ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Non-Immigrant Visa “O”

ชาวต่างชาติได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-O จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่ออุปการะคู่สมรสหรือบุตร, หรือเพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือบุตรที่มีสัญชาติไทย หากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และต้องการอยู่ต่อ การขออยู่ต่อครั้งแรกต้องเป็นเหตุผลและวัตถุประสงค์เดียวกันกับประเภทวีซ่าที่ได้รับมาข้างต้น

สำหรับการขอต่ออายุวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆ (Non-O Visa Extension) ซึ่งเป็นการขออยู่ต่อในประเทศไทย ของผู้ติดตามชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะติดตามครอบครัวที่มาทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสามี/ภรรยา การติดตามคนในครอบครัวที่มาทำงานในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่ต้องขอใบอนุญาตให้ถูกต้องทั้งสิ้น

สำหรับผู้ติดตาม (Dependent) จำเป็นจะต้องขอวีซ่าผู้ติดตามประเภท Non-Immigrant O (Dependent) Visa ก่อนนะคะ เพื่อที่จะได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ แต่จะดำเนินการอย่างไร และใครที่สามารถขอวีซ่าผู้ติดตามได้ วันนี้เรามีคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับ Non-O Visa สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาไทยโดยเฉพาะค่ะ

Q : ผู้ที่สามารถขอรับวีซ่าประเภท  Non- Immigrant “O” ติดตามครอบครัว มีใครบ้าง?

A : ผู้ที่สามารถขอรับวีซ่าประเภทนี้ได้ได้แก่บุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้
     1.ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย / อุปการะบุตรคนไทย
     2.ครอบครัว/ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท Non- Immigrant "B" ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย
     3.ครอบครัว/ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าเกษียณ ซึ่งอายุต่ำกว่า 50 ปี

Q : พ่อตา แม่ยาย สามารถยื่นติดตามลูกเขยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจ ได้หรือไม่?

A : พ่อตา แม่ยาย ไม่สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อเพื่อติดตามลูกเขยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หรือทำธุรกิจแล้ว ได้เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในหลักเกณฑ์

Q : กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาวีซ่าอย่างไรบ้าง?

A : หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
     1.คนต่างชาติต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
     2.มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
     3.กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง นิตินัยและพฤตินัย หรือ
     4.กรณีบุตร / บุตรบุญธรรม / บุตรของคู่สมรส ที่อยู่ในความอุปการะนั้น บุตร/บุตรบุญธรรม/บุตรของคู่สมรส ต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ หรือ
     5.กรณีบิดาหรือมารดา ชาวต่างชาติที่บิดาหรือมารดาต้องการติดตามนั้น ต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท หรือต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบ 1 ปี
     6.กรณีสมรสกับหญิงไทย ฝ่ายสามีซึ่งเป็น คนต่างชาติต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า เดือนละ 40,000 บาท หรือเงินฝากใน ธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี

Q : กรณีใช้ชีวิตในปั้นปลาย มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง?

A : หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
     1.คนต่างชาติต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
     2.มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
     3.มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่า เดือนละ 65,000 บาท ณ วันยื่นคำขอมีเงินฝากในธนาคารในประเทศไทย (ประเภทออมทรัพย์ธรรมดา / ประจำ) และเงินคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เฉพาะในปีแรกให้แสดงบัญชีเงินฝากโดยมีเงินจำนวนดังกล่าวฝากอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือ มีเงินได้ในรอบปี และมีเงินฝากธนาคาร คำนวณรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท นับถึงวันยื่นคำขอ

Q : วีซ่าผู้ติดตามประเภท Non- Immigrant “O” สามารถขอได้เมื่อไหร่?

A : 1.การขอวีซ่าครั้งแรก ผู้ติดตามครอบครัวจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียวมีอายุ 90 วัน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ติดตามนั้นถือสัญชาติอยู่
     2.การขอต่อวีซ่าครั้งต่อไป ผู้ติดตามจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 21 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณา สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆ ก่อน

Q : ชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศตัวเอง และมี Non-O Retirement แต่หมดอายุที่ต่างประเทศ ต้องการต่อวีซ่า Non-O Retirement สามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

A : หากวีซ่าหมดอายุที่ต่างประเทศต้องดำเนินการขอวีซ่าใหม่ จะไม่สามารถขอต่ออายุได้ค่ะ
โดยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1.ทำ Non-O Retirement จากประเทศตัวเองเข้ามาไทยเลย โดยเข้ามาไทยแล้วจะต้องไปต่อวีซ่าอีกครั้ง
2.ทำ Tourist Visa เข้ามาไทยก่อนแล้วมาเปลี่ยนเป็น Non-O Retirement ที่ไทยได้ โดยจะต้องมีเงินฝากในบัญชี 800,000 บาทตามเงื่อนไขของวีซ่า

Q : ถ้าชาวต่างชาติไม่มีเงินฝากในบัญชี (ตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท) แต่มีที่ทำงานในไทย ต้องทำอย่างไร?

A : 1.ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
     2.ต้องแสดงหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ประเภทของงานตำแหน่งตามใบอนุญาตทำงาน และเงินเดือน(เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000บาท) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
     3.ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีเงินได้รับรองโดยสรรพากร พร้อมใบเสร็จรับเงิน(ภงด.1 ย้อนหลัง 3 เดือน และภงด.91 ในรอบปีที่ผ่านมา)
     4.ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท(บอจ.5) ฉบับจริง(ไม่เกิน6เดือน)

Q : จะขอต่ออายุวีซ่าผู้ติดตาม Non-O จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

A : -แบบคำขอต่ออายุวีซ่า ตม.7
     -รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     -หนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนาทุกหน้า
     -สำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work permit)ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (แสดงเล่มจริงพร้อมทุกหน้าที่มีข้อมูลปรากฎ)
     -สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q : ผู้ที่ถือ Non-O Visa สามารถทำงานได้หรือไม่?

A : ชาวต่างชาติที่ถือ Non-O Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงาน จะต้องขอรับ Non-B Visa และต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น

Q : ผู้ที่ถือ Non-O Visa สามารถเปลี่ยนประเภทได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถเปลี่ยนประเภท เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่กำหนดของ Non-O Visa

 

Q : ผู้ที่ถือ Non-O Volunteer เมื่อวีซ่าใกล้หมดอายุแล้ว สามารถเปลี่ยนประเภทได้หรือไม่?

A : Non-O Volunteer มีอายุอยู่ได้ 1 ปี ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทหรือต่อวีซ่าได้ เมื่อครบ 1 ปีแล้ว ต้องเดินทางกลับประเทศเท่านั้น

Q : Non-O Visa กรณีที่คู่สมรสนั้นมีการหย่าร้าง จะเป็นอย่างไร?

A : Non-O Visa จะถูกยกเลิกและจะต้องเดินทางออกจากประเทศทันที

Q : ชาวต่างชาติที่ถือ Non-O Visa กรณีที่ได้รับวีซ่าแบบ 1 ปี จำเป็นจะต้องยื่นแบบรายงานตัวหรือไม่?

A : จำเป็นจะต้องยื่นแบบรายงานตัว ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน

Q : ชาวต่างชาติที่ถือ Non-O Visa กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกนอกประเทศไทย โดยต้องการรักษาสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาตหากกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง จะต้องทำอย่างไร?

A : หากต้องการจะเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง โดยต้องการรักษาสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต จะต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit) ก่อนเดินทางออกไป
ซึ่งการยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit) สามารถทำได้ 2 แบบดังนี้
    -แบบ Single Re-Entry สามารถใช้เดินทางได้ครั้งต่อครั้ง เหมาะกับผู้ที่เดินทางออกไปต่างประเทศไม่บ่อย หรือมีอายุวีซ่าเหลืออยู่น้อย
    -แบบ Multiple Re-Entry สามารใช้เดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง เหมาะกับผู้ที่เดินทางออกไปต่างประเทศบ่อยครั้ง หรือมีอายุวีซ่าเหลืออยู่นาน
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A About Non-Immigrant Visa O

关于非移类O签证问答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

工作签证和工作許可证是一样的嗎?

很多人可能会对工作签证和工作许可的名称感到困惑,它是什么,有什么区别? 今天我们要回答当外国人必须来泰国工作时这两个东西是如何关联的问题。

What is the difference between a Work Visa and a Work Permit?

People may wonder and confuse the name and how different between Visa-Business and Work Permit. Today we are going to answer the question of how these two things are related when foreigners must come to work in Thailand.

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

หลายๆ คนคงอาจจะเคยสงสัย และสับสนชื่อเรียกระหว่าง วีซ่าทำงานกับใบอนุญาตทำงาน ว่าคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่า 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทย

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!