ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมนี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเยอรมนี ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

การเลือกประเภทของวีซ่าที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเยอรมนีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

ประเภทของวีซ่าเชงเก้นระยะสั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน
 • วีซ่าสำหรับการเยือนประเทศเดียว (National visa)

หากท่านต้องการอยู่ในประเทศเยอรมนีนานกว่า 90 วัน ท่านจะต้องสมัครวีซ่าระยะยาวประเภท

 • วีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ

ท่านจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่านตามกำหนดการนัดหมายยื่นวีซ่าที่ท่านนัดไว้ที่วีเอฟเอสศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีประจำกรุงเทพ


2. วิธีการสมัคร

คำร้องขอวีซ่าเชงเก้นไปยังสถานทูตเยอรมนีสามารถยื่นได้โดยการนัดหมายและโดยผู้สมัครจะต้องไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS เยอรมนี วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08 :00 น. ถึง 17: 15 น. สำหรับผู้สมัครยื่นวีซ่า กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือ ผู้ที่เคยมีเช้งเก้นวีซ่าและทำการพิมพ์ลายนิ้วมือในช่วง 59 เดือน ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัวที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ท่านสามารถให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้ แต่ผู้สมัครจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจสำหรับการยื่นเอกสารแทน


ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารที่จำเป็นและเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทวีซ่าแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบว่าคุณควรยื่นวีซ่าประเภทอะไร เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ขนาดของรูปถ่าย เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า และระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และอื่นๆ ดูรายละเอียดประเภทวีซ่าได้ที่นี่


ขั้นตอนที่ 2 การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนี ผู้สมัครต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า โดยนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ และเข้าไปกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ ในการสมัครคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นกับประเทศเยอรมนีท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร VIDEX ออนไลน์ ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผ่านระบบ e-application VIDEX ลงวันที่ และลงนาม (ลายเซ็นต์ตามหนังสือเดินทาง) กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา) คลิกที่นี่


ขั้นตอนที่ 3 การยื่นคำร้องขอวีซ่า

ไปยังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าและจัดเตรียมคำร้องขอวีซ่า รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีได้ในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์

 • กรุงเทพมหานคร
  เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิต 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  - ส่งเอกสารตามนัดหมาย 08:00 – 16:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
  - บริการห้องรับรองพิเศษ 08:00 – 16:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
  - ศูนย์รับแจ้ง: 08:00 – 16:00 น. (จันทร์-ศุกร์) โทร. +66 2 118 7017 อีเมล info.geth@vfshelpline.com
 • เชียงใหม่
  191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  - ยื่นเอกสารแบบมีนัดหมาย 08:30 – 14:00 (จันทร์และพุธ)
  - รับหนังสือเดินทางคืน 08:30 – 14:00 (จันทร์และพุธ)
  - คอลเซ็นเตอร์: 08:00 – 14:00 น. (จันทร์และพุธ) โทร. +66 2 118 7017 อีเมล info.geth@vfshelpline.com
 • ภูเก็ต
  ตึก ซีซีเอ็ม คอมเพล็ก ชั้น 5 เลขที่ 77/77 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  - ยื่นเอกสารแบบมีนัดหมาย 08:30 – 14:00 (จันทร์และพุธ)
  - รับหนังสือเดินทางคืน 08:30 – 14:00 (จันทร์และพุธ)
  - คอลเซ็นเตอร์: 08:00 – 14:00 น. (จันทร์และพุธ) โทร. +66 2 118 7017 อีเมล info.geth@vfshelpline.com 

ขั้นตอนที่ 4 การชำระเงิน

ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง: โปรดตรวจสอบตาราง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ให้ไว้ภายใต้หมวดหมู่วีซ่าที่คุณสมัคร ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ายอมรับการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดและบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น (เงินบาท) ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินทั้งหมดที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า


3. หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องได้โดยกรอกหมายเลขอ้างอิงและวันเดือนปีเกิด คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสถานะคำร้อง สถานทูตเยอรมนีจะส่งมอบหนังสือเดินทางคืนมายังศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครสามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงที่ลงลายเซ็นของผู้สมัคร (ลายเซ็นตรงกับหนังสือเดินทาง)
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้มารับหนังสือเดินทางแทน
 • * ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหาย ผู้สมัครจะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความที่ระบุชื่อผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อขอรับหนังสือเดินทางคืน
 • เวลาสำหรับรับหนังสือเดินทาง 08:00 – 17:15 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูต กรณีที่เกินกำหนด 30 วัน หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตเยอรมนี โดยท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนที่สถานทูตได้ภายใน 1 เดือน
 • สำหรับผู้สมัครที่ใช้บริการการส่งกลับทางไปรษณีย์ หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทางวีเอฟเอสได้รับหนังสือเดินทางคืนจากทางสถานทูต

ที่มา: VFS Global , สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่  ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าเยอรมนี ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

Germany Bucket List 10 เมืองในเยอรมนีที่ต้องเยือนสักครั้งในชีวิต

เยอรมนี เป็นประเทศที่มีเมืองสวยๆ มากมาย ทั้งเมืองที่มีหมู่บ้านหน้าตาน่ารัก เมืองที่มีปราสาทสวยงามราวกับเทพนิยาย และเต็มไปด้วยบรรยากาศดีๆ สบายๆ น่าเที่ยวมาก เราจะพาไปชมเมืองอื่นในเยอรมันที่นอกเหนือจากกรุงเบอร์ลิน กับ 10 เมืองน่าเที่ยวในเยอรมนีที่ควรต้องไปสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!