ค้นหาบทความ:

วัดประจำรัชกาล ๑๐ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วัดประจำรัชกาล ๑๐ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เริ่มต้นรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ไปไหว้พระประจำรัชกาลทั้ง 10 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และยังได้รำลึกถึงคุณความที่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้ หากยังไม่ทราบว่าวัดใดเป็นวัดประจำรัชกาลไหนบ้าง เรารวบรวมมาให้ครบทั้ง 10 รัชกาล

วัดประจำรัชกาลที่ ๑
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดประจำรัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

เริ่มต้นด้วยวัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง โดยทางยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และยังขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ดังนั้นวัดโพธิ์จึงเปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ อีกทั้งวัดโพธิ์ยังมีเจดีย์มากที่สุด โดยมากถึง 99 องค์ และยังมีพระเจดีย์สี่รัชกาล ของรัชกาลที่ 1-4 ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสน์ที่พระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ

คลิกแผนที่

วัดประจำรัชกาลที่ ๒
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

วัดประจำรัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ที่มักเรียกสั้นๆ ว่า วัดอรุณ หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 จึงทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด แต่ไม่ทันเสร็จ และมีการสร้างต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 3 4 เรื่อยมา และเป็นวัดที่มีพระปรางค์อันงดงาม โดยรัชกาลที่สี่ได้บูรณะเพิ่มอีกหลายรายการและให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”

คลิกแผนที่


วัดประจำรัชกาลที่ ๓
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (วัดจอมทอง)

วัดประจำรัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (วัดจอมทอง)

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดจอมทอง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตอนนั้นทรงเป็นาพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นมาใหม่ และถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรส ซึ่งหมายถึง พระราชโอรสคือ ยศของพระองค์ในขณะนั้น ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงได้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 นั่นเอง

คลิกแผนที่


วัดประจำรัชกาลที่ ๔
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๔ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐาน จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐาน จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณีและเพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และด้วยเหตุนี้เองวัดแห่งนี้จึงได้รับยกให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4

คลิกแผนที่


วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และ ๗
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และ ๗ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

คลิกแผนที่


วัดประจำรัชกาลที่ ๖ และ ๙
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๖ และ ๙ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร ป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชไทยถึง 4 พระองค์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในประเทศ ความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือมีพระประธาน 2 องค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และสำคัญ  ได้แก่ พระสุวรรณเขต พระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้ ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และ พระพุทธชินสีห์ ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัขกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9  ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวช ณ วัดแห่งนี้

คลิกแผนที่


วัดประจำรัชกาลที่ ๘
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๘ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเราจะรู้จักกันดีว่าวัดแห่งนี้มีเสาชิงช้าตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดเสาชิงช้า มีองค์พระประธาน 3 องค์ตั้งชื่อร้อยเรียงกันว่า พระศรีศากยมุนี พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ และ พระพุทธเสรฏฐมุนี อีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี

คลิกแผนที่


วัดประจำรัชกาลที่ ๑๐
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต)

วัดประจำรัชกาลที่ ๑๐ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต)

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร โดยเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 10 รัชกาลปัจจุบัน มีประวัติว่าเดิมมีคหบดีชาวลาวเป็นผู้สร้าง ชื่อวัดว่าวัดทุ่งสาธิต หลังจากถึงแก่กรรมก็ถูกทิ้งร้างมากว่าร้อยปี และเริ่มมีพระสงฆ์มาประจำวัดนี้อีกครั้งในปี พ.ศ.2506 ต่อมาใน พ.ศ.2508 รัชกาลที่ 9 จึงโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระยศในขณะนั้น) ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ได้พระราชทานนามว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร โดยนามของวัด วชิร มาจาก วชิราลงกรณ์ ธรรม มาจาก คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และ สาธิต มาจากนามเดิมพระโสภณวชิรธรรม

คลิกแผนที่

ทัวร์พระนคร ไหว้พระขอพรรอบเมืองกรุง


เลาะรั้วเลียบวัง 9 พระราชวัง และวังเก่าใกล้กรุง

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าชมตึกมหานครสกายวอล์ค (Mahanakhon SkyWalk), กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 799 บาท/ท่าน
*ปกติ 880 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เติมเต็มความสุขทุกการพักผ่อนที่ Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท

เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas) เป็นโรงแรมบูติกสุดหรูบนหาดเขาหลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนชายหาดที่มีพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของเขาหลัก ห้องพักและวิลล่ามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ พร้อมวิวทะเลที่สวยงามและทางลงหาดส่วนตัว

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

ไทย ช่วย ยูเครน บริจาคงบ 2 ล้านบาท ช่วยซื้อสิ่งของ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

กระทรวงการต่างประเทศ อนุมัติงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน จำนวน 2,000,000 บาท โดยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ จัดซื้อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านสภากาชาดยูเครน หรือองค์การระหว่างประเทศที่เหมาะสม

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

Blue Zone Sandbox เปิดพื้นที่แซนด์บอกซ์ 5 จังหวัด อัพเดทล่าสุด! กุมภาพันธ์ 2565

หลังจากมีมาตรการกันมาหลายครั้ง กับพื้นที่แซนด์บอกซ์ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ล่าสุดได้สรุปพื้นนนที่ Blue Zone Sandbox กันมาเรียบร้อยแล้ว เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!