โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศอินเดีย

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับอินเดีย

ประเทศอินเดีย หรือ สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน อินเดียมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น ล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา ขึ้นนมัสการคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอด เขาคิชกูฏ ชมวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม ชม เจาคัณฑีสถูป เป็นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปัญจวคีย์ทั้ง 5 เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือน สักการะ ธัมมราชิกสถูป เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาในช่วงฤดูฝนแรกหลังจากทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวอินเดียไปกับ Wonderfulpackage บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ ราคาถูก มีคุณภาพ หลากหลายอาทิโปรแกรมทัวร์พระมหาเจดีย์พุทธคยา ราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดเวฬุวัน มหาวิทยาลัยนาลันทา แม่น้ำเนรัญชรา พาราณสี พระมูลคันธกุฎี ด้วยบริการอย่างเป็นกันเองเสมือนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศหากไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนในอินเดีย ลองดูโปรแกรมทัวร์อินเดียที่แนะนำด้านล่างซิคะ

ค้นหาประเทศที่คุณต้องการ:

ไม่พบสินค้าตามในรายการดังกล่าวกรุณาทำรายการใหม่

สินค้าอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

ประเทศอินเดีย (India) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตอนใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศจีน และอินเดียยังเป็นประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดมากมายหลายภาษา ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก เนื่องจากอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดกับพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา มีบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกล้อมอยู่โดยรอบ และด้วยพื้นที่กว่า 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก

ภูมิศาสตร์

อินเดียนหรือทวีปอินเดียน (Indian subcontinent) ตั้งอยู่บนบริเวณแผ่นเปลือกโลกอินเดีย (Indian tectonic plate) ซึ่งในอดีตนั้นเคยเชื่อมอยู่กับแผ่นออสเตรเลีย การรวมตัวทางภูมิศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศอินเดียนั้นเกิดขึ้นราวๆ 75 ล้านปีก่อน เมื่ออนุทวีปอินเดียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปแห่งตอนใต้ คือ มหาทวีปกอนด์วานา (Gondwana) ได้เกิดการเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่มหาสมุทรอินเดียซึ่งในขณะนั้นยังไม่เกิดขึ้น โดยกินเวลารวมทั้งหมดประมาณ 55 ล้านปี หลังจากนั้นอนุทวีปอินเดียนได้เคลื่อนตัวไปชนเข้ากับแผ่นทวีปยูเรเชีย ทำให้เกิดเทือกเขาที่มีความสูงที่สุดในโลกขึ้นมาคือ เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ตอนใต้ของเทือกเขาซึ่งเคยเป็นท้องทะเลอันกว้างขวางได้ค่อยๆกลายมาเป็นผืนดิน ราบลุ่มแม่น้ำอันกว้างใหญ่ ทำให้เกิดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาตอนเหนือของอินเดีย (Indo-Gangetic Plain) ทางภาคตะวันตกนั้นติดกับทะเลทรายธาร์ ซึ่งถูกกั้นกลางด้วยเขาอะราวัลลี

เชื้อชาติ

ประชากรอินเดียมีประมาณ 1,000 ล้านคนเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน โดยมีเชื้อชาติ อินโด-อารยัน 72% ดราวิเดียน 25% มองโกลอยด์ 2% และอื่นๆอีก 1% อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 1.8 ในพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) และอัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ 52.1

ภาษา

ที่อินเดียมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม มีภาษาหลักใช้พูดกว่า 16 ภาษา เช่น ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ ภาษาเบงกาลี ภาษาอูรดู ฯลฯ และมีภาษาท้องถิ่นมากกว่า 100 ภาษา ภาษาที่เป็นราชการหรือภาษาประจำชาติแล้วคือ ภาษาฮินดี เพราะคนอินเดียกว่าร้อยละ 30 ใช้ภาษานี้ คนอินเดียที่อาศัยอยู่รัฐทางตอนเหนือและรัฐทางตอนใต้นอกจากจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันแล้ว ด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหารก็แตกต่างกันออกไปด้วย

ศาสนา

เนื่องจากประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่มีความสำคัญในระดับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ศาสนาพราหมณ์ และ ศาสนาพุทธ ชาวอินเดียจึงถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญที่สุด ระบบครอบครัวของอินเดียเป็นระบบครอบครัวร่วม หรือครอบครัวขนาดใหญ่ สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย ปู่ ย่า พ่อ แม่ ลูก หลาน และ เหลน อยู่ร่วมกันภายในครอบครัวเดียว ผู้อาวุโสที่สุดของฝ่ายชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัว แม้สังคมของอินเดียยังคงมีความนับถือเรื่องวรรณะอยู่ แต่ก็ปรากฏไม่มากเท่าไหร่นัก การดำเนินชีวิตของชาวอินเดียจะยึดถือศาสนาเป็นสิ่งสำคัญ กว่าร้อยละ 79 นับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15 นับถือศาสนาอิสลาม อีก 2.5 นับถือศาสนาคริสต์ ที่เหลือก็จะเป็นการนับถือศาสนาพุทธส่วนมากอยู่ลาดัก หิมาจัล สิกขิม อัสสัม เบงกอลตะวันตก และโอริสสา ศาสนาซิกข์ในรัฐปัญจาบ และศาสนาเชนในรัฐคุชรัต และอื่นๆ รวมทั้งพวกนักบวชที่นับถือนิกายต่างๆ อีกมากมาย มีประมาณ 400 ศาสนาทั่วอินเดีย ทัวร์เที่ยวอินเดีย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!