ไฮไลท์

 • สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานมาแล้ว และต้องการทำงานต่อในประเทศไทย ต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ล่วงหน้า 30 วันทำการ ก่อนสิ้นอายุการอนุญาต ทั้งนี้ "ใบอนุญาตทำงานที่สิ้นอายุแล้วจะไม่สามารถต่ออายุได้”
 • กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตการทำงาน บริษัทจะช่วยดำเนินการยื่นอุทธรณ์อย่างถึงที่สุดตามกระบวนการที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม (ทั้งนี้ท่านเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของทางราชการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง)
 • กรณีการยื่นขอต่อใบอนุญาตการทำงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน และ ให้คำแนะนำปรึกษาฟรี! รองรับทั้ง 3 ภาษา ไทย, ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ
 • WonderfulPackage.com เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่บริการให้คำปรึกษาด้าน Visa & Work Permit สำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ แบบครบวงจร One Stop Service บริการให้คำปรึกษาของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

Hilights

 • One Stop Service for Visa & Work Permit Consultancy to apply for a New Work Permit, Renewal Work Permit, Visa Extension Permit, Change Type of Tourist or Transit Visa to be Non-B Visa, Apply for Single or Multiple Re-Entry Permit. For more information, please visit us at www.wonderfulpackage.com 
 • Assist you by our staffs who can communicate in Multi Language (Thai, English and Chinese)
 • Do appeal in case of refusal the renewal work permit without surcharge (but not government fees)
 • In case of failure to comply with criteria, refundable will be returned after deducting expenses.
top

จองทันที!

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตามแบบคำขอ “ตท.5” สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย โดยชาวต่างชาติเคยได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้ว และมีวีซ่าประเภทการทำงานเรียบร้อยแล้ว (Visa Non B) ตามเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยมีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุอย่างน้อย 30 วันตามกรณีดังนี้

 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน
 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนด VISA

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดไว้

Renew Work Permit for Foreigners in Thailand

Renewal Work Permit for all employers and employees who have worked in Thailand with Non-Immigrant-B Visa under the criteria of Ministry of Labor.

WP.5 form and all your documents will be well prepared with precise to apply 30 days prior the expired date for 2 conditions.

 • Work Permit Renewal for the year's experience.
 • Work Permit Renewal for the validity of visa.

Remarks: In accordance with conditions and guidelines of The Ministry of Labor.


วิธีการจองบริการออนไลน์


เอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตการทำงาน “ตท.5”:

ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน “ตท.5”

 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport พร้อมหน้าประทับดวงตราวีซ่า Non B) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • สำเนาสัญญาจ้าง
 • สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด
 • สำเนารายการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมใบเสร็จรับเงิน VAT (ภพ.30) ย้อนหลัง 3 เดือน

Required Documents for Renewal Work Permit :

Please send us the below required docuemtns to prepare Form WP.5:

 • Copy of your Work Permit (Issued by the Ministry of Labour).
 • Copy of your passport with the stamp of Non-Immigrant-B OR Permanent Resident Book OR Alien Registration.
 • Copy of Employment Contract.
 • Copy of Company Certificate and Book of Shareholders. (Not over 6 months)
 • Copy of Current Financial Statements.
 • Copy of VAT Submission with receipts (Past 3 months).

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • แสกนเอกสารส่งอีเมลมาที่visa-team@miramarthai.com หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่: 
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Work Permit Team) 
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

Please send all the above to us by :

 • Please scan all documents and send to: visa-team@miramarthai.com or
 • Please mail all documents to:
  Miramar Services (Thailand) Co., Ltd. (Visa & Work Permit Team)
  No. 1429 Sri Wara Town in Town Soi 3/3, Ladprao 94 Road (Panjamit), Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310.

การนัดเข้าพบเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างเซ็นต์รับรองเอกสาร พร้อมรับเอกสารตัวจริง เพื่อแนบยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

 • แบบคำขอต่ออายุ ตท. 5
 • ตัวจริงใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
 • ตัวจริงหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ตัวจริงใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบภาษียื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาของต่างด้าว พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ปีล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

After all the aboved documents are well checked and prepared, we will make appointment with you for request the original of your documents and also your required signature before applying:APPLICANT (EMPLOYEE): All documents must be signed in every page.

 • Prepared WP.5 Form (by us) for your signature.
 • Original Work Permit.
 • Original Passport OR Permanent Resident Book OR Alien Registration.
 • Original Medical Certificate. To cerfity that the applicant is NOT insane or mentally sick / suffer from Leprosy / Tuberculosis (T.B.) / Elephantiasis / Drug Addiction & Alcoholism), not less than 6 months.
 • Copy of Current Personal Income Tax Payment with receipts.

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้:

 • เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารของต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ

EMPLOYER: All documents must be signed and Company Seal Stamp)

 • Copy of ID.
 • Company Certificate.
 • Contract Agreement.
 • Certification of Employment.

เกร็ดความรู้การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • คนต่างด้าวควรจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 30 วัน
 • ถ้าหากคนต่างด้าวยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาการต่อใบอนุญาต
 • การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ หรือได้ยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรี มีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • เมื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาตเมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้รับอุทธรณ์นำส่งคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างภายใน 15 วัน โดยรัฐมนตรีจะวินิจฉัยคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือให้เป็นที่สุด การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการ

Did you know?

 • Aliens's Work Permit must be renewed 30 days prior the expire date.
 • Aliens are able to continue working during the process of renewal.
 • Work Permit Renewal will be valid within 1 year.
 • In case of NOT renew work permit in time limit (prior 30 days) OR the renewal of work permit is refused by the , applicant must appeal for the renewal, if not applicant must be imprison up to 3 months OR to be fined up to 5,000.- Baht OR to be fined as well as imprisoned.
 • For appeal, documents must be submitted to Director-Geneal of Department of Employment within 30 days after the refusal, the appellant will continue submit to the appeal committee within 15 days and the discussion will be made within 30 days. The ruling of The Minister is final. 

หมายเหตุ :

 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี

REMARK :

 • Renewal Work Permit will be in 7 days of process.
 • The mentioned period will be estimated, depends on the completed documents and NOT include holiday, public holiday.
 • This Application Fee is Non-Refundable.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!