กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเกาะฮ่องกง 1 วันเต็ม 
 • ไหว้พระฮ่องกง 2 วัดศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ซิตี้ทัวร์เริ่ม 07.30 น. ถึงประมาณ 12.00 น.)
 • รวมซิตี้ทัวร์ฮ่องกง 1 วันเต็ม เที่ยวรอบเกาะฮ่องกง สามารถเลือกเส้นทางได้ 2 เส้นทาง 
  เส้นทางที่ 1 : นั่ง Open Top Bus รถบัสเปิดประทุนชมเมือง สุดคลาสสิก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
  เส้นทางที่ 2 : นั่งกระเช้านองปิง ทั้งไป-กลับ แบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • ทั้ง 2 เส้นทาง รวมทานมื้อพิเศษอิ่มอร่อยไปกับ ติ่มซ่ำฮ่องกง ที่ห้ามพลาด!
top

จองทันที!


จองโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาประหยัด คลิก!!

ตารางการเดินทาง

Day 1 : สนามบิน - เดินทางสู่ฮ่องกง

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โดยรถ SEAT IN COACH
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 : ทานติ่มซำชื่อดัง - ซิตี้ทัวร์เที่ยวฮ่องกงเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 7.30 - 14.00 น. (*มี 2 เส้นทางเลือก)

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

     OPTION 1 บริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งรถบัสเปิดประทุน OPEN TOP BUS ชมวิวฮ่องกง ถนน ตึกระฟ้าและย่านช้อปปิ้งต่าง ๆ
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

      OPTIONบริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งกระเช้านองปิง ทั้งไปกลับแบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 • อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง
 • เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยรถ SEAT IN COACH


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING
 • ค่าห้องพัก 2 คืน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 50HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า
 • รถ Seat in Coach จะมีบริการตั้งแต่ 08.00 – 22.00 ของทุกวัน (หากไฟล์ทก่อน หรือ หลัง เวลาที่ระบุ จะไม่มีรถให้บริการ)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 50HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า
 • รถ Seat in Coach จะมีบริการตั้งแต่ 08.00 – 20.00 ของทุกวัน (หากไฟล์ทก่อน หรือ หลัง เวลาที่ระบุ จะไม่มีรถให้บริการ)

RELATED ARTICLES

ฮ่องกงวันเดย์ทริป สัมผัสฮ่องกงมากกว่าเคย

เที่ยวฮ่องกงวันเดียว ที่จะพิเศษกว่าทริปไหนๆ ที่คุณเคยไปมา เพราะฮ่องกงยังมีเสน่ห์เล็กๆ ซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นหา และยังมีอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มาดูกันว่าฮ่องกงวันเดย์ทริป เราจะไปเที่ยวแบบไหนได้บ้าง

ขอแฟนแถมเเต้มบุญ วิธีขอเนื้อคู่ ณ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

ถามหากันมามากมาย ไหว้พระวัดไหนจะได้คู่ วิธีการขอคู่เป็นยังไง วันนี้ก็เลยจะพาไปผูกด้ายแดงขอคู่ที่ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง พร้อมบอกวิธีขอเนื้อคู่ บอกเลยกลับมาต้องได้คู่!!

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

Location:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!