ค้นหาบทความ:

หากชาวต่างชาติต้องการขอเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาทำงาน ศึกษาต่อ ท่องเที่ยว หรือจะเป็นการแต่งงานกับคนไทย เนื่องจากค่าของชีพในไทยค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ชาวต่างชาติเกิดความต้องการเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทย แต่การที่จะเข้ามาในไทยได้นั้นต้องเข้ามาแบบถูกกฎหมาย โดยส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายจะเข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยว แล้วค่อยมาทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน หรือวีซ่าชนิดอื่นทีหลัง การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่านั้นสามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลของชาวต่างชาติที่สำคัญชาวต่างชาติจะต้องถือประเภทวีซ่า Tourist Visa หรือ Transit Visa เท่านั้น และวีซ่าประเภทเก่าจะต้องไม่หมดอายุถึงจะขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้

Wonderfulpackage จะมาให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับ การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการยื่น และต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า

 • บุคคลนั้นจะต้องถือประเภทวีซ่า Tourist Visa หรือ Transit Visa เท่านั้น เช่น ถือวีซ่า Non-O และวีซ่าประเภทอื่นจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่า Non-B ได้
 • วีซ่าจะต้องมีระยะเวลาเหลือไม่ต่ำกว่า 15 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภท

ประเภทวีซ่า / หลักฐานที่ต้องยืน

1. ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน (NON-B) จะต้องเหลือระยะเวลาอยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. หนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการจ้างงานชาวต่างชาติ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยนวีซ่าจาก TR เป็น NON-B)
 6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน)
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 9. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 10. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.01 ภพ. 20 และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
 11. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (กรณีไม่มี ต้องชี้แจง)
 12. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (กรณีไม่มี ต้องชี้แจง)
 13. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.50(หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี ไม่มีงบการเงินและ ภงด.50 ให้แสดงเป็นสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 14. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของชาวต่างชาติ ผ่านการรับรองจากสถานทูต และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) (02-5751056-9)
 15. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)(ย้อนหลัง 3เดือน)
 16. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน ,โต๊ะทำงานภายในบริษัท ที่แสดงให้เห็นลักษณะงาน 7-10 รูป
 17. แผนที่บริษัท
 18. กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ,การนิคมอุตสาหกรรม หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

2. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นครูหรือาจารย์ (Non-B) หากอยู่เกินระยะเวลาไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. สถานศึกษาของรัฐ
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   • หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
  • ระดับต่ำปริญญาตรี
   • หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • แบบหนังสือรับรองการจ้าง ตามแบบกรมการจัดหางาน สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน
   • สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ)
   • สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องฉบับจริง)
 6. สถานศึกษาเอกชน
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
  • ระดับต่ำปริญญาตรี
   • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนนานาชาติ
   • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
   • แบบหนังสือรับรองการจ้าง ตามแบบกรมการจัดหางาน สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน
   • สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ)
   • สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องฉบับจริง)
   • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ)
   • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ)

3. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือเป็นนักกีฬา (Non-B) หากอยู่เกินระยะเวลาไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. หนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 6. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม

4. ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O) หากอยู่เกินระยะเวลาไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.86) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. หนังสือรับรองยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์จากธนาคารในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า
  • หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ (สลิปการโอนเงิน หรือหนังสือรับรองการโอนเงินจากจากธนาคาร)
 6. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท

หมายเหตุ: หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1 ปี รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท)

5. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของชาวต่างชาติ (NON-O) หากอยู่เกินระยะเวลาไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างชาติในประเทศไทย และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ (02-575-1056-9)
  • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร
  • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
 6. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาอาศัยอยู่ด้วย
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 8. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 10. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) ย้อนหลัง 3 เดือน
 11. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด


6. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย กรณีไม่มีบุตร (Non-O) จะต้องเหลือระยะเวลาอยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย
  • สำเนาทะเบียนการสมรส (คร. 2)
  • สำเนาใบสำคัญการสมรส ( คร. 3)
 6. กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ
  • สำเนาทะเบียนการสมรสจากต่างประเทศ
  • สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 7. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นโสดของคนต่างด้าว หลักฐานการเป็นบิดา มารดา สำคัญการสมรส หรือ
 8. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย
 9. สำเนาใบสูติบัตรของบุตร หรือหนังสือรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์ (ระบุชื่อพ่อ-แม่)
 10. ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรสตามประเพณี 4-5 รูป (ถ้ามี)

7. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่ออยู่กับชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย (Non-O) ถ้าอยู่เกินระยะเวลาไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างชาติในประเทศไทย และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ (02-575-1056-9)
  • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร
  • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
 6. กรณีบุตรเรียน และพ่อแม่จะติดตามเพื่อที่จะดูแลต้องแสดง
  • หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
  • หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ
 7. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่หรือผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของ คนต่างด้าว ว่าบุตรกำลังศึกษาอยู่
 8. หนังสือเดินทางของผู้ศึกษา

8. ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า เพื่อการศึกษา (NON-ED) หากอยู่เกินระยะเวลาไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86) แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x6 ซ.ม. 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. สถานศึกษาของรัฐ
  • ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
  • ระดับต่ำปริญญาตรี
   • หนังสือรับรองการขอเรับหรือขอปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
 6. สถานศึกษาเอกชน
  • ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   • หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
  • ระดับต่ำปริญญาตรี
   • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนนานาชาติ
   • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่
   • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )
   • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )

หมายเหตุสำคัญ:

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ต้องลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นของผู้ยื่นคำขอ
 • เอกสารของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ต้องลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นพร้อมประทับตราบริษัท
 • การยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ต้องนำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วนและที่สำคัญต้องยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • visatranslationteam
 • thaivisacenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


If a Foreigner wants to Change the Type of Visa, What are the Required Documents?

如果外国人想换各种签证类型,需要什么证据?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

If a Foreigner wants to Change the Type of Visa, What are the Required Documents?

Most of the time, foreigners who enter legally will enter as a tourist visa and change the type of visa to a work visa or another type of visa later. You can apply for a change of visa type but it depends on the reason for the foreigner. It is important that the foreigner has to hold a Tourist Visa or Transit Visa only, and the previous visa must not expire to change the visa type.

ชาวต่างชาติ สามารถเปิดบริษัทโดยถือหุ้นเกิน 50% ได้หรือไม่?

หากชาวต่างชาติต้องการทำธุรกิจและถือหุ้นในประเทศไทยเกิน 50% ชาวต่างชาติเปิดบริษัทในไทยจะทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร Wonderfulpackage มีข้อแนะนำให้กับชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจและถือหุ้นเกิน 50% ในประเทศไทยค่ะ

เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟ SRT Prestige เที่ยว Slow Life สระบุรี นั่งรถไฟเที่ยวสระบุรี

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร เที่ยว Slow Life ไปช้าๆ ในหนึ่งวัน กับรถไฟขบวนสุดพิเศษ SRT Prestige ไปตามเส้นทางจังหวัดสระบุรี ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมดีงาม ที่ควรไปเยือนสักครั้ง

外国人可以在泰国开设一家持有股份超过50%的公司吗?

大多数外国人都喜欢前往泰国来工作、投资或在泰国居住而拥有泰国家庭。引起许多在怀疑!如果外国人想做生意并持有泰国50%以上的股份,是可以做吗?且该怎么做?Wonderfulpackage 希望可以向有兴趣在泰国做生意并持有泰国50%以上股份的外国人提供一些建议。该公司也可以在泰国开设公司并注册拥有超过50%的股份,但是成立过程比较复杂,费用也比一般公司的一般设立要高。

พักหรูล้านนาสไตล์ เคล้ากลิ่นอายเมืองเหนือ Khum Phaya Resort & Spa @Chiang Mai

ดื่มด่ำการพักผ่อนตามแบบฉบับล้านนา กับที่พักสุดคลาสสิคและได้กลิ่นอายเสน่ห์แห่งเมืองเหนือ กับที่พักที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว เติมเต็มการพักผ่อนที่พิเศษสุดที่ คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา เซ็นทารา บูทิค คอลเลคชั่น (Khum Phaya Resort & Spa - Centara Boutique Collection)

เปิดรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ by Centara

อยากเที่ยวภูเก็ตแบบผ่อนคลายสบายใจสักที แนะนำรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ 2 ความแตกต่างในเครือ Centara อยากเที่ยวหรูแบบแกรนด์ๆ กัน Centara Grand Beach Resort Phuket หรือจะเป็นแนวบูทิค ชิคๆ ชิลล์ๆ ที่ Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Centara Boutique Collection

If foreigners want to set up a company in Thailand, can they hold the shares for more than 50%?

If foreigners want to set up a company in Thailand, can they hold the shares for more than 50%? First of all, we need to know that Companies, where foreigners hold more than 50% of the shares, are commonly called Foreign Company or Thai Company owned by foreigners. However, the process of setting up the company is more complicated and the fees are higher than the general setup of a general company.

ร้อนนี้ หนีไปชิลล์ 5 Centara Resort กระบี่

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ คงจะดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พักผ่อนในสถานที่ที่ผ่อนคลาย ท่ามกลางบรรยากาศดีและวิวสวยๆ ของน้ำทะเลและชายหาดของกระบี่ แนะนำ 5 รีสอร์ทหรูในเครือ Centara ที่จะทำให้การไปพักผ่อนที่กระบี่พิเศษกว่าที่เคย

如果外国人想换各种签证类型,需要什么证据?

外国人通过各种因素进入到泰国,无论他们是来工作,学习,旅行还是与泰国人结婚。因为在泰国的生活费用相对较低,因此导致外国人来泰国居住,但是进入泰国必须合法进入,在大多数情况下,合法入境的外国人将通过旅游签证入境。到泰国后再来改变工作签证类型或改成其他签证类型。变更签证类型是可以处理的,但是,这取决于外国人的原因,重要的是外国人必须仅持有旅游签证或过境签证。而且旧的签证不得过期才可以更变签证类型。

แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine (ASQ Hotel)

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในยุคที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่แบบนี้ การที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทย จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งการต้องอยู่ในห้องพักเป็นเวลายาวนานแบบนี้ควรหาที่พักดีๆ ไว้พักผ่อนและสามารถผ่อนคลายอิริยาบถต่างๆ ได้แบบไม่เบื่อ แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!