ค้นหาบทความ:

ครูต่างชาติอยากต่อวีซ่าทำงานในไทย ต้องทำอย่างไร??

016_Cover_Thai

สำหรับครูต่างชาติที่ยังอยากอยู่ประเทศไทยเพื่อทำงานต่อ แต่วีซ่าทำงานใกล้หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร? Wonderful Package ขอแนะนำวิธีการต่ออายุวีซ่าง่ายๆ ให้ได้ทราบกันค่ะ

เมื่อชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นครูผู้สอนมีความต้องการยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน

 • จะต้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าทำงาน ประเภทบี กรณีเป็นครูผู้สอน (Non-B Visa /Teaching Purpose Extension)
 • การขอต่ออายุวีซ่าทำงานประเภทนี้ จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อยู่แล้ว
 • ควรยื่นขอต่อล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 30 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยเพื่ออยู่ทำงานได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ประเทศไทยไปพลางๆ ก่อนได้

หลักเกณฑ์การพิจารณาการต่ออายุ Non-B Visa กรณีเป็นครูต่างชาติ มีดังนี้

 • คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 • สถานศึกษานั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (สำหรับหน่วยงานเอกชน)
 • ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษาของรัฐ (สำหรับหน่วยงานรัฐ)
 • กรณีบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับหน้าที่ปฏิบัติและมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนครูหรืออาจารย์ของสถานศึกษานั้น

เอกสารสำหรับการยื่นขอต่ออายุ Non-B Visa มีอะไรบ้าง?

 • แบบฟอร์ม ตม.7
 • รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • วุฒิการศึกษา และผลการสอบ TOEIC (600) หรือ TOEFL (500) เฉพาะอาจารย์ชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ (กรณีที่ไม่ใช้เจ้าของภาษา)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ประสบการณ์การสอน)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.91 และใบเสร็จรับเงิน
 • ใบประกอบวิชาชีพครู
 • หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม.1)
 • แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน) และสัญญาว่าจ้าง
 • หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น และหนังสืออนุมัติจากหน่วยงานราชการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่
 • หนังสือจดทะเบียนของสถาบันการศึกษา และใบอนุญาตสถาบันการศึกษาหรือทะเบียนธุรกิจ
 • รายละเอียดเกี่ยวสถาบันการศึกษา
 • แผนที่สถาบันการศึกษา ภาพถ่ายขณะสอนหนังสือ ตารางสอนครูชาวต่างชาติ
 • แบบ สตม.2
 • กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว

เกร็ดความรู้

 • ในการขอต่ออายุวีซ่าทำงานครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะอนุญาตวีซ่าให้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติวีซ่าทำงานเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้น เมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จะอนุญาตเป็นวีซ่า 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะต่อวีซ่าให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะออกมา
 • หลังจากได้รับวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นแบบรายงานตัว (ตม.47) ทันที เพื่อขออยู่ในประเทศไทยทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ทำงาน หากยื่นล่าช้าจะถูกปรับวันละ 500 บาท (ยื่น 4 ครั้ง/ปี)
 • อาชีพครูต่างชาติ จะต้องมีใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) คู่กับวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) เท่านั้น จึงจะทำงานในประเทศไทยต่อได้
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ อย่าลืมที่จะยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เป็นการขอยื่นใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยได้อีกครั้ง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังจากออกนอกประเทศ (ยกเว้นผู้ที่ถือ Multiple Entry อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทำ)

การต่ออายุวีซ่าทำงาน กรณีเป็นครูต่างชาตินั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา ทาง Wonderful Package ยินดีพร้อมให้คำแนะนำ และทางเรามีทีมงานพร้อมให้บริการตลอดเวลาค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
 • สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

บริการ Work Permit & VISA Non-B


If foreign teachers want to renew their visa Non-B, what should they do?
外国老师想续签工作签证需要怎么办??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

Q&A about Tourist Visa or TR Visa in Thailand

Foreigners of some nationalities who wish to travel to Thailand for a short term require a Tourist Visa or TR Visa to enter Thailand. The applicant must apply for a visa to enter Thailand for tourism purposes from the Royal Thai Embassy or the Thai Consulate-General in the country in which they hold nationality only.

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประจำกรุงเทพฯ กลับมาให้บริการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ทาง VFS Global ได้มีการประกาศอัพเดทการเปิดให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!