ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

รับทำ Work Permit, บริษัทรับทำ Work Permit

ทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ ของประเทศไทยไม่ยากอย่างที่คิด
Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ ทำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ ให้กับทุกท่าน

รู้หรือไม่ว่า ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) คืออะไร แล้วต่างกันยังไง ???

 • Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย จะออกให้แก่ต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ คือ ใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ออกโดยสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

การทำงานในประเทศไทย จะต้องขออนุญาตทั้ง 2 อย่างนี้ควบคู่กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยค่ะ

การขอ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ ในครั้งแรกนั้นมีขั้นตอนยังไงบ้าง มาดูกัน

 1. ยื่นขอ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) อายุ 90 วัน จากสถานกงสุลไทย ณ ประเทศนั้นๆ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในประเทศไทย
 2. เมื่อได้รับ Visa แล้วให้รีบดำเนินการขอ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (ตท.1) อายุ 1 ปี ที่กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน
 3. หลังจากได้รับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้ต่ออายุ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) อายุ 1 ปี ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 30 วัน

Work_Flow

ชาวต่างชาติไม่มี work permit จะขอใบอนุญาตทำงานต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ถ้าถามว่าไม่มี work permit ทำงานได้ไหม หากเป็นชาวต่างชาติ จำเป็นจะต้องขอใบอนุญาตทำงานก่อน โดยในการขอใบอนุญาตทำงานหรือ work permit นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) มีดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ )
 2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
 3. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน )ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 9. *หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ แนะนำให้ใช้บริการกับบริษัทรับทำ Work Permit จะช่วยดูแลจัดการได้ง่ายและสะดวกกว่ายื่นด้วยตัวเอง

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

 1. สถานประกอบการเอกชน
  1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
  1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ.20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
  1.3 กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
  1.4 กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
  1.5 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  1.6 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51(ปีล่าสุด) และ ภพ.30
  1.7 รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป (รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป) ถ้ามี
 2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
  2.1 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
  2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  2.3 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ / ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
  2.4 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/ เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)
 3. หน่วยงานราชการ
  3.1 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
  3.2 กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน
 4. มูลนิธิหรือสมาคม
  หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
 5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
  5.1 หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
  5.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)

อยากรู้ว่าจะได้อายุ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B) กี่ปีหนอ..

ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ประมาณ 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี (สูงสุด) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการจัดหางาน (Work Permit) และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Visa) โดยพิจารณาจากความจำเป็นหลายๆส่วน อย่างเช่น ประเภทงานที่ทำ ความจำเป็นในการทำงาน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ แพงไหม แล้วรอผลอนุมัตินานกี่วัน?

ค่าใช้จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทที่ใช้บริการ ส่วนระยะเวลาในรอผลพิจารณา หากข้อมูลและเอกสารที่แนบมาถูกต้องครบถ้วน
การอนุญาต Work Permit ใช้เวลาภายใน 1 เดือน และ Visa Non-B ใช้เวลาเพียง 3-7 วันทำการก็ทราบผล.... เร็วใช่ไหมหละ

นอกเหนือจากการทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B) ในครั้งแรก ยังมีกรณีพิเศษอื่นๆ อีกไหม ??
กรณีพิเศษอื่นๆ ที่พบบ่อยคือ

 1. ใบอนุญาตทำงาน work permit หมดอายุ โดยผู้ที่ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B)ใกล้หมดอายุ ให้ดำเนินการต่อภายใน 45 วันก่อนวันหมดอายุ (ตท.5) หากต่ออายุไม่ทัน (หมดอายุแล้ว) จะต้องดำเนินการขออนุญาตทำงานใหม่ทั้งหมดตามขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Visa & Work Permit) ในครั้งแรก (ตท.1)
 2. มีวีซ่าประเภทอื่นที่ไม่ใช่ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) แต่ต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศไทย (ตท.1) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Visa & Work Permit) ในครั้งแรก (ตท.1)
 3. หากใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย ให้ยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน (แบบตท.4) ภายใน 15 วันหลังจากที่รู้เรื่อง ที่กรมการจัดหางาน ได้รับภายใน 7 วันทำการ
 4. ต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มสถานที่ทำงาน ประเภทงาน ลักษณะงาน ให้ดำเนินการขอแก้ไข (แบบตท.6) ที่กรมการจัดหางาน ได้รับภายใน 3-7 วันทำการ

บริการรับทำ work permit ของ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ทำไมถึงควรเลือกใช้บริการกับบริษัทรับทำ work permit และการทำ work permit กับ WonderfulPackage ดีกว่าการให้บริการจากที่อื่นอย่างไร ทำไมใครๆ ถึงเลือกใช้บริการกับเรา

 • เรารับทำ work permit ให้ชาวต่างชาติ โดยให้คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานหรือเรียนต่อในประเทศไทย โดยทีมงานมืออาชีพ
 • มีบริการแปลเอกสารเพิ่มเติม 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย
 • ดันให้สุด ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เรายินดีที่จะดําเนินการอุทธรณ์อย่างสูงสุดตามกระบวนการที่หน่วยงานรัฐกําหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของรัฐบาล
 • การปฏิเสธการสมัคร = รับประกันการคืนเงิน กรณียื่นใบอนุญาตทํางาน ข้อมูลของลูกจ้างและนายจ้างไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่กําหนด บริษัทจะคืนเงินให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจริง
 • บริการครบ จบในที่เดียว 

เห็นไหมว่าการทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B) ประเทศไทยไม่ยากเลย!! เลือกใช้บริการดีๆ กับบริษัทรับทำ work permit ที่ไว้ใจได้ และพร้อมให้บริการครบทุกขั้นตอน ดูแลให้คำปรึกษาจนกว่าคุณจะได้ใบอนุญาตทำงาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมถาม Wonderful Package สิ เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บริการรับทำ work petmit และ วีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ


Chinese workers in Thailand now have an easy way to submit

中国人超级兴奋!!有人帮您代办工作许可证及非移民类 B签证了

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

รู้ไหมมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit ทำงานในประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะ!!

ใครที่มี Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ ต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!