กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ชมความงามของ หอคอยโกเรียวคาขุ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก
 • เดินเล่นชม โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ แหล่งช้อปย้อนยุค
 • นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
 • ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องหมีสีน้ำตาล
 • สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ
 • พบกับความอัศจรรย์ธรรมชาติของบ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND
 • สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายบนลานหิมะ
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.62-ม.ค.63
รหัสสินค้า: JPGQCTSXJ005

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 January 1-5Jan 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
45,900 THB
จอง 4 January 2-6Jan 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 45,900 บาท
43,900 THB
จอง 4 January 8-12Jan 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 37,900 บาท
35,900 THB
จอง 2 January 15-19Jan 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 37,900 บาท
35,900 THB
จอง 4 January 22-26Jan 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 37,900 บาท
35,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ XJ620 (23.55-08.40) -
2 สนามบินชิโตเสะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาขุ – โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวยามค่ำ
HAKODATE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – เมืองเก่าโมโตมาจิ – โนโบริเบทสึ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาลภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ย่านทานูกิโคจิ
T-MARK HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
4 เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีกาว่า – เมืองฟูราโน่ - สนุกกับกิจกรรมลานหิมะ – นิงเกิ้ลเทอเรส – อาซาฮีกาว่า –อิออนมอลล์
ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ร้านของที่ระลึก – โรงงานช็อกโกแลต – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านกาแฟ Hello Kitty – ถนนซาไกมาจิ – มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง XJ621(09.55-15.10) -

วันแรก : สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ XJ620 (23.55-08.40)

 • 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็นเวลา 02.10 น.
 • 23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) โดยสายการบินไทย แอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาขุ – โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวยามค่ำ

 • 02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
  10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
 • 08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้
 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็นอุทยานธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 9,083 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฮอกไกโด ภายในสวนอุดมไปด้วยธรรมชาติซึ่งมีทัศนียภาพงดงามมาก ทำให้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 แหล่งชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรโอชิมะ เมืองใหญ่อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด และเมืองท่าสำคัญแห่งแรกของญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อครั้งญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศสมัยปฏิรูปเมจิ
 • นำท่านชมความงามของ หอคอยโกเรียวคาขุ หรือ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ป้อมปราการตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี โดยสร้างป้อมเป็นลักษณะรูปดาว 5 แฉก สามารถขึ้นชมวิวของสวนสาธารณะโกเรียวคาขุได้ที่ระดับความสูงกว่า 90 เมตร
 • เดินเล่นชม โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย
 • นำท่านนั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งมีความสูงถึง 334 เมตรเพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองฮาโกดาเตะ ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของวิวที่สวยที่สุด รองจากฮ่องกงและเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะแห่งนี้ จะเห็นแสงไฟจากถนนและบ้านเรือนส่องประกายระยิบระยับดุจอัญมณีเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAKODATE HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม : ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – เมืองเก่าโมโตมาจิ – โนโบริเบทสึ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาลภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ย่านทานูกิโคจิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายๆ ชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้นเมืองหลากหลายชนิด
 • นำท่านชม ย่านโมโตมาจิ (Motomachi) ปัจจุบันยังคงสามารถชมอาคารที่ทำการเก่าของรัฐบาลฮอกไกโด หอประชุมเมืองฮอกไกโด บ้านเก่าของตระกูลต่างๆ และโบสถ์ ในสไตล์ยุโรป ในบริเวณใกล้กันนั้น มีถนนที่เป็นทางลาดชื่อว่า Hachiman-zaka ซึ่งเป็นจุดมุมสูงสามารถมองเห็นวิวทะเลรวมไปถึงท่าเรือรอบอ่าวได้อย่างชัดเจน ตลอดข้างทางสามารถหาซื้อขนมหรือนั่งคาเฟ่ได้ด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ท บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้น เพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับเป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 • ชม ภูเขาไฟโชวะ ซึ่งมีอนุเสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ”
 • จากนั้นชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาลภูเขาไฟโชวะ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตได้รับการดูแลและฝึกอย่างดี ท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่ท่านสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเปิ้ล ซึ่งจะมีจุดจำหน่ายอยู่ด้านใน
 • สมควรแก่เวลานำท่านสู่ ซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด
 • เชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก T-MARK HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 


วันที่สี่ : เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีกาว่า – เมืองฟูราโน่ - สนุกกับกิจกรรมลานหิมะ – นิงเกิ้ลเทอเรส – อาซาฮีกาว่า –อิออนมอลล์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำ
 • จากนั้นนำท่านชมความสวยงามที่มีหนึ่งเดียวในฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND พบกับความอัศจรรย์ธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความสวยงามแปลกตา ของน้ำในบ่อที่เป็นสีฟ้า Aquamarine บ่อน้ำที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ซึ่งมีความแตกต่างจากบ่อน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้มีความสวยงามแปลกตาอีกแบบ
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง แหล่งรวบรวมราเม็งแสนอร่อย มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวถึงกันมาก โดยถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 ที่นี่มีร้านราเม็งชื่อดังถึง 8 ร้าน ที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเม็งจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง ตามอัธยาศัย ให้ท่านสามารถเลือกราเม็งได้ตามความชอบ
 • เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะอันแสนนุ่มหรือ Powder Snow ที่ New Furano Prince เป็นลานสกีชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโด มีพื้นที่เล่นสกีขนาดใหญ่ เส้นทางสกีมีความหลากหลาย (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าและค่ากิจกรรม) **กิจกรรมต่างๆขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะและสภาพอากาศ**
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน ที่จำหน่ายสินค้าแบบออริจินัลของท้องถิ่น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านกลางป่า คล้ายหมู่บ้านในเทพนิยาย
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซัปโปโร
 • เชิญท่านช้อปปิ้งกันที่ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่ห้า : ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ร้านของที่ระลึก – โรงงานช็อกโกแลต – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านกาแฟ Hello Kitty – ถนนซาไกมาจิ – มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้าขายและความเจริญ
 • ชม เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 1500 ตัน ล้อบรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูร้อนรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดูหนาวก้อจะรู้สึกได้ถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกได้ว่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว
 • จากนั้นแวะ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้และเหล่าบรรดาตุ๊กตาแสนน่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่กลับไปเป็นของฝาก
 • นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในฮอกไกโด มีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • ชมความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำเป็นมุมคลาสสิคที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ซึ่งโอตารุมีอาหารขึ้นชื่อมากมายเช่น ซูชิ ปลาฮอกเกะ เป็นต้น
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และที่นี่ยังมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก และท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแห่งนี้
 • ฝั่งตรงข้ามยังมี ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นถนนซาไกมาจิ ถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ ได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด (ปูซูไว,ปูทาบาระ,ปูขน)
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก : สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง XJ621(09.55-15.10)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรือเซ็ตอาหารเช้าแบบกล่อง)
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขากลับ) เป็นเวลา 11.55 น.
  11.55 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและน้ำดื่มบนเครื่อง
  18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 • 09.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 (รับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เปิดวาร์ป 8 ที่เที่ยวในรัสเซีย

หลายๆ คนอาจจะเคยเที่ยวรัสเซียกันมาบ้างแล้ว แต่การเดินทางก็ต้องเจออุปสรรคเยอะแยะ ไปเที่ยวทั้งทีเจอทั้งลมทั้งฝน ก็คงไม่สนุกใช่ไหมละ? งั้นมาเปิดแพลน 8 สถานที่เที่ยวในรัสเซีย เที่ยวช่วงไหนดีถึงจะเวิร์กกันจ้า เที่ยวช่วงไหนจะเหมาะกับฤดูกาล

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!