ค้นหาบทความ:

รู้ไหมว่า สตม. อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษ
กรณีผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกเดินทางเข้าประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ ด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

ประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ต้องการเข้าไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่มีความต้องการที่จะเดินทางมาอาศัยภายในประเทศไทยในระยะยาว (Long Stay)
 • ต้องยอมรับกฎและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
 • มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่น การชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น

หลักการและแนวทางในการเปิดรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีดังนี้

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักอาศัยระยะยาว ผ่านบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด
 • บริษัท จัดส่งข้อมูลนักท่องเที่ยวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัติ
 • เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต บริษัทจะประสานนักท่องเที่ยวให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม ดังนี้
  - เลือกสถานที่กักตัว 14 วัน และสถานที่พักภายหลังกักตัว
  - เลือกเที่ยวบินเช้าเหมาลำหรือเที่ยวบินส่วนตัว
  - ซื้อประกันสุขภาพ 100,000 US และประกันอุบัติเหตุในไทย นักท่องเที่ยวชำระเงินเองทั้งหมดก่อนเดินทางเข้าไทย
 • บริษัทฯ ยื่นขอวีซ่า STV เพื่อพิจารณาอนุมัติ COE และ วีซ่า STV
 • เมื่อกรมการกงสุลอนุมัติแล้ว จะแจ้งไปยังสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง จากนั้นทางสถานทูตฯ จะแจ้งนักท่องเที่ยวให้เดินทางมารับ COE พร้อมนำหนังสือเดินทางมาติดสติ๊กเกอร์วีซ่า STV บนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสารชำระเงิน ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
 • เมื่อถึงประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจคัดกรองของ สธ. ณ สนามบิน
  - ไม่พบเชื้อ เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
  - พบเชื้อโควิด-19 ถูกส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลที่รองรับ
 • นักท่องเที่ยวที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน ถ้าไม่พบเชื้อจะสามารถออกมาพักในสถานที่ที่เลือกไว้ต่อตามเวลาที่กำหนด

ชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬาในประเทศไทย ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศไทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดราชการกำหนด และยินยอมกักตัวภายในเรือ เป็นจำนวน 14 วัน
 • มีเอกสารและหลักฐานการเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา โดยแสดงตนการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร
 • มีหลักฐานการทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรค โควิด 19ในวงเงิน 100,000 US ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามนในประเทศไทยโดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
 • มีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า ในการเช่าจองสถานที่จอดเรือ
 • ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย
  ซึ่งชาวต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ บุคคลต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ซึ่งมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามข้อ 1. มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อเข้ามาในประเทศไทย สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ กำหนด

*** ชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษSpecial Tourist Visa (STV) และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน และภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลา อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กระทรวงมหาดไทย

Work Permit & VISA consultancy

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ(กรณีคนต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)บต.32

สำหรับการขอใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการหรือลูกจ้าง ทุกอาชีพกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องยื่นขออย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้วันนี้เรามี คำถาม-คำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!