ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

รับทำ Work Permit, บริษัทรับทำ Work Permit

ทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ ของประเทศไทยไม่ยากอย่างที่คิด
Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ ทำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ ให้กับทุกท่าน

รู้หรือไม่ว่า ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) คืออะไร แล้วต่างกันยังไง ???

 • Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย จะออกให้แก่ต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ คือ ใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ออกโดยสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

การทำงานในประเทศไทย จะต้องขออนุญาตทั้ง 2 อย่างนี้ควบคู่กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยค่ะ

การขอ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ ในครั้งแรกนั้นมีขั้นตอนยังไงบ้าง มาดูกัน

 1. ยื่นขอ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) อายุ 90 วัน จากสถานกงสุลไทย ณ ประเทศนั้นๆ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในประเทศไทย
 2. เมื่อได้รับ Visa แล้วให้รีบดำเนินการขอ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (ตท.1) อายุ 1 ปี ที่กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน
 3. หลังจากได้รับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้ต่ออายุ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) อายุ 1 ปี ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 30 วัน

Work_Flow

ชาวต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงานต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง ???

 1. คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) มีดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ )
 2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
 3. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน )ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 9. *หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ แนะนำให้ใช้บริการกับบริษัทรับทำ Work Permit จะช่วยดูแลจัดการได้ง่ายและสะดวกกว่ายื่นด้วยตัวเอง

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

 1. สถานประกอบการเอกชน
  1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
  1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ.20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
  1.3 กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
  1.4 กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
  1.5 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  1.6 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51(ปีล่าสุด) และ ภพ.30
  1.7 รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป (รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป) ถ้ามี
 2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
  2.1 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
  2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  2.3 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ / ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
  2.4 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/ เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)
 3. หน่วยงานราชการ
  3.1 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
  3.2 กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน
 4. มูลนิธิหรือสมาคม
  หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
 5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
  5.1 หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
  5.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)

อยากรู้ว่าจะได้อายุ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B) กี่ปีหนอ..

ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ประมาณ 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี (สูงสุด) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการจัดหางาน (Work Permit) และ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Visa) โดยพิจารณาจากความจำเป็นหลายๆส่วน อย่างเช่น ประเภทงานที่ทำ ความจำเป็นในการทำงาน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ แพงไหม แล้วรอผลอนุมัตินานกี่วัน?

ค่าใช้จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทที่ใช้บริการ ส่วนระยะเวลาในรอผลพิจารณา หากข้อมูลและเอกสารที่แนบมาถูกต้องครบถ้วน
การอนุญาต Work Permit ใช้เวลาภายใน 1 เดือน และ Visa Non-B ใช้เวลาเพียง 3-7 วันทำการก็ทราบผล.... เร็วใช่ไหมหละ

นอกเหนือจากการทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B) ในครั้งแรก ยังมีกรณีพิเศษอื่นๆ อีกไหม ??
กรณีพิเศษอื่นๆ ที่พบบ่อยคือ

 1. ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B)ใกล้หมดอายุ ให้ดำเนินการต่อภายใน 45 วันก่อนวันหมดอายุ (ตท.5) หากต่ออายุไม่ทัน (หมดอายุแล้ว) จะต้องดำเนินการขออนุญาตทำงานใหม่ทั้งหมดตามขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Visa & Work Permit) ในครั้งแรก (ตท.1)
 2. มีวีซ่าประเภทอื่นที่ไม่ใช่ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) แต่ต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศไทย (ตท.1) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Visa & Work Permit) ในครั้งแรก (ตท.1)
 3. หากใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย ให้ยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน (แบบตท.4) ภายใน 15 วันหลังจากที่รู้เรื่อง ที่กรมการจัดหางาน ได้รับภายใน 7 วันทำการ
 4. ต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มสถานที่ทำงาน ประเภทงาน ลักษณะงาน ให้ดำเนินการขอแก้ไข (แบบตท.6) ที่กรมการจัดหางาน ได้รับภายใน 3-7 วันทำการ

บริการรับทำ work permit ของ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ทำไมถึงควรเลือกใช้บริการกับบริษัทรับทำ work permit และการทำ work permit กับ WonderfulPackage ดีกว่าการให้บริการจากที่อื่นอย่างไร ทำไมใครๆ ถึงเลือกใช้บริการกับเรา

 • เรารับทำ work permit โดยให้คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานหรือเรียนต่อในประเทศไทย โดยทีมงานมืออาชีพ
 • มีบริการแปลเอกสารเพิ่มเติม 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย
 • ดันให้สุด ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เรายินดีที่จะดําเนินการอุทธรณ์อย่างสูงสุดตามกระบวนการที่หน่วยงานรัฐกําหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของรัฐบาล
 • การปฏิเสธการสมัคร = รับประกันการคืนเงิน กรณียื่นใบอนุญาตทํางาน ข้อมูลของลูกจ้างและนายจ้างไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่กําหนด บริษัทจะคืนเงินให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจริง
 • บริการครบ จบในที่เดียว 

เห็นไหมหละว่าการทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B) ประเทศไทยไม่ยากเลย!! เลือกใช้บริการดีๆ กับบริษัทรับทำ work permit ที่ไว้ใจได้ และพร้อมให้บริการครบทุกขั้นตอน ดูแลให้คำปรึกษาจนกว่าคุณจะได้ใบอนุญาตทำงาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมถาม Wonderful Package สิ เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บริการรับทำ work petmit และ วีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ


Chinese workers in Thailand now have an easy way to submit

中国人超级兴奋!!有人帮您代办工作许可证及非移民类 B签证了

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

5 รีสอร์ทภูเก็ต พักหรูติดหาด วิวดี ถ่ายรูปสวย

นานๆ ได้ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งที ขอพักหรูๆ สักคืนสองคืนก็ยังดี รีสอร์ทภูเก็ตสวยๆ วิวดี ติดหาด บรรยากาศชายทะเลพร้อมลมพัดเย็นสบาย แนะนำรีสอร์ทภูเก็ตสุดหรูระดับ 5 ดาว สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ รับรองว่าสวยน่าพักทุกรีสอร์ท

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง?

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง? เที่ยวกระบี่แบบไม่จำเจ นอกจากนอนฟินๆ ริมทะเลและชายหาด หากมีเวลาว่างที่กระบี่สักหนึ่งวันจะทำอะไรได้บ้างนะ เราแนะนำทริปเด็ด 3 ทริป ให้ลองเลือกกันดู

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

Le Meridien Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ พักหรูสุดชิลล์ วิวพาโนราม่า

ชวนไปแอ่วเหนือเชียงใหม่ กับโรงแรมพักผ่อนสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับโรงแรมหรูที่เต็มอิ่มกับวิวพาโนราม่า Le Meridien Chiang Mai

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!