21.35

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 800 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

6 สิ่งต้องทำเมื่อมาเยือนวิถี... หลวงพระบาง

เซฮายยยยย วิถีฮิปสเตอร์ และแบ็คแพ็คเกอร์ที่ชื่นชอบการเดินทาง แบบวิถีสโลว์ไลฟ์ออกไปใช้ชีวิตช้าๆ น้องวันเดอร์แนะนำเลยค่า "หลวงพระบาง" ที่เราจะต้องตกหลุมรักอย่างโง่หัวไม่ขึ้นแน่นอน

ลาว ประกาศ 'ล็อกดาวน์' ห้ามออกนอกบ้าน ห้ามกักตุนและขึ้นราคาสินค้า 30 มี.ค. - 19 เม.ย. 2563

รัฐบาลลาว ประกาศล็อกดาวน์ประเทศ บังคับใช้ 30 มีนาคม ถึง 19 เมษายนนี้ ออกข้อห้าม 11 ข้อ ห้ามออกนอกบ้าน ห้ามกักตุนและขึ้นราคาสินค้า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ลงนามคำสั่งว่าด้วยมาตรการสกัดกั้น การระบาด ควบคุม และเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 สรุปดังนี้

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ขอโชคให้ได้โชค แนะนำวัดที่ไปขอพรเรื่องโชคลาภ ชีวิตรุ่งเรือง

ขอโชคให้ได้โชค วัดที่ไปขอพรเรื่องโชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!