ค้นหาบทความ:

Q&A นายจ้างที่ต้องการจ้างลูกจ้างต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร??

นายจ้างที่ต้องการจ้างลูกจ้างต่างชาติ

สำหรับนายจ้างที่ต้องการจ้างลูกจ้างต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย นายจ้างจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท. 3 ก่อน
Wonderful Package ขอไขข้องสงสัยให้กับนายจ้างและลูกจ้างได้ทราบกันค่ะ

ใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท. 3 คืออะไร??

แบบคำขอ ตท.3 คือ แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวโดยนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอ หลังจากที่ยื่นคำขอแล้วจะได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานภายใน 7 วัน เพื่อใช้ในการขอวีซ่าทำงานจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

 1. ลูกจ้างต่างชาติ ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทย
 2. นายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท.3) ที่สำนักงานจัดหางาน
 3. เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้ว ให้ถ่ายสำเนาหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานเก็บไว้
 4. จากนั้นนายจ้างจะต้องส่งหนังสือให้กับลูกจ้างต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

หมายเหตุ : ใบอนุญาตทำงานมาตรา 12 (BOI) *ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวแบบ ตท.3 ได้


เอกสารสำคัญสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

เอกสารลูกจ้าง :

 1. กรอก แบบคำขอ ตท.3 
 2. สำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างชาติ)
 3. แบบหนังสือรับรองการจ้าง
 4. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน พร้อมเอกสารแนบ
  - สำเนา หลักฐานการศึกษา
  - สำเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ครู
 5. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารนายจ้าง : พิจารณาตามประเภทของกิจการ / นายจ้าง

 1. กรณีสถานประกอบการเอกชน
  - สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ สำเนา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมสำเนา หลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (สำหรับนิติบุคคลต่างด้าว)
  - สำเนา ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ที่ระบุประเภทกิจการ และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.09 (ถ้ามี)
  - สำเนา หลักฐานกรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการของหน่วยงานรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เป็นต้น
  - แสดงหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม (1 เดือน) สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) และภ.พ.30 (1-3 เดือน)

 2. กรณีโรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
  - สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชน ให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลาจ้างงาน
  - สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน / สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

 3. กรณีหน่วยงานราชการ
  - หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา-ครูโรงเรียนรัฐบาล ระบุชื่อ ตำแหน่ง ระยะเวลาจ้างงาน

 4. กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม
  - หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม ระบุวัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

 5. กรณีกิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
  - หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง เลขที่หนังสือเดินทางและระยะเวลาการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน
  - สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ : 

 • เอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • เอกสารที่เป็นภาษาอื่น ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้อง
 • เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองแทน
 • เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน จะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 7 วันทำการ
 • นายจ้างจะต้องทำการแจ้งการจ้างงานคนต่างด้าวและการเข้าทำงานของคนต่างด้าว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน


หลังจากที่ลูกจ้างต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยแล้ว นายจ้างติดต่อสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวหรือสำนักงานจัดหางานเพื่อยื่นแสดงความจำนงค์ทำใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน

เอกสารประกอบการยื่นแสดงความจำนงค์ทำใบอนุญาตทำงาน

 1. สําเนา หนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่า Non-B ของลูกจ้างต่างชาติ พร้อมฉบับจริง
 2. รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สําเนา หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทํางานได้ 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกําหนด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หนังสือมอบอํานาจ จากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจคนไทย (กรณีที่ลูกจ้างต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
 6. เอกสารอื่นๆ ให้ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานว่าต้องการเอกสารอื่นเพิ่มอีกหรือไม่

สถานที่ติดต่อ

 • สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว อาคารกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ชั้นที่ 2-3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำ ติดต่อ Wonderful Package ได้เลย ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและบริการตลอดเวลาค่ะ

บทความแนะนำ :

บริการแนะนำ :


ขอบคุณข้อมูลจาก


Q&A: What to do if employers want to hire alien employees to work in Thailand?

Q&A 雇主需要雇佣外籍员工来泰国工作,该怎么办 ??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!