Trip Highlight
 • ขอพรวัดดังโตเกียววัดอาซากุสะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ เสน่ห์กาดำคู่นากาโนะ
 • เยือน Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • เมืองอินุยามะ ความงดงามแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ
 • เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางโตเกียว ชินจูกุ
 • เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg.
 • พักทาคายาม่า 1 คืน นาโกย่า 1 คืน ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ,ชิบะ 1 คืน
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
เดินทางโดย: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กันยายน – ตุลาคม 2565

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 September 7-12Sep 2022 XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
31,888 THB
จอง 4 September 21-26Sep 2022 XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
31,888 THB
จอง 4 October 5-10Oct 2022 XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
34,888 THB
จอง 4 October 11-16Oct 2022
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
35,888 THB
จอง 4 October 12-17Oct 2022
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
35,888 THB
จอง 4 October 13-18Oct 2022
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
36,888 THB
จอง 4 October 20-25Oct 2022
(วันปิยมหาราช)
XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
36,888 THB
จอง 4 October 21-26Oct 2022
(วันปิยมหาราช)
XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
35,888 THB
จอง 4 October 22-27Oct 2022
(วันปิยมหาราช)
XJ600
23:55 - 08:00
XJ601
09:15 - 14:35
35,888 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – นางาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า
Chisun Grand Takayama Hotel หรือเทียบเท่า
3 ที่ว่าการเก่าเมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – สะพานนาคาบาชิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ย่านเก่าเมืองอินุยามะ
Cypress Garden Hotel หรือเทียบเท่า
4 นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – แช่ออนเซ็น
Fujisan Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
5 สวนโออิชิปาร์ค – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
Narita , Chiba Hotel หรือเทียบเท่า
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 20.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai AirAsia X โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า
 • 23.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างเดินทาง)

วันที่สอง : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ - นางาโน่ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า 

 • 08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
 • นำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นศูนย์รวมความเจริญทันสมัยและแสงสีต่างๆ นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์
 • ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเสะ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) แลนด์มาร์คของโตเกียว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ นางาโน่ (Nagano) จังหวัดในภูมิภาคชูบุ เมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติสวยอันดับต้นๆของญี่ปุ่น มีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมคือ มัตสึโมโต้ แวะถ่ายรูปกับ ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น(ชมด้านนอก)
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
 • ที่พัก Chisan Grand Takayama Hotel , Takayama Kuretakeso Takayama Ekimae หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่สาม : ที่ว่าการเก่าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ย่านเก่าเมืองอินุยามะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
 • นำท่านชม ที่ว่าการเก่าเมืองทาคายาม่า หรือ ทาคายาม่า จินยะ (ถ่ายรูปด้านหน้า)
 • นำท่านเดินเล่น ย่านซันมาชิซูจิ เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น
 • ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานนาคาบาชิ หรือ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย
 • จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำโชคาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขา เป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุและเป็นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ นำท่านเที่ยวชม เมืองอินุยามะ มีบ้านไม้เก่าแก่จำนวนมากตั้งเรียงรายไปตามถนนซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินเล่น
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5) บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
 • ที่พัก Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่สี่ : นาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิซูโอกะ เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของภูเขาฟูจิและมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น แวะถ่ายรูปกับ ทะเลสาบฮามานะ
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน)
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8)
 • หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านสัมผัสประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
 • ที่พัก Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fuji Yamanakako Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่ห้า : สวนโออิชิปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โตเกียว - แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)
 • นำเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ
 • นำท่านขึ้นชม ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ ชั้นที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล
  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นในกรณีอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือทางขึ้นปิดโดยเปลี่ยนไปชม หมู่บ้านศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน แทน เป็นอีกหนึ่งในจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยอันดับต้นๆโดยศาลเจ้าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ)
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10) เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทาฃกลับสู่ กรุงโตเกียว แวะช้อปปิ้งที่ JTC Shinjuku ศูนย์ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น
 • จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับ กันดั้ม RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
 • อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • ที่พัก Narita , Chiba Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)


วันที่หก : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 • รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง Obento (มื้อที่11)
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • 09.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai AirAsia X เที่ยวบินที่ XJ601(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างเดินทาง)
 • 14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  **กรณีท่านมีความประสงค์ซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 400 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
 • การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มูฟ Dance Moves ( สำหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,800 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 • ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น

RELATED ARTICLES

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

Slow Life in Takayama Japan ปล่อยชีวิตให้หมุนช้าๆ ทาคายาม่า ญี่ปุ่น

ไปใช้ชีวิตช้าๆ แบบสโลวไลฟ์ กับเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศดีๆ เมืองที่มีมุมน่ารัก ของความเป็นหมู่บ้านย้อนยุค กลิ่นอายเมืองเก่าที่มีอยู่ทั่วไป ที่นี่ ทาคายาม่า ญี่ปุ่น

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

The most beautiful viewpoint of Mount Fuji แนะนำ! จุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ มุมที่สวยที่สุด

หากการมาเที่ยวญี่ปุ่น แล้วไม่มีโอกาสได้ชมความงดงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงญี่ปุ่น เพราะนี้คือภูเขาไฟที่สวยที่สุด ด้วยรูปร่างที่สมมาตร และหิมะสีขาวปกคลุมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะมองฟูจิจากมุมไหนก็สวยไม่มีที่ติ เราได้คัดมาแล้วเน้นๆ กับ 10 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!