ค้นหาบทความ:

รู้ไหมว่า สตม. อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษ
กรณีผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกเดินทางเข้าประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ ด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

ประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ต้องการเข้าไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่มีความต้องการที่จะเดินทางมาอาศัยภายในประเทศไทยในระยะยาว (Long Stay)
 • ต้องยอมรับกฎและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
 • มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่น การชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น

หลักการและแนวทางในการเปิดรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีดังนี้

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักอาศัยระยะยาว ผ่านบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด
 • บริษัท จัดส่งข้อมูลนักท่องเที่ยวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัติ
 • เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต บริษัทจะประสานนักท่องเที่ยวให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม ดังนี้
  - เลือกสถานที่กักตัว 14 วัน และสถานที่พักภายหลังกักตัว
  - เลือกเที่ยวบินเช้าเหมาลำหรือเที่ยวบินส่วนตัว
  - ซื้อประกันสุขภาพ 100,000 US และประกันอุบัติเหตุในไทย นักท่องเที่ยวชำระเงินเองทั้งหมดก่อนเดินทางเข้าไทย
 • บริษัทฯ ยื่นขอวีซ่า STV เพื่อพิจารณาอนุมัติ COE และ วีซ่า STV
 • เมื่อกรมการกงสุลอนุมัติแล้ว จะแจ้งไปยังสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง จากนั้นทางสถานทูตฯ จะแจ้งนักท่องเที่ยวให้เดินทางมารับ COE พร้อมนำหนังสือเดินทางมาติดสติ๊กเกอร์วีซ่า STV บนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสารชำระเงิน ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
 • เมื่อถึงประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจคัดกรองของ สธ. ณ สนามบิน
  - ไม่พบเชื้อ เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
  - พบเชื้อโควิด-19 ถูกส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลที่รองรับ
 • นักท่องเที่ยวที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน ถ้าไม่พบเชื้อจะสามารถออกมาพักในสถานที่ที่เลือกไว้ต่อตามเวลาที่กำหนด

ชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬาในประเทศไทย ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศไทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดราชการกำหนด และยินยอมกักตัวภายในเรือ เป็นจำนวน 14 วัน
 • มีเอกสารและหลักฐานการเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา โดยแสดงตนการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร
 • มีหลักฐานการทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรค โควิด 19ในวงเงิน 100,000 US ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามนในประเทศไทยโดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
 • มีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า ในการเช่าจองสถานที่จอดเรือ
 • ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย
  ซึ่งชาวต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ บุคคลต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ซึ่งมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามข้อ 1. มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อเข้ามาในประเทศไทย สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ กำหนด

*** ชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษSpecial Tourist Visa (STV) และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน และภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลา อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กระทรวงมหาดไทย

Work Permit & VISA consultancy

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!