ค้นหาบทความ:

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

อยู่เกิน 90 วัน อย่าลืมรายงานตัวนะ!

หากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ซึ่งถือวีซ่าประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือมีการขยายเวลาการอยู่อาศัย ถ้าหากไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศจำเป็นต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ชาวต่างชาติต้องยื่นรายงานตัวภายใน 15 วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว หรือ 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว อย่างไรก็ตามหากชาวต่างชาติเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วง 90 วัน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มนับวันรายงานตัว 90 วันใหม่เมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือรายงานตัว 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุกๆ 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ผู้ถือวีซ่าประเภทใดบ้าง ที่จะต้องรายงาน 90 วัน?

หากชาวต่างชาติมีวีซ่าประเภทต่อไปนี้ ที่ได้รับในประเทศไทย จะต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรายงานตัว 90 วัน

 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B)
 • วีซ่าทำงาน (Non-B)
 • วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-O)
 • วีซ่าติดตาม (Non-O)
 • วีซ่าอาสาสมัคร (Non-O)

ทำไมต้องรายงานตัว 90 วัน?

ชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน ให้รายงานตัวที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านยังพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

หากไม่รายงานตัว ตามที่กำหนดจะเป็นอย่างไร?

คนต่างชาติสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนด ชาวต่างชาติต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

ทั้งนี้การรายงานตัว 90 วัน สามารถทำได้ 4 ช่องทาง คือ

 1. คนต่างชาติแจ้งรายงานตัว 90 วัน ด้วยตนเอง
  สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยได้เลย เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม
  ใช้เอกสารดังนี้
  1.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
  1.2 บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
  1.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
  1.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

 2. คนต่างชาติมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งรายงานตัว 90 วัน (เฉพาะในกรณีที่ไม่เกินกำหนด)
  ใช้เอกสารดังนี้
  2.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
  2.2 บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
  2.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
  2.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
  2.5 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

 3. การแจ้งรายงานตัว 90 วันทางไปรษณีย์
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความแออัดทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอความร่วมมือให้แจ้งรายงานตัว 90 วัน ทางไปรษณีย์ได้ โดยมีเอกสารและวิธีการดำเนินการดังนี้
  3.1 สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
  3.2 สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
  3.3 ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
  3.4 กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
  3.5 ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้วพร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
  3.6 นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

 4. การแจ้งรายงานตัว 90 วัน ผ่านทางเว็บไซด์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

ทาง Wonderfulpackage มีบริการ แจ้งรายงานตัว 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเองนะคะ ทางเราสามารถบริการ การรายงาน 90 วันให้ลูกค้าได้ค่ะ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

在泰国停留90天以上,不要忘记去报导!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

关于泰国精英签证的问答集Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。 一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!