Trip Highlight
 • เที่ยวสถานที่ชื่อดัง วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดทองคินคะคุจิ
 • เช็คอินแลนด์มาร์ค ปราสาทโอซาก้า ถ่ายภาพกับป้ายกูลิโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 • เที่ยวชมย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO ย่านซันมาชิซูจิ
 • ชมความสวยงามของเทศกาล Nabana no sato งานประดับไฟสุดอลังการ
 • สัมผัสความดั้งเดิมของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • พักนาโกย่า 1 คืน ออนเซ็น 1 คืน โอซาก้า 2 คืน
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
เดินทางโดย: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
รหัสสินค้า: JPKIXXJIT07

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 October 5-9Oct 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
33,888 THB
จอง 4 October 12-16Oct 2022
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
37,888 THB
จอง 4 October 19-23Oct 2022
(วันปิยมหาราช)
XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
37,888 THB
จอง 4 October 26-30Oct 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
35,888 THB
จอง 4 November 2-6Nov 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
33,888 THB
จอง 4 November 9-13Nov 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
33,888 THB
จอง 4 November 16-20Nov 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
33,888 THB
จอง 4 November 23-27Nov 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
33,888 THB
จอง 4 November 30 Nov 2022-4 Dec 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
33,888 THB
จอง 4 December 7-11Dec 2022
(วันรัฐธรรมนูญ)
XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
37,888 THB
จอง 4 December 14-18Dec 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
33,888 THB
จอง 4 December 21-25Dec 2022 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
37,888 THB
จอง 4 December 28 Dec 2022-1 Jan 2023
(วันขึ้นปีใหม่)
XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
41,888 THB
จอง 4 January 4-8Jan 2023 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
37,888 THB
จอง 4 January 11-15Jan 2023 XJ612
00:55 - 08:40
XJ613
09:50 - 13:50
34,888 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สดรีม – เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – สะพานนาคาบาชิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองกุโจ – แช่ออนเซ็น
Gujo Onsen Hotel หรือเทียบเท่า
4 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททองคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า – ย่านชินเซไก
Osaka Hotel หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาคุโรมง – แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ย่านชินไซบาชิ – ลาลาพอร์ต เอ็กซ์โปซิตี้
Hotel at Kansai airport หรือเทียบเท่า
6 ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 20.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai AirAsia X โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

วันที่สอง : ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สดรีม - เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ

 • 00.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างเดินทาง)
 • 08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
 • นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น นำท่าน ถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดมิเอะ แวะช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค แจ๊สดรีม อีกหนึ่งเอาท์เลตที่มีใหญ่มากและเป็นที่นิยม ด้วยจำนวนร้านค้าที่มีกว่า 302 ร้าน ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้าและเครื่องประดับมากมาย
 • หลังจากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ สวนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง 300,000 ตารางเมตร ไม่ว่าจะมาฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูไหนๆก็จะได้พบกับความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 40 สายพันธุ์
 • ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะมี เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato Winter Illumination โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ อุโมงค์ไฟระยิบระยับระยะทางกว่า 200 เมตร ตลอดเส้นทางจะล้อมรอบไปด้วยดวงไฟทั้งรูปดอกไม้หรือดาวมากมาย จัดรอบบริเวณสวนดอกไม้
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดไอจิ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคชูบุ
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) เมนูปิ้งย่าง
 • ที่พัก Hotel in Nagoya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่สาม : เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองกุโจ - แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
 • นำท่านสู่ เมืองเซกิ เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ทางตอนใต้ของจังหวัดกิฟุ เป็นเมืองที่ผลิตมีดดาบเซกิคุณภาพชั้นเยี่ยมมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แวะชม ร้านมีดซันชู หรือ Hamanoyasan มีเครื่องใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 ชิ้น
 • อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาร้านซันซูคือ ชมการแสดงดาบอิไอกิริ ดาบซามูไรที่ฟันเพียงครั้งเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็นสองท่อน พร้อมกับใส่ชุดกิโมโนหรือเสื้อกั๊กซามูไรถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วยทั้งมีดและกรรไกรครัวเรือนภายใต้แบรนด์ของทางร้านเอง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า นำท่านเดินเล่น ย่านซันมาชิซูจิ เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น
 • ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานนาคาบาชิ หรือ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำโชคาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขา เป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5)
 • ที่พัก Gujo Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)
 • หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านสัมผัสประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม


วันที่สี่ : เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า - ย่านชินเซไก  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
 • นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี นำท่านไปที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านชม ปราสาททองคินคะคุจิ เป็นวัดในนิกายเซน ตั้งอยู่ทางเหนือของเกียวโต ที่มีชั้นบนสุดของตัวอาคารตกแต่งด้วยทองคำเปลวสุกอร่ามตา
 • นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา
 • จากนั้นเชิญท่านเดินเล่น ย่านฮิกาชิยาม่า เสน่ห์ของย่านนี้คือรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ
 • นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีความสำคัญรองมาจากโตเกียว แวะ ย่านชินเซไก แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • ที่พัก Hotel in Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่ห้า : ตลาดปลาคุโรมง - แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ย่านชินไซบาชิ - ลาลาพอร์ต เอ็กซ์โปซิตี้

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)
 • นำท่านสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดใจกลางเมืองโอซาก้า เปิดมาตั้งแต่สมัยเมจิ เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านขายอาหารซีฟู้ดสดๆและปรุงสุกพร้อมทาน ผักผลไม้ และของใช้ต่างๆ
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ JTC Doton plaza แหล่งช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เปิดให้บริการเมื่อเดือน เม.ย. 2017 ยังมีร้านค้าถึง 32 ร้าน ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เต็มไปด้วย ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี ร้าน 100 เยน ร้านอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่
 • จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งกันต่อที่ ลาลาพอร์ต เอ็กซ์โปซิตี้ Lalaport EXPOCITY มีพื้นที่กว้างถึง 17.2 ตารางเมตร มีจุดให้ยืนถ่ายรูปและในงานหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ
 • อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • ที่พัก Hotel at Kansai Airport หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่หก : ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

 • รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง Obento (มื้อที่10)
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • 09.50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai AirAsia X เที่ยวบินที่ XJ613(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างเดินทาง)
 • 13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  **กรณีท่านมีความประสงค์ซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 • การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มูฟ Dance Moves ( สำหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท(เอกสารยื่นวีซ่าทางลูกค้าจัดส่ง EMS ให้ทางบริษัทฯ)
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,750 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 • ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น

RELATED ARTICLES

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ญี่ปุ่น

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ ที่ทาคายาม่า ญี่ปุ่น เสน่ห์เมืองเก่าที่มีมาแต่โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี บ้านไม้โบราณโทนสีน้ำตาลดำ เรียงรายไปตามทางเดิน มีคูน้ำอยู่รอบเมือง บรรยากาศดีมาก

Slow Life in Takayama Japan ปล่อยชีวิตให้หมุนช้าๆ ทาคายาม่า ญี่ปุ่น

ไปใช้ชีวิตช้าๆ แบบสโลวไลฟ์ กับเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศดีๆ เมืองที่มีมุมน่ารัก ของความเป็นหมู่บ้านย้อนยุค กลิ่นอายเมืองเก่าที่มีอยู่ทั่วไป ที่นี่ ทาคายาม่า ญี่ปุ่น

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!