Trip Highlight
 • พาท่านเดินทางสุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน-ญุี่ปุ่น โดยสายการบินรอยัลบรูไน
 • ชม OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • ชมมัสยิดทองคำ JAME HASSANIL BOLKIAH มัสยิดแห่งชาติของบรูไน
 • พาท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิด ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
 • สุดฟิน ชมซากุระบานสะพรั่ง ที่แม่น้ำเมกุโร๊ะ, สวนอุเอโนะ
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังในกรุงโตเกียว
 • เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวานพร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น
 • พิเศษ!! เซ็ตปิ้งย่างหมูบนหินภูเขาไฟ
 • พาท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น
Details
ประเทศ: บรูไน-ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 - 5 เมษายน 2566
รหัสสินค้า: JPBWNNRTBI02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) BI514 (13.30-17.15) - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) -
2 สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) BI695 (00.35-07.30) – ปราสาทโอดาวาระ (ชมด้านนอก) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต – ทะเลสาบยามานากะโกะ – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู
FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮักไก – กระเช้าไฟฟ้าคาชิคาชิ – กรุงโตเกียว – ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ
NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า
4 ตลาดปลาสึกิจิ – ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – นาริตะ
HOTEL WELCO NARITA หรือเทียบเท่า
5 เดินทางสู่สนามบินนาริตะ (โดยรถของทางโรงแรม) – สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน BI 696 (11.45-17.15) เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ BI519 (18.20-20.05) -

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน)

 • 11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที
 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารค่ำ พาท่านแวะถ่ายรูปที่ มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดาสรีเบกาวัน ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น


วันที่สอง: สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน  – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) – ปราสาทโอดาวาระ (ชมด้านนอก) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต – ทะเลสาบยามานากะโกะ – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู

 • 00.35 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI695
 • 07.30 น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ โอดาวาระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • ชมและถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทโอดาวาระ เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางโบราณสถานแห่งชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์ผ่านการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์
  ไฮไลท์สำคัญของปราสาทโอดาวะระ (Odawara Castle) คือสวนที่อยู่รอบๆปราสาทที่มีคูน้ำและสะพานสีแดง พอถึงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน จะกลายเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดคานากาว่า
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่นและแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ ซึ่งมีร้านค้าแบรนด์เนมมากว่า 200 ร้าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวาน พร้อม บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สาม: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮักไก – กระเช้าไฟฟ้าคาชิคาชิ – กรุงโตเกียว – ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ นำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (การขึ้นชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • นำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ คนไทยเราเรียกที่นี่ว่า "หมู่บ้านน้ำใส"
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - พิเศษ!! เซ็ตปิ้งย่างหมูบนหินภูเขาไฟ
 • นำท่าน นั่งกระเช้าคาจิคาจิ (Mt.Fuji Panoramic Ropeway)
 • นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น 
 • นำท่าน ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ มีลักษณะเป็นคลองคอนกรีตขนาดไม่กว้างมาก แต่ทอดยาวไปตามแหล่งที่อยู่อาศัยในย่านเมกุโระ (Meguro) ในเขตชินากาว่า
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: ตลาดปลาสึกิจิ – ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – นาริตะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาสึกิจิ เคยเป็นตลาดค้าส่งปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด เปิดทำการค้ามากว่า 83 ปี ก่อนที่จะย้ายที่ตั้งไปยังย่านโทโยซุ (Toyosu)
 • นำท่าน ชมซากุระสวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว มีบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยพื้นที่อันร่มรื่น รวมทั้งสวนสัตว์ วัดและศาลเจ้า อีกทั้งพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่ง มีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างทางยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจำนวนมากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งจะบานช่วงประมาณปลายมีนาคมถึงต้นเมษายน ทำให้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า “เทศกาลฮานามิ”
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” หรือจะเลือกเดินที่ ถนนนาคามิเสะ ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ
 • จากนั้นช้อปปิ้งกันที่ ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL WELCO NARITA หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: เดินทางสู่สนามบินนาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.45 น ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI696
 • 17.15 น เดินทางถึง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
 • 18.20 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI519
 • 20.05 น เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางของ บริษัท Allianz คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท

RELATED ARTICLES

บรรยากาศล่าสุดจาก เทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส 2023 @Oishi Park กับวิวภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะถึงเวลาของเทศกาล ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือ พิงค์มอส (Pink Moss) ที่มีความสวยงามไม่แพ้กับ ดอกซากุระ เลยล่ะค่ะ ซึ่งดอกซากุระนั้น จะบานสวยงามอยู่บนต้นไม้ แต่ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) เป็นดอกไม้ที่มีสีคล้ายกัน สวยงามเหมือนกัน แต่เติบโตอยู่บนพื้นดินนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ ดอกชิบะซากุระ และเทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ 2023 (Fuji Shibazakura Festival 2023)

รีวิวขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ในราคาเพียง 10,180 เยน ใช้ได้เต็มๆ 3 วัน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใครๆก็ต่างอยากไปเที่ยว ไปชมความสวยงามของบ้านเมือง ชมวัฒนธรรม และทานอาหารที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แต่การที่จะไปตามเป้าหมายนั้น การเดินทางก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก วันนี้เราก็จะมาชี้ช่องทางขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ซึ่งตั๋วนี้สามารถเดินทางได้ทั่วเมืองโตเกียว และสามารถใช้ได้มากถึง 3 วันเลยทีเดียว ราคาเพียง 10,180 เยน หรือประมาณ 2,538 บาท ทั้งราคาดี ทั้งมีระยะเวลาการใช้งานได้นานขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้วค่ะกับตั๋ว JR Tokyo Wide Pass

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!