ค้นหาบทความ:

รู้ไหมว่า สตม. อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษ
กรณีผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกเดินทางเข้าประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ ด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

ประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ต้องการเข้าไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่มีความต้องการที่จะเดินทางมาอาศัยภายในประเทศไทยในระยะยาว (Long Stay)
 • ต้องยอมรับกฎและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
 • มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่น การชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น

หลักการและแนวทางในการเปิดรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีดังนี้

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักอาศัยระยะยาว ผ่านบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด
 • บริษัท จัดส่งข้อมูลนักท่องเที่ยวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัติ
 • เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต บริษัทจะประสานนักท่องเที่ยวให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม ดังนี้
  - เลือกสถานที่กักตัว 14 วัน และสถานที่พักภายหลังกักตัว
  - เลือกเที่ยวบินเช้าเหมาลำหรือเที่ยวบินส่วนตัว
  - ซื้อประกันสุขภาพ 100,000 US และประกันอุบัติเหตุในไทย นักท่องเที่ยวชำระเงินเองทั้งหมดก่อนเดินทางเข้าไทย
 • บริษัทฯ ยื่นขอวีซ่า STV เพื่อพิจารณาอนุมัติ COE และ วีซ่า STV
 • เมื่อกรมการกงสุลอนุมัติแล้ว จะแจ้งไปยังสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง จากนั้นทางสถานทูตฯ จะแจ้งนักท่องเที่ยวให้เดินทางมารับ COE พร้อมนำหนังสือเดินทางมาติดสติ๊กเกอร์วีซ่า STV บนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสารชำระเงิน ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
 • เมื่อถึงประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจคัดกรองของ สธ. ณ สนามบิน
  - ไม่พบเชื้อ เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
  - พบเชื้อโควิด-19 ถูกส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลที่รองรับ
 • นักท่องเที่ยวที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน ถ้าไม่พบเชื้อจะสามารถออกมาพักในสถานที่ที่เลือกไว้ต่อตามเวลาที่กำหนด

ชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬาในประเทศไทย ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศไทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดราชการกำหนด และยินยอมกักตัวภายในเรือ เป็นจำนวน 14 วัน
 • มีเอกสารและหลักฐานการเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา โดยแสดงตนการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร
 • มีหลักฐานการทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรค โควิด 19ในวงเงิน 100,000 US ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามนในประเทศไทยโดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
 • มีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า ในการเช่าจองสถานที่จอดเรือ
 • ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย
  ซึ่งชาวต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ บุคคลต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ซึ่งมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามข้อ 1. มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อเข้ามาในประเทศไทย สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ กำหนด

*** ชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษSpecial Tourist Visa (STV) และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน และภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลา อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กระทรวงมหาดไทย

Work Permit & VISA consultancy

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!