สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ชื่นชม มรดกโลกที่ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ
 • ชม พระใหญ่อุชิคุ พระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก
 • ชมความงาม ซากุระริมแม่น้ำสุมิดะและสวนอุเอโนะ
 • แช่ออนเซ็นธรรมชาติที่ คินูกาว่า ออนเซ็น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย.63(วันสงกรานต์)
รหัสสินค้า: JPGQNRTTG011

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 April 11-15Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TG640
22:10-06:20
TG677
17:30-22:30
ปกติ 54,900 บาท
53,900 THB
จอง 4 April 14-18Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TG640
22:10-06:20
TG677
17:30-22:30
ปกติ 54,900 บาท
53,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ -
2 สนามบินนาริตะ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – คินูกาว่า ออนเซ็น – แช่ออนเซ็น
KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
3 อิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ – อะมิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ – โตเกียวสกายทรี – ย่านชินจูกุ
TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ชมซากุระสวนอุเอโนะ – ศาลเจ้าเนซุ – นาริตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ TG640 (22.10-06.20)   

 • 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • 22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง : สนามบินนาริตะ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – คินูกาว่า ออนเซ็น – แช่ออนเซ็น

 • 06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น)
 • นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้  เมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น
 • นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ  ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ

Cr.Koichi Sato - Own work

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านชม น้ำตกเคง่อน น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ติดอันดับ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

 • จากนั้นชม ทะเลสาบชูเซ็นจิ  เป็นทะเลสาบตั้งอยู่บริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต

 • นำท่านเดินทางสู่ คินูกาว่า ออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนเก่าแก่ที่ถูกค้นพบเมื่อกว่า 300 ปีที่แล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคินุ ใน จังหวัดโทชิกิ 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สาม : อิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ  - อะมิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ อิบารากิ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโต มีธรรมชาติอันงดงาม
 • นำท่านชม พระใหญ่อุชิคุ  เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระได้อย่างจุใจอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ อะมิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
 • แวะ ย่านโอไดบะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง

Cr.wkc Chen - flick

 • อิสระอาหารอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี – ย่านชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย มากมาย

 • เดินสู่ริมแม่น้ำสุมิดะ ชมความงามของซากุระ

Cr.Yoshikazu TAKADA - flick

 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกายทรี 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

 • อิสระอาหารอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – ศาลเจ้าเนซุ – นาริตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ สวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมา ชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน งานฮานามิ (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าเนซุ เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่สำคัญของกรุงโตเกียว เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้าเล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวังในความรัก

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาริตะ แวะช้อปปิ้งกันที่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมญี่ปุ่น..จากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

ชี้เป้า! 5 พิกัด แหล่งชมซากุระญี่ปุ่น

ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซากุระเริ่มเตรียมตัวที่จะผลิบาน อวดโฉม บานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชม แต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน ไปชมซากุระญี่ปุ่นกันเลยจ้า

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

ข้อควรระวังก่อนแช่ออนเซ็น

ล้าจากงานมาแบบนี้ ลองไปนอนแช่ออนเซ็นกันหน่อยสิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ผ่อนคลายเส้นเอ็นกันบ้าง นั่งเก้าอี้ทำงานท่าเดียวทั้งวัน เส้นยึดรวมกันจนเป็นออฟฟิตซินโดรมแล้ว ไปนอนแช่ออนเซ็นให้คลายปวดเมื่อย นอนแช่ให้ตัวเปื่อยกันไปเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!