Trip Highlight
 • พาท่านเดินทางสุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน-ญุี่ปุ่น โดยสายการบินรอยัลบรูไน พร้อมนน.กระเป๋าโหลด 20 kg.
 • เที่ยวบรูไนยามค่ำคืน ชมความอลังการของมัสยิดสุลต่าน
 • ชม OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • ชมมัสยิดทองคำ JAME HASSANIL BOLKIAH มัสยิดแห่งชาติของบรูไน
 • พาท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิด ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
 • ชมโออิชิปาร์ค ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • เช็คอินที่อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
 • ไหว้พระขอพรวัดชื่อดัง วัดอาซากุสะ
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังในกรุงโตเกียว
Details
ประเทศ: บรูไน-ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: JPBWNNRTBI02

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 20 6-10Jan 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
39,900 THB
จอง 20 13-17Jan 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
39,900 THB
จอง 20 20-24Jan 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
39,900 THB
จอง 20 24-28Feb 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
39,900 THB
จอง 20 2-6Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
39,900 THB
จอง 20 9-13Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
44,900 THB
จอง 20 16-20Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
44,900 THB
จอง 20 23-27Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
44,900 THB
จอง 20 30 Mar 2024-3 Apr 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
44,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) - จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่ Empire Hotel - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน) -
2 สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) BI695 (00.35-07.30) – วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เลต - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5
KYUSUISO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - สวนโออิชิ ปาร์ค - เจดีย์แดงชูเรโตะ - Duty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
THE HEDISSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)
THE HEDISSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
5 รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินนาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน BI 696 (11.45-17.15) เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ BI519 (18.20-20.05) -


แพลนการเดินทาง

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) - จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่ Empire Hotel - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน)

 • 11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศ ณ จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่ Empire Hotel
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารค่ำ พาท่านแวะถ่ายรูปที่ มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดาสรีเบกาวัน ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น


วันที่สอง: สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน  – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) – วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เลต - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5

 • 00.35 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI695
 • 07.30 น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารเช้า Set Box
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์
 • นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร นำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (การขึ้นชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYUSUISO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วันที่สาม: โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - สวนโออิชิ ปาร์ค - เจดีย์แดงชูเรโตะ - Duty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเที่ยวชมสถานที่สุดฮิต โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) อุโมงค์ใบเมเปิ้ล หรือทางเดินสายต้นเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ
 • จากนั้นพาทุกท่านไปชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเที่ยวชม เจดีย์ชูเรโตะ (Chureito Pagoda) หรือ เจดีย์แดงชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม
 • นำท่านช้อปปิ้งกันที่ ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free
 • นำท่านช้อปปิ้งกันที่ ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Hedistar Hotel Narita 3* หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน กรุงโตเกียว โดยมีสถานที่แนะนำ อาทิ (ไม่มีรถบริการ)
  *วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
  *หอคอย TOKYO SKYTREE เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
  *ย่านฮาราจูกุ แหล่งวัยรุ่นที่รู้จักกันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทาเคชิตะ
  *ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน
  *โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าบัตร) พบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งจินตนาการของการผจญภัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Hedistar Hotel Narita 3* หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินนาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (เปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.45 น ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI696
 • 17.15 น เดินทางถึง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
 • 18.20 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI519
 • 20.05 น เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท

RELATED ARTICLES

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทัวร์ไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!