กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเกาะฮ่องกง 1 วันเต็ม 
 • ไหว้พระฮ่องกง 2 วัดศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ซิตี้ทัวร์เริ่ม 07.30 น. ถึงประมาณ 12.00 น.)
 • รวมซิตี้ทัวร์ฮ่องกง 1 วันเต็ม เที่ยวรอบเกาะฮ่องกง สามารถเลือกเส้นทางได้ 2 เส้นทาง 
  เส้นทางที่ 1 : นั่ง Open Top Bus รถบัสเปิดประทุนชมเมือง สุดคลาสสิก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
  เส้นทางที่ 2 : นั่งกระเช้านองปิง ทั้งไป-กลับ แบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • ทั้ง 2 เส้นทาง รวมทานมื้อพิเศษอิ่มอร่อยไปกับ ติ่มซ่ำฮ่องกง ที่ห้ามพลาด!
top

จองทันที!


จองโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาประหยัด คลิก!!

ตารางการเดินทาง

Day 1 : สนามบิน - เดินทางสู่ฮ่องกง

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โดยรถ SEAT IN COACH
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 : ทานติ่มซำชื่อดัง - ซิตี้ทัวร์เที่ยวฮ่องกงเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 7.30 - 14.00 น. (*มี 2 เส้นทางเลือก)

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

     OPTION 1 บริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งรถบัสเปิดประทุน OPEN TOP BUS ชมวิวฮ่องกง ถนน ตึกระฟ้าและย่านช้อปปิ้งต่าง ๆ
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

      OPTIONบริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งกระเช้านองปิง ทั้งไปกลับแบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 • อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง
 • เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยรถ SEAT IN COACH


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING
 • ค่าห้องพัก 2 คืน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 50HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า
 • รถ Seat in Coach จะมีบริการตั้งแต่ 08.00 – 22.00 ของทุกวัน (หากไฟล์ทก่อน หรือ หลัง เวลาที่ระบุ จะไม่มีรถให้บริการ)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING
 • ค่าห้องพัก 2 คืน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 50HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า
 • รถ Seat in Coach จะมีบริการตั้งแต่ 08.00 – 20.00 ของทุกวัน (หากไฟล์ทก่อน หรือ หลัง เวลาที่ระบุ จะไม่มีรถให้บริการ)

RELATED ARTICLES

ไปฮ่องกงสายการบินไหนดี?

กำลังลังเลอยู่หรือเปล่า ว่าไปฮ่องกงสายการบินไหนดี เพราะว่าก็มีให้เลือกเยอะหลายสายการบิน แต่ละสายการบินก็มีจุดเด่นเป็นของตัวเองทั้งนั้น ขอแนะนำ Hongkong Airlines ไปค่ะ..ไปขึ้นเครื่องพร้อมกัน Let's Go!

ให้ทุกมื้อเป็นมื้อโปรด ที่ Hongkong Disneyland

ให้ทุกมื้อเป็นมื้อโปรด ที่ Hongkong Disneyland นึกภาพอาหารน่ารักๆ ลายมิกกี้เมาส์ รวมไปถึงตัวละครดิสนีย์ที่เดินเข้ามาทักทายเราสิ จะฟินขนาดไหน ตามไปชิมอาหาร ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันเถอะ

ฮ่องกงวันเดย์ทริป สัมผัสฮ่องกงมากกว่าเคย

เที่ยวฮ่องกงวันเดียว ที่จะพิเศษกว่าทริปไหนๆ ที่คุณเคยไปมา เพราะฮ่องกงยังมีเสน่ห์เล็กๆ ซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นหา และยังมีอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มาดูกันว่าฮ่องกงวันเดย์ทริป เราจะไปเที่ยวแบบไหนได้บ้าง

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

Location:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!