ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าอิตาลี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอิตาลี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอิตาลี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าอิตาลี ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ขั้นตอนแรกคือเลือก ประเภทวีซ่า ที่ท่านต้องการ และตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทดังกล่าวหรือไม่ คลิกเลือกประเภทวีซ่าได้ที่นี่

 • วีซ่าสนามบิน (A)
 • วีซ่าท่องเที่ยว (C)
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ (C)
 • วีซ่ากีฬา (C)
 • วีซ่านักเรียน (C)
 • วีซ่าเชิญจากหน่วยงานราชการ (C)
 • วีซ่าเกี่ยวกับศาสนา (C)
 • วีซ่าเยี่ยมญาติ/เยี่ยมเพื่อน (C)

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น (น้อย กว่า 90 วัน ) เป็นประเภท Non- Immigrant จะเป็นสัญลักษณ์รูปแบบ VSU หรือ ประเภทวีซ่า C วีซ่าประเภทนี้จะช่วยให้เดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นได้ 26 ประเทศ

 • วีซ่าเยี่ยมคู่สมรสพลเมืองชาวอิตาลี หรือสมาชิกครอบครัวพลเมือง EU/EEA (C)

จำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศที่ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า โดยปกติแล้วอายุวีซ่าจะนับจากวันแรกที่ผู้สมัครเดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศดังกล่าว และอายุของวีซ่าก็จะหมดลงตามที่ระบุไว้ในหน้าวีซ่าของแต่ล่ะท่านจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืน ส่วนประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุม และได้รับอนุญาตจากทางสถานกงสุลประเทศนั้นๆ จึงจะสามารถใช้ประกันการเดินทาง ที่ทางสถานฑูตนั้นๆ ยอมรับได้ และจำเป็นจะต้องแสดง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในกลุ่มประเทศแชงเก้น

2. เอกสารประกอบการพิจารณา

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • อายุหนังสือเดินทาง
 • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 • ตารางการเดินทาง
 • หลักฐานทางการเงิน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • กรณีนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริง มีอายุ 30 วัน นับจากวันยื่น)
 • กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ออกค่าใช้จ่ายต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • ประกันการเดินทาง
 • กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

3. ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

4. ยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี

 • เมื่อพร้อมสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าของคุณ ที่นี่
 • กรอกใบคำร้องดังกล่าวให้ครบถ้วน และนำใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้วออกมา และนำมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า พร้อมเอกสารที่จำเป็นสำหรับประเภทวีซ่าที่เลือก
 • คุณจำเป็นจะต้องจองนัดหมายบนเว็บไซต์ของเรา (1นัดหมายต่อ1ผู้สมัคร) เพื่อไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของคุณ โดยมีการยกเว้นสำหรับผู้ยื่นคำร้องในประเภทต่อไปนี้:
  • ผู้ยื่นคำร้องที่ขอใช้บริการห้องรับรองพิเศษของเรา (เฉพาะกรุงเทพฯ) และผู้ที่เข้ามาสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีการนัดหมาย (เชียงใหม่ และ ภูเก็ต)
  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าธุรกิจ วีซ่าเดินทางผ่าน (สำหรับลูกเรือ)

5. จองการนัดหมาย

กรอกแบบฟอร์มจองการนัดหมาย คลิกที่นี่ และตรวจสอบช่วงเวลาการนัดหมายที่มีอยู่

6. ชำระค่าธรรมเนียม

หากท่านต้องการยื่นแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

7. จะยื่นขอวีซ่าอิตาลีได้ที่ไหน

คุณต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วนแล้วที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวคุณเอง

 • ตึก จัตุรัสจามจุรี เลขที่ 317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • วันทำการ วันจันทร์ วันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
 • สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อ info.itth@vfshelpline.com

8. ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

ท่านสามารถยื่นเอกสารสมัครวีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น) ล่วงหน้าได้ภานใน 90 วันก่อนการเดินทาง

 • ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสมัครวีซ่าจะใช้เวลา 5 วันทำการ ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะขยายไปถึง 30 วันขึ้นไปโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตอิตาลีไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 • ขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีสิทธิ/อิทธิพลใดๆ ต่อระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า หรือเร่งกระบวนการในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 • โปรดทราบ: ท่านอาจต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าที่สถานกงสุลของประเทศอิตาลีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ก่อนที่ทางสถานทูตจะพิจารณาใบสมัครวีซ่าของท่าน
 • สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า
 • ผู้สมัครต้องอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด รายละเอียดที่แสดงในเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ท่านจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องที่สุด และจะช่วยลดโอกาสที่จะทำให้เอกสารสมัครวีซ่าของท่านไม่สมบูรณ์หรือเกิดความล่าช้า

6. ติดตามการยื่นคำร้อง

 • ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งความคืบหน้า เมื่อผลการพิจารณาของท่านส่งกลับมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากท่านไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ หรือท่านต้องการข้อมูลการติดตามที่มีรายละเอียดมากขึ้น ท่านอาจขอรับข้อมูลล่าสุดผ่านทาง SMS ได้โดยตรงในโทรศัพท์ของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของท่านมีบริการนี้หรือไม่
 • สามารถติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ ได้โดยคลิกที่นี่ ใช้หมายเลขอ้างอิงที่มีอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกโดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับนามสกุลของท่านเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าว

7. รับหนังสือเดินทางคืน

หลังการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของคุณ คุณสามารถรับเอกสารคืนได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ที่มา: VFS Global

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าอิตาลี ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสเปน

ประเทศสเปน มีเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีก็คือ มาดริด บาร์เซโลน่า สเปนยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหา โดยมีมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก สำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวสเปน อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางก่อนไปสเปน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปโปรตุเกส

โปรตุเกสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงแหล่งมรดกโลกที่สวยงามน่าไปเที่ยวชม เช่น วิหารเจอโรนิโม หอคอยเบเล็ม อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ เป็นต้น หากอยากไปเที่ยวชมความงามเหล่านี้ อย่าลืมเตรียมตัวการเดินทางไปโปรตุเกสกันก่อน

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์ ฉายาเมืองแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่ในบางช่วงเวลาของปีสามารถมองเห็นแสงสว่างจากพระอาทิตย์ได้ในตอนกลางคืน การเดินทางไปนอร์เวย์จึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจไม่ได้พบเจอในบ้านเรา หากใครต้องการไปเที่ยวนอร์เวย์ อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปนอร์เวย์กันก่อน

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเบลเยี่ยม

เบลเยี่ยม เบลเยี่ยมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเช่น จัตุรัสกรองปราซ เมนนิเกนพิส เมืองท่าแอนเวิปต์ รวมถึงเทศกาลระดับโลกอย่าง เทศกาลพรมดอกไม้ที่กรุงบรัสเซลล์ อยากไปเที่ยวเบลเยี่ยมอย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปเบลเยี่ยม

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์ก

เดนมาร์ก เมืองแห่งเทพนิยาย ทีเราจะได้ไปสัมผัสกับเงือกน้อย Little Mermaid อีกทั้งเดนมาร์กยังมีบรรยากาศเงียบสงบ และวิถีชีวิตเรียบง่าย ก่อนจะไปสัมผัสกับความงามของเดนมาร์ก อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปเดนมาร์กกันให้พร้อม

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ หนึ่งในประเทศน่าอยู่ติดอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยบรรยากาศเงียบสงบ ผู้คนน่ารัก เป็นเมืองแห่งคลองและจักรยาน เมืองแห่งกังหันและดอกทิวลิป ใครที่มีแพลนกำลังจะไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ แนะนำการเตรียมตัวเดินทางไปเนเธอร์แลนด์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!