กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • เมืองทรอมโซ่ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการเดินทางมาเพื่อเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน หรือ การชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว
 • ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ Northern Light Chase โดยรถโค้ชพร้อมคนขับที่มีความชำนาญในการตามล่าหาแสงเหนือโดยเฉพาะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • เที่ยวชม กรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ
 • ชมสวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • สตอกโฮล์ม (สวีเดน) ชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม และพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • ย่าน Old Town เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวที่แปลกตาและสวยงาม
 • สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเกน เมืองท่าและอมตนิยายเรื่องก้อง เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด
 • สวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ช้อปปิ้งย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปที่ยาวที่สุดในโลก
 • พักบนเรือสำราญ DFDS พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญ

โปรโมชั่น Happy New Year 2020

 • สำหรับบัตรเครดิต KBANK และบัตรเครดิต KTC แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน (หลังหักมัดจำ 40,000.-)
  เฉพาะเดินทาง : 27 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63
  จอง : 18 ต.ค. - 30 พ.ย. 62
Details
ประเทศ: สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
รวมมื้ออาหาร: 20 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563
รหัสสินค้า: EUARNCPHEK16A

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 December 28 Dec 2019-5 Jan 2020
(วันหยุดปีใหม่)
EK385
01:05-05:00
EK376
03:30-12:35
109,000 THB
Promotion
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

วันแรก กรุงเทพฯ

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – แกมล่าสแตน – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • ถึง สนามบินอาร์ลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • เที่ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค 
 • นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 เมตร
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Quality Globe Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สต็อคโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ออสโล – ทรอมโซ่ – มหาวิหารทรอมโซ – ชมแสงเหนือยามค่ำคืน – AUROLA CAMP

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองทรอมโซ่ (ไฟลท์บินภายในประเทศจำกัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
 • ........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ โดย สายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ........
 • ........... น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอมโซ่ ประเทศนอร์เวย์
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางเข้าสู่ เมืองทรอมโซ่ (Tromso) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการเดินทางมาเพื่อเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน หรือ การชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารทรอมโซ่ (Tromso Cathedral) มหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน
 • เมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ Northern Light Chase โดยรถโค้ชพร้อมคนขับที่มีความชำนาญในการตามล่าหาแสงเหนือโดยเฉพาะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AURORA CAMP ซึ่งจะเป็นกระโจมตามท้องทุ่งหิมะที่มีความสะดวกสบายสไตล์ชนเผ่าซามิซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยามค่ำคืนที่ทุกท่านสามารถของเห็น แสงเหนือหรือแสงออโรร่าออกมาเต้นระบำได้ หลังจากนั้นนำท่าเดินทางกลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆในขณะนั้นด้วย)

วันที่ห้า กิจกรรมลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ – มหาวิหารอาร์คติก – ยอดเขาสโตรสไตเนิน

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ TROMSO SAFARI PARK นำท่านเรียนรู้เรื่องราวของชนเผ่าซามิ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว
 • จากนั้นให้ทุกท่านได้สัมผัสกับอีกประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม ลากเลื่อนไปบนลานหิมะอันกว้างใหญ่โดยกวางเรนเดียร์ หลังจากนั้นอิสะระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพหรือเล่นกิจกรรมอื่นๆ ตามอัธยาศัย
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชม มหาวิหารอาร์คติก ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1964 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1965 ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบรรดาลใจในการก่อสร้างมาจากความงามของธรรมชาติในมหาสุมรอาร์คติก และเมื่อท่านเข้าไปด้านในจะพบกับการตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสวยงาม
 • เดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน ที่มีความสูง 421 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองทรอมโซ่ รวมถึงธารน้ำแข็งที่กัดเซาะแผ่นดินเข้ากลายเป็นฟยอร์ดที่สวยงามได้อย่างชัดเจน
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน
 • สำหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริมเพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมหรือแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า

วันที่หก ทรอมโซ่ – กรุงออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – อุทยานฟร็อกเนอร์

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองทรอมโซ่ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองออสโล (ไฟลท์บินภายในประเทศจำกัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
 • ........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล โดย สายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ........
 • ........... น. เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
 • จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ออสโล – โอเปร่าเฮ้าส์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท – ล่องเรือสาราญ DFDS

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ถ่ายรูป The Oslo Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล
 • ชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์
 • นำท่านผ่าน ชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด
 • อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเตรียมตัวที่ ท่าเรือสำราญ DFDS **กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
 • ออกเดินทางด้วย เรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ 
 • บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนบนเรือสำราญ

วันที่แปด โคเปนเฮเก้น – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – สวนสนุกทิโวลี – ศาลาว่าการเมือง – ถนนสตรอยก์

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่ง กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
 • ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี
 • [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเข้าพิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์เป็นการทดแทน]
 • ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์ก
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้น
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – ท่าเรือนูฮาวน์ – ดูไบ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก
 • นำท่านถ่ายรูป น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่ในอดีตเป็นสถานที่ที่มีความคึกคักในการค้าขายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามของสีสันบ้านเรือน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาคารเก่าแก่หลายร้อยปี อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ ดูไบ – กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) เดินทางภายในประเทศ ออสโล-ทรอมโซ่-ออสโล
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (เที่ยวบินภายในประเทศ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 2 วัน = 4 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!