Trip Highlight
 • พาท่านเดินทางสุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน-ญุี่ปุ่น โดยสายการบินรอยัลบรูไน
 • ชม OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • ชมมัสยิดทองคำ JAME HASSANIL BOLKIAH มัสยิดแห่งชาติของบรูไน
 • พาท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิด ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
 • สุดฟิน ชมซากุระบานสะพรั่ง ที่ฟูจิ
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังในกรุงโตเกียว
 • เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวานพร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น
 • พาท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น
Details
ประเทศ: บรูไน-ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 08 – 12 / 15 – 19 เมษายน 2566
รหัสสินค้า: JPBWNNRTBI01

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 20 8-12Apr 2023 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
47,900 THB
จอง 20 15-19Apr 2023 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
47,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) BI514 (13.30-17.15) - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน) -
2 สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) BI695 (00.35-07.30) – วนอุทยานฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู
FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – กระเช้าไฟฟ้าคาชิคาชิ – กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)
NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า
5 รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินนาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน BI 696 (11.45-17.15) เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ BI519 (18.20-20.05) -

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน)

 • 11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที
 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารค่ำ พาท่านแวะถ่ายรูปที่ มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดาสรีเบกาวัน ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น


วันที่สอง: สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน  – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) – วนอุทยานฮาโกเน่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต แช่ออนเซ็นบุฟเฟ่ต์ขาปู

 • 00.35 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI695
 • 07.30 น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ
 • นำท่านชม ศาลเจ้าฮาโกเน่ มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี 757 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับความเชื่อที่ว่าภูเขาเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งมีควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา มีอุณหภูมิสูงซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้และไข่ที่ได้จะมีสีเป็นสีดำ
 • นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวานพร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น”


วันที่สาม: ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – กระเช้าไฟฟ้าคาชิคาชิ – กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ นำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (การขึ้นชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • นำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ คนไทยเราเรียกที่นี่ว่า "หมู่บ้านน้ำใส"
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่าน นั่งกระเช้าคาจิคาจิ (Mt.Fuji Panoramic Ropeway)
 • นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งกันที่ ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว   (ไม่มีรถบริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน กรุงโตเกียว โดยมีสถานที่แนะนำ อาทิ (ไม่มีรถบริการ)
  -วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
  -หอคอย TOKYO SKYTREE
  -ย่านฮาราจูกุ แหล่งวัยรุ่นที่รู้จักกันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทาเคชิตะ
  -ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว
  -โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าบัตร)
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.45 น ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI696
 • 17.15 น เดินทางถึง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
 • 18.20 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI519
 • 20.05 น เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอในของท่าน)

RELATED ARTICLES

หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก! กัมปงอายเยอร์(Kampong Ayer) บรูไน(Brunei)

หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของบรูไน (Brunei) ที่มีอายุเกือบ 1,500 ปี เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไนเลยก็ว่าได้ค่ะ ในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค และเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ชาวยุโรปยุคแรกๆ ที่เข้ามาบรูไน จึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิสแห่งตะวันออก

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

รวมพิกัด 5 ร้านแบรนด์เนมมือสอง ย่านชินจูกุ(Shinjuku) ประเทศญี่ปุ่น(Japan)

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ญี่ปุ่น(Japan) ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งแฟชั่น จึงทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการใช้สินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่เป็นแบรนด์เนมกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Prada, Chanel, Hermes, Dior, Gucci, Louis Vuitton และแน่นอนว่าเมื่อเบื่อก็นำมาขายหรือส่งต่อ จึงทำให้ร้านขายแบรนด์เนมมือสองนั้นมีมากเลยทีเดียว ราคาก็ขึ้นอยู่ตามสภาพสินค้า ย่านชินจูกุ(Shinjuku) นี้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของนักสะสมและคนที่ชื่นชอบแบรนด์เนมเลยก็ว่าได้ เพราะมีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมาย หลากหลายแบรนด์ ที่ทั้งหายาก ลิมิเต็ด(Limited) เราอาจจะหาซื้อไม่ได้ในช็อปแล้ว ตั้งแต่ปีเก่า จนถึงพึ่งออกมา และราคาน่าคบหา วันนี้เราก็มีมาแนะนำกันถึง 5 ร้าน มาดูกันเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!