กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เยือนดินแดนแห่งเกาะใต้ทะเลสวย ฟ้าใส “โอกินาว่า”สมญานามว่า ฮาวายแห่งญี่ปุ่น
 • ชม “ชูราอุมิ อควาเรียม” อควาเรียมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ชมความสวยงามของ “ปราสาทชูริ” พระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งเรือง
 • ชม โอกินาว่าเวิลดิ์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกิว
 • บินกับสายการบิน Peach Aviation สายการบินคุณภาพในราคาไม่แพง 
 • พร้อมไกด์ดูแลและอำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Peach Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 26-29 ม.ค. 62
รหัสสินค้า: JPOKAOKAMM10

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองนาฮา -
2 สนามบินเมืองนาฮา – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ปราสาทชูริ (ด้านใน) – อิออนมอลล์ โอกินาว่าไรคอม – นาฮา
LAGUNA GARDEN HOTEL
3 นาฮา – นาโก – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – อุทยานแห่งชาติทางทะเล บูเซน่ามารีนปาร์ค (นั่งเรือท้องกระจก ) – ผาหินงวงช้างมันซะ – หมู่บ้านอเมริกัน – นาฮา
LAGUNA GARDEN HOTEL
4 นาฮา – อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ( ไม่รวมค่าเดินทาง )
LAGUNA GARDEN HOTEL
5 นาฮา – สวนชิเนนมิซากิ – โอกินาว่าเวิลด์ (ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด+หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ) – หมู่บ้านเครื่องแก้วริวกิว – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ -
6 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองนาฮา 

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินพีช แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

วันที่สอง : สนามบินเมืองนาฮา – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ปราสาทชูริ (ด้านใน) – อิออนมอลล์ โอกินาว่าไรคอม – นาฮา      

 • ออกเดินทางสู่ เมืองนาฮา ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 990
 • เดินทางถึง สนามบินเมืองนาฮา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาฮา เมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่าซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะไต้หวัน ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว
 • แวะนมัสการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะทำให้การเดินทางทางน้ำได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ ปราสาทชูริ (เข้าชมด้านใน) ที่นี่เป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ในอดีตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิว เคยเป็นประเทศอิสระที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ซึ่งปราสาทแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร และเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์มานานหลายร้อยปี
 • เดินทางสู่ อิออน มอลล์ โอกินาว่าไรคอม โครงการช้อปปิ้งคอมแพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า แหล่งชุมนุมร้านค้ากว่า 220 ร้านค้า ซึ่งเติมเต็มร้านค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าพักที่โรงแรม LAGUNA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : นาฮา – นาโก – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – อุทยานแห่งชาติทางทะเล บูเซน่ามารีนปาร์ค (นั่งเรือท้องกระจก) – ผาหินงวงช้างมันซะ – หมู่บ้านอเมริกัน – นาฮา   

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองนาโก เพื่อนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (KUROSHIO TANK) ซึ่งเป็น 1 ในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย รวมถึงปลาที่เรืองแสงได้ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า เต็มอิ่มกับการ นั่งเรือท้องกระจก ชมสิ่งชีวิตใต้นํ้าในทุกอิริยาบถของเหล่าสัตว์นํ้ามากมาย รวมถึงปะการังที่สวยงามแห่งท้องทะเลสีครามแห่งนี้อีกด้วย
 • นำท่านเยือน ผาหินงวงช้างมันซะ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของโอกินาว่า จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นคลื่นใหญ่โตที่ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่งและวิวทิวทัศน์ทะเลที่งดงามสุดไกลลับตา และยังเป็นแหล่งปะการังทะเลที่สวยงาม
 • จากนั้นนำท่านเยือน หมู่บ้านอเมริกัน เป็นแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาว่า ภายในหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าพักที่โรงแรม LAGUNA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : นาฮา – อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ (ไม่รวมค่าเดินทาง)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบัสบริการ) หรืออิสระช้อปปิ้งที่ ย่านถนนโคคุไซโดริ ถนนสายหลักที่ทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮา โดยเริ่มจากสถานีขนส่งนาฮา และหอประจำจังหวัด สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยังถนนเฮวาโดริ มุตสึมิโดริ และอิจิบะโดริ 
 • รับประทานอาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่โรงแรม LAGUNA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : นาฮา – สวนชิเนนมิซากิ – โอกินาว่าเวิลด์ (ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด+หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ) – หมู่บ้านเครื่องแก้วริวกิว – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สวนชิเนนมิซากิ สวนสาธารณะที่อยู่ทางใต้ของเกาะโอกินาว่า ที่เราจะได้เห็นท้องทะเลกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดที่จะมองเห็นไปถึงเกาะโคมากะ เกาะคุดากะ และคาบสมุทรคัตสึเร็น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่แนะนำในฐานะสุดยอดจุดชมวิว และจุดถ่ายรูปสวยที่สวยงาม
 • นำท่านเยือน โอกินาว่าเวิลด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนันโจ เป็น Theme Park ที่รวบรวมเรื่องราวและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของโอกินาว่าเข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชม การแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance ซึ่งเป็นระบำตีกลองสไตล์พื้นเมืองของชาวโอกินาว่า 
 • ชมถ้ำเกียวคุเซ็นโด ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา มีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างรูปร่างแตกต่างกัน และมีบ่อน้ำสีเขียวมรกตอยุ่ภายใน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโอกินาว่า
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชมแหล่งผลิตเครื่องแก้วของโอกินาว่า หมู่บ้านเครื่องแก้วริวกิว หรือริวกิว กลาส วิลเลจ ซึ่งที่แห่งนี้เป็นโรงงานผลิตแก้วขนาดใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ท่านสามารถรับชมขั้นตอนการผลิดถ้วยและปลาทองในเวลาเดียวกัน อีกทั้งจัดจำหน่ายงานฝีมือดั้งเดิมของโอกินาว่า เ
 • ช้อปปิ้ง อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ เอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่สุดของเมืองโอกินาว่า และแหล่งรวมสินค้าดังยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดัง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ น้ำหอม นาฬิกา ฯลฯ รวมทั้งที่จำหน่ายครั้งแรกในญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 989 


วันที่ห้า : เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์

RELATED ARTICLES

อาหารญี่ปุ่น สุดยอดของความอร่อย ตอนที่ 1

อาหารญี่ปุ่น ไม่ว่าจะมาจากเมืองไหนของญี่ปุ่น ก็ยังคงความอร่อยและมีเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆ มีอะไรน่าอร่อยให้ชิมบ้างนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!