ค้นหาบทความ:

Q&A นายจ้างที่ต้องการจ้างลูกจ้างต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร??

นายจ้างที่ต้องการจ้างลูกจ้างต่างชาติ

สำหรับนายจ้างที่ต้องการจ้างลูกจ้างต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย นายจ้างจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท. 3 ก่อน
Wonderful Package ขอไขข้องสงสัยให้กับนายจ้างและลูกจ้างได้ทราบกันค่ะ

ใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท. 3 คืออะไร??

แบบคำขอ ตท.3 คือ แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวโดยนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอ หลังจากที่ยื่นคำขอแล้วจะได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานภายใน 7 วัน เพื่อใช้ในการขอวีซ่าทำงานจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

 1. ลูกจ้างต่างชาติ ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทย
 2. นายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท.3) ที่สำนักงานจัดหางาน
 3. เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้ว ให้ถ่ายสำเนาหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานเก็บไว้
 4. จากนั้นนายจ้างจะต้องส่งหนังสือให้กับลูกจ้างต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

หมายเหตุ : ใบอนุญาตทำงานมาตรา 12 (BOI) *ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวแบบ ตท.3 ได้


เอกสารสำคัญสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

เอกสารลูกจ้าง :

 1. กรอก แบบคำขอ ตท.3 
 2. สำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างชาติ)
 3. แบบหนังสือรับรองการจ้าง
 4. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน พร้อมเอกสารแนบ
  - สำเนา หลักฐานการศึกษา
  - สำเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ครู
 5. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารนายจ้าง : พิจารณาตามประเภทของกิจการ / นายจ้าง

 1. กรณีสถานประกอบการเอกชน
  - สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ สำเนา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมสำเนา หลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (สำหรับนิติบุคคลต่างด้าว)
  - สำเนา ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ที่ระบุประเภทกิจการ และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.09 (ถ้ามี)
  - สำเนา หลักฐานกรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการของหน่วยงานรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เป็นต้น
  - แสดงหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม (1 เดือน) สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) และภ.พ.30 (1-3 เดือน)

 2. กรณีโรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
  - สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชน ให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลาจ้างงาน
  - สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน / สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

 3. กรณีหน่วยงานราชการ
  - หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา-ครูโรงเรียนรัฐบาล ระบุชื่อ ตำแหน่ง ระยะเวลาจ้างงาน

 4. กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม
  - หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม ระบุวัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

 5. กรณีกิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
  - หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง เลขที่หนังสือเดินทางและระยะเวลาการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน
  - สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ : 

 • เอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • เอกสารที่เป็นภาษาอื่น ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้อง
 • เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองแทน
 • เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน จะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 7 วันทำการ
 • นายจ้างจะต้องทำการแจ้งการจ้างงานคนต่างด้าวและการเข้าทำงานของคนต่างด้าว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน


หลังจากที่ลูกจ้างต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยแล้ว นายจ้างติดต่อสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวหรือสำนักงานจัดหางานเพื่อยื่นแสดงความจำนงค์ทำใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน

เอกสารประกอบการยื่นแสดงความจำนงค์ทำใบอนุญาตทำงาน

 1. สําเนา หนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่า Non-B ของลูกจ้างต่างชาติ พร้อมฉบับจริง
 2. รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สําเนา หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทํางานได้ 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกําหนด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หนังสือมอบอํานาจ จากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจคนไทย (กรณีที่ลูกจ้างต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
 6. เอกสารอื่นๆ ให้ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานว่าต้องการเอกสารอื่นเพิ่มอีกหรือไม่

สถานที่ติดต่อ

 • สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว อาคารกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ชั้นที่ 2-3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำ ติดต่อ Wonderful Package ได้เลย ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและบริการตลอดเวลาค่ะ

บทความแนะนำ :

บริการแนะนำ :


ขอบคุณข้อมูลจาก


Q&A: What to do if employers want to hire alien employees to work in Thailand?

Q&A 雇主需要雇佣外籍员工来泰国工作,该怎么办 ??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!