ค้นหาบทความ:

ครูต่างชาติอยากต่อวีซ่าทำงานในไทย ต้องทำอย่างไร??

016_Cover_Thai

สำหรับครูต่างชาติที่ยังอยากอยู่ประเทศไทยเพื่อทำงานต่อ แต่วีซ่าทำงานใกล้หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร? Wonderful Package ขอแนะนำวิธีการต่ออายุวีซ่าง่ายๆ ให้ได้ทราบกันค่ะ

เมื่อชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นครูผู้สอนมีความต้องการยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน

 • จะต้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าทำงาน ประเภทบี กรณีเป็นครูผู้สอน (Non-B Visa /Teaching Purpose Extension)
 • การขอต่ออายุวีซ่าทำงานประเภทนี้ จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อยู่แล้ว
 • ควรยื่นขอต่อล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 30 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยเพื่ออยู่ทำงานได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ประเทศไทยไปพลางๆ ก่อนได้

หลักเกณฑ์การพิจารณาการต่ออายุ Non-B Visa กรณีเป็นครูต่างชาติ มีดังนี้

 • คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 • สถานศึกษานั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (สำหรับหน่วยงานเอกชน)
 • ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษาของรัฐ (สำหรับหน่วยงานรัฐ)
 • กรณีบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับหน้าที่ปฏิบัติและมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนครูหรืออาจารย์ของสถานศึกษานั้น

เอกสารสำหรับการยื่นขอต่ออายุ Non-B Visa มีอะไรบ้าง?

 • แบบฟอร์ม ตม.7
 • รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • วุฒิการศึกษา และผลการสอบ TOEIC (600) หรือ TOEFL (500) เฉพาะอาจารย์ชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ (กรณีที่ไม่ใช้เจ้าของภาษา)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ประสบการณ์การสอน)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.91 และใบเสร็จรับเงิน
 • ใบประกอบวิชาชีพครู
 • หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม.1)
 • แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน) และสัญญาว่าจ้าง
 • หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น และหนังสืออนุมัติจากหน่วยงานราชการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่
 • หนังสือจดทะเบียนของสถาบันการศึกษา และใบอนุญาตสถาบันการศึกษาหรือทะเบียนธุรกิจ
 • รายละเอียดเกี่ยวสถาบันการศึกษา
 • แผนที่สถาบันการศึกษา ภาพถ่ายขณะสอนหนังสือ ตารางสอนครูชาวต่างชาติ
 • แบบ สตม.2
 • กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว

เกร็ดความรู้

 • ในการขอต่ออายุวีซ่าทำงานครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะอนุญาตวีซ่าให้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติวีซ่าทำงานเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้น เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จะอนุญาตเป็นวีซ่า 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะต่อวีซ่าให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะออกมา
 • หลังจากได้รับวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นแบบรายงานตัว (ตม.47) ทันที เพื่อขออยู่ในประเทศไทยทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ทำงาน หากยื่นล่าช้าจะถูกปรับวันละ 500 บาท (ยื่น 4 ครั้ง/ปี)
 • อาชีพครูต่างชาติ จะต้องมีใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) คู่กับวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) เท่านั้น จึงจะทำงานในประเทศไทยต่อได้
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ อย่าลืมที่จะยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เป็นการขอยื่นใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยได้อีกครั้ง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังจากออกนอกประเทศ (ยกเว้นผู้ที่ถือ Multiple Entry อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทำ)

การต่ออายุวีซ่าทำงาน กรณีเป็นครูต่างชาตินั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา ทาง Wonderful Package ยินดีพร้อมให้คำแนะนำ และทางเรามีทีมงานพร้อมให้บริการตลอดเวลาค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
 • สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

บริการ Work Permit & VISA Non-B


If foreign teachers want to renew their visa Non-B, what should they do?
外国老师想续签工作签证需要怎么办??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

บริการยื่นวีซ่าจีน

เริ่มต้น 3,770 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รู้ไหมมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit ทำงานในประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะ!!

ใครที่มี Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ ต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!