ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์ ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

 • Tourism - การท่องเที่ยว
 • Business - ธุรกิจ
 • Study, cultural and sport - การศึกษา, วัฒนธรรม และการกีฬา
 • Private visit (visiting relatives/friends) - การเยี่ยมเยือน (ญาติหรือเพื่อน)
 • Family members of Finnish citizens - สมาชิกในครอบครัวของผู้ถือสัญชาติฟินแลนด์
 • Seasonal work - การทํางานตามฤดูกาล

2. เช็คลิสต์ เอกสาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์

แผนประกันการเดินทาง

ผู้สมัครทุกคน (รวมทั้งเด็ก) ต้องมีประกันการเดินทาง ยกเว้นแต่ครอบครัว สมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ

 • การประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมช่วงระยะเวลา ตลอดทั้งการเดินทาง
 • การประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมพื้นที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือทั่วโลกเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายในแผนประกันการเดินทาง จะต้องมากกว่า 30000 ยูโร หรือประมาณ 50000 ยูเอสดอลล่า
 • แผนประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงกรณีการเจ็บป่วยกระทันหัน หรืออุบัติเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและสถานที่พยาบาล ในกรณีนี้รวมถึงกรณีการเสียชีวิตด้วย
 • ผู้สมัครต้องยื่น สำเนา ประกันการเดินทางตามที่สถานทูตต้องการในวันที่มายื่นเอกสาร โดยจะต้องนำหลักฐานที่เป็นตัวต้นฉบับมาแสดง (ทั้งนี้หากผู้สมัครยื่นเอกสารตัวต้นฉบับ มาในวันที่สมัคร สถานทูตจะมีการคืนเอกสารดังกล่าวทุกกรณี)
 • แผนประกันการเดินทางผู้สมัครสามารถซื้อได้จากบริษัทประกันภัยที่มีรายชื่อตามแนบในประเทศไทย คลิกที่นี่
 • ในกรณีทีผู้สมัครต้องการสมัครวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง แผนประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมการเดินทางทั้งหมด ซึ่งรวมถึงประกันภัยในการเดินทางครั้งถัดไป

3. ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์

 • เมื่อท่านพร้อมที่จะยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่าแล้ว โปรดกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าและจัดเตรียมเอกสารการสมัครของท่านตามรายการตรวจสอบเอกสาร(เช็คลิสต์) ที่มาพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของท่าน คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และปริ้นแบบฟอร์มทั้งหมดที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมายื่น ณ วันที่ท่านจะยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่น คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

4. การนัดหมาย

 • เมื่อผู้สมัครทำการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านต้องทำการจองนัดหมาย เพื่อมาพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่า "ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)"
 • เมื่อท่านจองการนัดหมายแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมกับใบนัดหมาย คลิกเพื่อจองการนัดหมาย
 • หากท่านเดินทางเป็นกลุ่มหรือครอบครัว ท่านจะต้องทำนัดหมายแยกทีละคน
 • สามารถเดินทางไปยื่นคำร้องได้ที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์
  - เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  - เวลาทำการ วันจันทร์ และ วันพุธ 08:00 – 12.00 | 13:00 – 14:30

5. การพิจารณาคำร้อง

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัครขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทาง

จุดประสงค์ดังต่อไปนี้จะใช้ระยะเวลาของการพิจารณา 15 วันทำการ

 • การเยี่ยมญาติหรือเพื่อน
 • การท่องเที่ยว
 • การศึกษา วัฒนธรรม และ การกีฬา

จุดประสงค์ดังต่อไปนี้จะใช้ระยะเวลาของการพิจารณา 5 วันทำการ

 • การเดินทางทางธุรกิจ
 • สมาชิกครอบครัวของพลเมืองฟินแลนด์
 • สมาชิกครอบครัวของพลเมือง พลเมืองของ EU/EEA

สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์ในการทำงานตามฤดูกาลจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอวีซ่าก่อนเดินทาง 3 เดือน
สำหรับผู้สมัครเดี่ยวในช่วงฤดูกาลที่มีผู้นิยมเดินทางเป็นจำนวนมาก การพิจารณาอาจใช้เวลาถึง 45 วัน
(ระยะเวลาดำเนินการตามปกติสำหรับผู้สมัครที่ยื่นแบบฟอร์มคำร้องที่สถานทูตฟินแลนด์คือ 15 วันทำการหรืออาจมากกว่าแล้วแต่กรณี)

ที่มา: VFS Global

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าฟินแลนด์ ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์ ฉายาเมืองแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่ในบางช่วงเวลาของปีสามารถมองเห็นแสงสว่างจากพระอาทิตย์ได้ในตอนกลางคืน การเดินทางไปนอร์เวย์จึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจไม่ได้พบเจอในบ้านเรา หากใครต้องการไปเที่ยวนอร์เวย์ อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์กันก่อน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์ก

เดนมาร์ก เมืองแห่งเทพนิยาย ทีเราจะได้ไปสัมผัสกับเงือกน้อย Little Mermaid อีกทั้งเดนมาร์กยังมีบรรยากาศเงียบสงบ และวิถีชีวิตเรียบง่าย ก่อนจะไปสัมผัสกับความงามของเดนมาร์ก อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์กกันให้พร้อม

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสเปน

ประเทศสเปน มีเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีก็คือ มาดริด บาร์เซโลน่า สเปนยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหา โดยมีมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวสเปน อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางก่อนไปสเปน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปโปรตุเกส

โปรตุเกสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงแหล่งมรดกโลกที่สวยงามน่าไปเที่ยวชม เช่น วิหารเจอโรนิโม หอคอยเบเล็ม อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ เป็นต้น หากอยากไปเที่ยวชมความงามเหล่านี้ อย่าลืมเตรียมตัวการเดินทางไปโปรตุเกสกันก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!