ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q : กรณีหากชาวต่างชาติ ต้องเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่ตรงกับวันรายงานตัว ต้องทำอย่างไร?

A : ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องไปรายงานตัว แต่เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ให้นับไปอีก 90 วัน แล้วค่อยไปรายงานตัวในครั้งต่อไป หากไม่ได้ไปรายงานตัวในวันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราวันเวลาเลยกำหนด

Q : คนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 1 ปี จะต้องแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน หรือไม่?

A : ต้องแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรครบทุก  90  วัน(ต้องนับเป็นวัน ห้ามนับเป็นเดือน)  โดยใช้แบบฟอร์ม ตม.47

Q : กรณีเป็นเจ้าของบ้าน มีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยจะต้องทำอย่างไรบ้าง(ให้ตัวแทนมาดำเนินการแทนได้หรือไม่)?

A : เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งว่ามี ชาวต่างชาติมาเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ซึ่งอาจแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือมาแจ้งแทนได้ โดยกรอกแบบฟอร์มการแจ้ง (ตม.30) ให้ครบถ้วน หรืออาจแจ้งได้โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

Q : การแจ้งที่พักอาศัย กรณีอยู่เกินกว่า 90 วัน ให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนได้หรือไม่ อย่างไร?

A : สามารถให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนดที่จะต้องแจ้ง โดยนำเอกสารมาด้วย ดังนี้
     1. หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ (Passport)
     2. บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
     3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
     4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อของคนต่างชาติให้เรียบร้อย 

Q : การแจ้งที่พักอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของชาวต่างชาติใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A : กรณีที่ชาวต่างชาติมาดำเนินการแจ้งฯ ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ใช้เอกสารดังนี้
     1. หนังสือเดินทาง (Passport)
     2. บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6
     3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
     4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย 

Q : การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  ถ้าไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนดมีโทษหรือไม่?

A : ชาวต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือชาวต่างชาติถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท เมื่อชาวต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี

Q : การแจ้งที่พักอาศัย กรณีอยู่เกินกว่า 90 วัน แจ้งได้ที่ไหน?

A : กรณีที่มาแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นมาดำเนินการแทน ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ในเขตพื้นที่ที่ผู้นั้นพักอาศัยอยู่

Q : คนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องรายงานตัวแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันที่ไหน?

A : กรณีคนต่างชาติพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งแทนที่งานรับแจ้งที่พักอาศัย ชั้น 2 ศูนย์บริการชั่วคราวเมืองทองธานี อาคาร 6 ชั้น ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Q : การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างชาติ กรณีอยู่เกินกว่า 90 วัน หากคนต่างชาติไม่มาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นมาดำเนินการ สามารถแจ้งฯ ด้วยวิธีอื่นใดอีกบ้าง และหากมีจะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติสามารถดำเนินการแจ้งฯ ได้โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมีเอกสารและวิธีการดำเนินการดังนี้
     1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
     2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
     3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
     4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
     5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
     6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

Q : การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ตามแบบฟอร์ม ตม.7 ซึ่งมีการระบุที่อยู่ ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ได้หรือไม่ ?

A : การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรตามแบบฟอร์ม ตม.7 แม้ว่าจะมีการระบุที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน *การแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน จะต้องแจ้งโดยใช้แบบฟอร์ม ตม.47 เท่านั้น

หมายเหตุ
**คนต่างชาติสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้ง คนต่างชาติต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
**กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างชาติที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
**กรณีคนต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศ ก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

Le Meridien Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ พักหรูสุดชิลล์ วิวพาโนราม่า

ชวนไปแอ่วเหนือเชียงใหม่ กับโรงแรมพักผ่อนสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับโรงแรมหรูที่เต็มอิ่มกับวิวพาโนราม่า Le Meridien Chiang Mai

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง?

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง? เที่ยวกระบี่แบบไม่จำเจ นอกจากนอนฟินๆ ริมทะเลและชายหาด หากมีเวลาว่างที่กระบี่สักหนึ่งวันจะทำอะไรได้บ้างนะ เราแนะนำทริปเด็ด 3 ทริป ให้ลองเลือกกันดู

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

5 รีสอร์ทภูเก็ต พักหรูติดหาด วิวดี ถ่ายรูปสวย

นานๆ ได้ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งที ขอพักหรูๆ สักคืนสองคืนก็ยังดี รีสอร์ทภูเก็ตสวยๆ วิวดี ติดหาด บรรยากาศชายทะเลพร้อมลมพัดเย็นสบาย แนะนำรีสอร์ทภูเก็ตสุดหรูระดับ 5 ดาว สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ รับรองว่าสวยน่าพักทุกรีสอร์ท

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!