ค้นหาบทความ:

"ลูกจ้างต่างชาติ" จะขอถิ่นที่อยู่ในไทย ต้องทำอย่างไร??

ลูกจ้างต่างชาติ จะขอถิ่นที่อยู่ในไทย

นักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? Wonderful Package มีคำตอบมาให้ท่านที่ต้องการขอถิ่นที่อยู่ในไทยค่ะ

ก่อนอื่นเลย การขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้เปิดรับให้ยื่นขอได้ตลอด แต่จะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด (โควต้าประจำปี) จึงจะดำเนินการขอยื่นได้

ข้อจำกัด "จำนวนคนต่างชาติ" ที่จะขอถิ่นที่อยู่ฯ (ข้อมูลล่าสุดของปี 2562 / ปี 2563 ยังไม่มีประกาศ)

 1. คนต่างชาติจะที่มีสัญชาติ จำนวนไม่เกิน 100 คน ของแต่ละประเทศ
 2. คนต่างชาติที่ไร้สัญชาติ จำนวนไม่เกิน 50 คน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิที่ได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ฯ

 1. ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบัน
 2. ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และได้รับอนุญาตให้อยู่ไทยเป็นปีแล้ว โดยมีรอบเวลาพำนักไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอ
 3. กรณ๊ที่ผู้ขอยื่นมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบประวัติเบื้องก่อน
  - ตรวจสอบว่ามีประวัติกระทำผิดหรือไม่ ด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกประวัติ ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  - ตรวจสอบหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรที่นำมาแสดง
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือไม่
  - ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับของตำรวจสากลหรือไม่ ที่กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างชาติกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 5. พูดและฟัง ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ

หลักเกณฑ์การพิจารณาการยื่นคำขอประเภท "เข้ามาเพื่อทำงาน"

 1. ทำงานในตำแหน่งระดับผู้บริหาร ได้แก่ ประธานกรรมการ หรือกรรมการของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคำร้อง
 2. มีรายได้ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 50,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ และแสดงหลักฐานการเสียภาษีโดยถูกต้อง
 3. ธุรกิจที่ทํางาน จะต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่
  - ธุรกิจเกี่ยวกับ "การค้าต่างประเทศ" โดยบริษัทต้องมียอดเงินตราต่างประเทศในการส่งสินค้าออกในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นบริษัทให้เงินกู้แก่ บริษัทที่ผลิตสินค้าในประเทศ และนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ
  - ธุรกิจเกี่ยวกับ "การท่องเที่ยว" โดยเป็นบริษัทดําเนินกิจการท่องเที่ยวที่มีผลประกอบการย้อนหลงั 3 ปี แสดงว่าบริษัทได้นำนักท่องเที่ยวเข้ามา เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยมีหนังสือรับรองที่แสดงรายละเอียดจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือ
  - ธุรกิจอื่นๆ ต้องเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นที่ชําระแล้วเต็มมูลค่าในนิติบุคคลนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ
 4. หากไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1-3 ข้างต้น จะต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
  - มีใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ
  - ทํางานในบริษัทฯ ที่ยื่นคําขอมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ
  - มีรายได้ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 80,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันที่่ยื่นคําขอ หรือมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ
  เงินลงทุนที่นำเข้ามา จะต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งแสดงหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทย

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประเภทต่างๆ มีดังนี้

เอกสารสำคัญ :

 1. แบบคำขอ ตม.9 เพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. สำเนา หนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่ม ทุกหน้า)
 3. สำเนา เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 4. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานและสำเนาใบอนุญาตทำงานทุกเล่ม ทุกหน้า
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น ย้อนหลัง 2 ปี และใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
 6. สำเนา ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 7. สำเนา ภ.ง.ด.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 8. แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัย และสถานที่ทำงาน
 9. แบบข้อมูลบุคคล และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอก สถานที่ทำงาน (คนเดียว) ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน ภายนอกโรงงาน (คนเดียว) ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี) ภาพถ่ายคนต่างด้าว ภายนอกที่พักอาศัย ภายในที่พักอาศัย พร้อมครอบครัว (ถ้ามี) จำนวน 10 ภาพ ขนาดโปสการ์ดทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
 10. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 11. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม :

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ)
 2. สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ จำนวน 3 ปี ก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ) และหากผู้ยื่นคำขอถือหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ย้อนหลัง 3 ปี มาแสดงด้วย
 4. สำเนา ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01 ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
 5. สำเนา งบการเงิน (งบดุล และงบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จำนวน 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
 6. หนังสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ (เฉพาะกิจการที่มีการส่งออกสินค้า) หรือ
 7. หนังสือรับรองการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในรอบ 3 ปี ก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (เฉพาะกิจการท่องเที่ยว) หรือ
 8. สำเนา บัตรส่งเสริม หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (เฉพาะนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI)
 9. เอกสารอื่นๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

 • เอกสารส่วนตัว คนต่างด้าวเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนา
 • เอกสารบริษัท หรือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง เป็นผู้เซ็นรับรองพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
 • หากเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมแปลเป็นภาษาไทยด้วย โดยระบุรายละเอียดของผู้แปลที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หากต้องการปรึกษาขอคำแนะนำ ติดต่อได้ที่ Wonderful Package ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและบริการค่ะ

บทความแนะนำ :

บริการแนะนำ :

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

What to do if Alien Employees would like to request a residence permit in Thailand?

“外国雇员”将在泰国申請居留权该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ไปใช้ชีวิตช้าๆ 10 ที่เที่ยวน่าน Slow Life

น่าน จังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายล้านนา และธรรมชาติสวยๆ อากาศดีๆ เหมาะกับการไปใช้ชีวิตแบบหมุนช้าๆ จนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในภาคเหนืออันดับต้นๆ ไปแล้ว แนะนำ 10 ที่เที่ยวน่าน Slow Life

Best Western Plus The Beachfront พักผ่อนนอนชิลล์วิวทะเลภูเก็ต

กำลังมองหาที่พักในภูเก็ตอยู่หรือเปล่า? อยากไปเที่ยวทะเลภูเก็ตแต่ไม่รู้จะเลือกที่พักภูเก็ตที่ไหนดี เพราะก็มีตัวเลือกให้มากมาย ลองเป็นที่พักระดับ 4 ดาว ที่สวยแบบชิคๆ ในราคาที่ใครๆ ก็เอื้อมถึง Best Western Plus The Beachfront

กระบี่ไม่ได้มีแค่ทะเล ชี้เป้า 10 ที่เที่ยวทั่วกระบี่

ถ้าบอกว่าไปเที่ยวกระบี่ หลายคนก็คงจะนึกถึงแต่ทะเลกันใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วในตัวเมืองกระบี่ยังมีที่เที่ยวที่ไม่ใช่ทะเลอีกหลายจุดน่าสนใจด้วยกัน วันนี้เราเลยจะพาไปเที่ยวกระบี่แบบไม่ลงทะเล กับ 10 ที่เที่ยวทั่วกระบี่

จะขึ้นเครื่องบิน แต่ลืมบัตรประชาชน ทำอย่างไร?

กำลังจะออกเดินทางขึ้นเครื่องบินกันแล้ว แต่ดันลืมบัตรประชาชนซะนี่ จะให้กลับไปเอาก็คงต้องตกเครื่องแน่ๆ แล้วจะทำยังไงดีนะ? ใจเย็นๆ เรามาช่วยกันคิดหาวิธีกันค่ะ

1 DAY TRIP นั่งรถไฟเที่ยวกาญจนบุรี

กาญจนบุรีมีที่เที่ยวเยอะมาก ถ้าอยากลองเที่ยวกาญจน์ในมุมใหม่ๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีกันดูมั้ย เที่ยวง่ายๆ แค่วันเดียว ไปเช้าเย็นกลับก็ยังไหว หยุดเสาร์-อาทิตย์ก็ไปได้เลย

เที่ยวใกล้กรุง 10 จุดเช็คอินในชลบุรี

เสาร์อาทิตย์ว่างๆ ทำอะไรดี ไปเที่ยวใกล้กรุงที่ชลบุรีกันดีกว่า อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ว่าชลบุรีใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียว ขับรถไปแป๊บๆ ก็ถึงละ แต่นอกจากหาดพัทยาแล้วยังที่เที่ยวในชลบุรีที่ไหนน่าไปเช็คอินบ้าง เราจัดมาให้พร้อมพิกัด 10 จุดเช็คอินในชลบุรี

เชียงราย เที่ยวชิลล์ วิวสวย

หาเวลาว่างๆ ในวันหยุดพักผ่อนของคุณ ไปใช้ชีวิตสโลวไลฟ์ ไปสูดอากาศให้เต็มปอดในเมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา ไปไปนั่งจิบชาชมวิวให้ผ่อนคลาย ที่นี่..เชียงราย

ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน สุราษฏร์ธานี

จากกรุงมุ่งสู่ใต้ไปเที่ยวสุราษฏร์ฯ กันดีกว่า เรื่องทะเลเค้าขึ้นชื่อ แต่ที่อื่นๆ ก็ดีงาม วันนี้เราจะพาไปเที่ยวสุราษฏร์ธานีในหลายๆ จุดสุดอันซีนกับ 5 ที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี น่าไปปักหมุดเช็คอิน

เที่ยวไหว้พระ 3 วัดดังในเชียงราย

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของไทย ที่นอกจากจะมีธรรมชาติสวยงาม อากาศดีๆ ยังมีวัดสวยสุดอันซีนที่ความงามติดอันดับโลก ยังมีวัดสวยๆ ในเชียงรายมาแนะนำกันอีก กับ 3 วัดดังในเชียงรายที่ต้องไป!!

เที่ยวชิลล์แบบไม่ลงทะเล 1 DAY TRIP นั่งรถไฟไปหัวหิน

ถ้าอยากไปเที่ยวหัวหินแต่ไม่ได้อยากลงเล่นน้ำทะเล มีที่เที่ยวที่ไหนให้เราได้ไปชิลล์บ้างนะ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถไฟ มองวิวข้างทางให้ชีวิตหมุนไปช้าๆ แล้วไปหาที่เที่ยวหัวหินในมุมอื่นๆ กันดีกว่า นั่งรถไฟไปหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 วันก็ไปได้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!