ค้นหาบทความ:

รู้ไหมว่า สตม. อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษ
กรณีผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกเดินทางเข้าประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ ด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

ประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ต้องการเข้าไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่มีความต้องการที่จะเดินทางมาอาศัยภายในประเทศไทยในระยะยาว (Long Stay)
 • ต้องยอมรับกฎและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
 • มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่น การชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น

หลักการและแนวทางในการเปิดรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีดังนี้

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักอาศัยระยะยาว ผ่านบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด
 • บริษัท จัดส่งข้อมูลนักท่องเที่ยวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัติ
 • เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต บริษัทจะประสานนักท่องเที่ยวให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม ดังนี้
  - เลือกสถานที่กักตัว 14 วัน และสถานที่พักภายหลังกักตัว
  - เลือกเที่ยวบินเช้าเหมาลำหรือเที่ยวบินส่วนตัว
  - ซื้อประกันสุขภาพ 100,000 US และประกันอุบัติเหตุในไทย นักท่องเที่ยวชำระเงินเองทั้งหมดก่อนเดินทางเข้าไทย
 • บริษัทฯ ยื่นขอวีซ่า STV เพื่อพิจารณาอนุมัติ COE และ วีซ่า STV
 • เมื่อกรมการกงสุลอนุมัติแล้ว จะแจ้งไปยังสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง จากนั้นทางสถานทูตฯ จะแจ้งนักท่องเที่ยวให้เดินทางมารับ COE พร้อมนำหนังสือเดินทางมาติดสติ๊กเกอร์วีซ่า STV บนหนังสือเดินทาง นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสารชำระเงิน ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
 • เมื่อถึงประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจคัดกรองของ สธ. ณ สนามบิน
  - ไม่พบเชื้อ เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
  - พบเชื้อโควิด-19 ถูกส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลที่รองรับ
 • นักท่องเที่ยวที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน ถ้าไม่พบเชื้อจะสามารถออกมาพักในสถานที่ที่เลือกไว้ต่อตามเวลาที่กำหนด

ชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬาในประเทศไทย ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศไทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดราชการกำหนด และยินยอมกักตัวภายในเรือ เป็นจำนวน 14 วัน
 • มีเอกสารและหลักฐานการเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา โดยแสดงตนการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร
 • มีหลักฐานการทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรค โควิด 19ในวงเงิน 100,000 US ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามนในประเทศไทยโดยมีจำนวนเงินประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
 • มีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า ในการเช่าจองสถานที่จอดเรือ
 • ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย
  ซึ่งชาวต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ บุคคลต่างชาติที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ซึ่งมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามข้อ 1. มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อเข้ามาในประเทศไทย สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ กำหนด

*** ชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษSpecial Tourist Visa (STV) และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน และภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลา อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กระทรวงมหาดไทย

Work Permit & VISA consultancy

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

一起来了解个人所得税PND 90 或PND 91!!

纳税人必须提交个人所得税申报表,为了证明合法征税的证据,对于该纳税申报表,我们将其简称为 “PND”,代表所得税。每种类型的税务申报,会有不同的风格。

รู้หรือไม่?? ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย แต่มีบางประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้าไทย

สะดวกยิ่งขึ้น ในการต่อ VISA กับระบบใหม่ของสรรพากรสำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ

สรรพากรได้เปิดระบบแบบใหม่สำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ เพื่อความสะดวกในการต่อ VISA โดยเปิดระบบใหม่แบบออนไลน์สำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ สามารถต่อวีซ่าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อลังการตึกสูงเสียดฟ้า คิงเพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon)

คิงเพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon) ตึกสูงเสียดฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานคร กับการก่อสร้างที่สุดยิ่งใหญ่อลังการ และดีไซน์ที่แปลกตาโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตึกที่สร้างมาแค่สวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะว่าข้างในยังมีอะไรน่าสนใจที่เราสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้อีกด้วย

Sweet Valentine ควงคู่นั่งรถไฟสุดหรู เปิดประสบการณ์หวานรับวาเลนไทน์

วาเลนไทน์นี้ ควงคู่ไปสัมผัสความโรแมนติกรูปแบบใหม่ นั่งรถไฟขบวนพิเศษ กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ดื่มด่ำอาหารสุดหรู พร้อมชมวิวธรรมชาติตลอดการเดินทาง เป็นประสบการณ์พิเศษไม่ซ้ำใคร ที่ควรพาคู่รักมาดื่มด่ำบรรยากาศใหม่ๆ แบบนี้ด้วยกันสักครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานในประเทศไทย: มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง??

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย อยากรู้ว่าต้องทำวีซ่าประเภทวีซ่าธุรกิจ B ประเภทวีซ่าธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ B-A หรือประเภทวีซ่าเพื่อการลงทุนและธุรกิจ IB

哪些文件类型需要办理领事认证,有哪些程序以及要准备哪些文件?

文件是属于公共文件类型,需要翻译成2种语言,以提供标准文档,并随时可以使用(但必须先经过国籍部门的认证),然后就可以直接提交给各个部门,领事认证既有正常的又有加急的。根据申请人的方便,加急申请的是能够在当天收到文件认证,如果是以正常的时间申请人,将在3个工作日内收到文件。

通过互联网提交个人所得税表格PND 90 或PND 91, 纳税的程序与证明文件有哪些?

税务局开放通过互联网进行纳税申报,而现在大多数人都体会到在线报税的重要性。为了帮助减少这种COVID-19情况下的暴露风险,这还将节省时间和旅程费用。

เช็คอินมุมถ่ายรูปสุดหวาน I Love Flower Farm เชียงใหม่

เช็คอินมุมถ่ายรูปสุดหวาน I Love Flower Farm ฟาร์มดอกไม้ในเชียงใหม่ แต่งแต้มสีสันหลากสีทั่วทั้งอาณาบริเวณ บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สีสดสลับไปมาเป็นทิวแถวสวยงาม ให้เราได้เช็คอินถ่ายรูปพร้อมพร๊อพเก๋ๆ ได้อย่างจุใจ

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า??

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!