บริการรับยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

สะดวกสบายกับบริการรับยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 ไฮไลท์

 • รับฟรี!  Net Sim  *เมื่อจองและขอวีซ่าออนไลน์วันนี้โดยเฉพาะที่นี่ที่เดียว! ดูรายละเอียด Net Sim คลิก
  ใช้งานได้ทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ
  โทรฟรีกลับไทยได้ 30 นาที
 • ลางานแค่วันเดียว
 • ไม่ต้องกรอกเอกสาร

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

การขอ
วีซ่าทำวีซ่าออนไลน์
คำร้องทั่วไปแบบธรรมดา
(20-30 วันทำการ)
การจัดส่งเอกสารคืน
ฟรี! จัดส่ง EMS
อัตรารวม

6,500 / เล่ม

(รวมค่าบริการแล้ว)

บริการอื่น ๆ

บริการแปลเอกสาร
(ถ้าจำเป็น)

หน้าละ 300 บาท
บริการจัดส่งโดย
Messenger

300 บาท / เที่ยว
(ในพื้นที่กทม.)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนระหว่างเอกสารที่ดำเนินการเท่านั้น (ไม่นับการจัดส่งวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • จำนวนวันทำการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เวลาทำการของศูนย์รับฝากเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์
ตรวจสอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

top

จองทันที!


 อัตรานี้รวม

 ค่าดำเนินการคำร้องขอวีซ่า
 ค่าส่งเอกสารคืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าจัดส่งจากท่านมาถึง Wonderfulpackage.com

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

 เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)เหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูปพื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่น หรือ ยิ้มเห็นฟัน *** (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่าย จากร้านเท่านั้น ***
 3. หลักฐานส่วนตัว
 •   สำเนาทะเบียนบ้าน
 •   สำเนาบัตรประชาชน
 •   ใบทะเบียนสมรส
 •   ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 •   ใบเกิดสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 •   กรณีเป็นหม้าย รบกวนแนบเอกสารใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 1. หลักฐานการทำงาน และ การศึกษา
 •   หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือ บริษัท ระบุ ชื่อ-สกุล วันเซ็นต์สัญญางาน เงินเดือน ที่อยู่บริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 •   กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจการลงทะเบียนการค้าและหนังสือการลงทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน)
 •   กรณีเป็นนักศึกษาใช้หนังสือเล่มนี้จากสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

** อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน **

 1. หลักฐานการเงิน

หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ หนังสือรับรองจากธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือนจากธนาคารและธนาคารภายใน 15 วัน (ควรมีเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท)

*** สถานทูตไม่รับเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ***

 1. สำหรับสปอนเซอร์ (พ่อแม่)
 • การใช้จ่ายเงินให้คนอื่น ๆ ต้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและเงินจากธนาคาร (หนังสือค้ำประกันธนาคาร) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชีและผู้ที่รับรองค่าใช้จ่ายให้(การออกค่าใช้จ่ายใช้จ่ายให้ควรเป็น สมาชิกครอบครัวเกียวกันเช่น พ่อ แม่ ลูก)  **พร้อมหน้าพาสปอร์ตของสปอนเซอร์**
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ หนังสือรับรองจากธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือนจากธนาคารและธนาคารภายใน 15 วัน (ควรมีเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

**** เอกสารทุกอย่างจะต้องมีการอ้างอิงชื่อตามตัวอย่างเท่านั้น ****

 1. องค์กรหรือบริษัท ดูแลค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย และเอกสารการเงินขององค์กร  **พร้อมหน้า  พาสปอร์ตของสปอนเซอร์**
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางไปไม่พร้อมพ่อแม่ ต้องไปขอหนังสือยินยอมให้เดินทางออกนอกต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่อยู่
 3. ผู้สูงอายุอายุ 70 ​​ปีขึ้นไปมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
 4. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
 5. ใบจองตั๋วไป – กลับ
 6. ใบจองโรงแรม จะต้องมีที่อยู่โรงแรมเบอร์โทร พร้อมระบุชื่อผู้เข้าพัก ทุกท่าน
 7. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (ประกันสุขภาพ)

สำหรับวีซ่าไปประชุม หรือ เยี่มชมงาน

1. หนังสือเชิญจากทางต่างประเทศที่เชิญ (ระบุ: ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ วันที่จะเดินทางเข้าและออก)

    พร้อมกับ แนบสำเนาหน้าpassport ของผู้เชิญ

2. กรณีที่ไปเยี่ยมชมงาน เช่น งานนิทรรศการ งานแฟร์ ต้องมีบัตรเข้าชมงานที่ลูกค้าต้องทำการจองไว้แนบมาด้วย

**** เอกสารทุกอย่างจะต้องมีการอ้างอิงชื่อตามตัวอย่างเท่านั้น ****

จ่าหน้าซองเอกสารดังนี้

บริษัท มิราม่าเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

 สถานทูตออสเตรเลีย

    เอกสารที่มีชื่อไม่ตรงตามตัวผู้และเตรียมเอกสารไม่ครบตามตำแหน่งสถานทูตทราบมา
    รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือนหรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน

 หมายเหตุ

 • แผนกศุลกากร Visa มีเวลาทำการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. เท่านั้น
 • ทาง บริษัท จะส่งเอกสารเพื่อดำเนินการขอวีซ่าเมื่อเดินทางมารวมตัวกัน
 • การเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินในพื้นที่ห่างไกลจากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกและครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
 • หากสถานเอกอัครราชทูตมีการสุ่มตัวอย่างเรียกเก็บเงินจากการสัมภาษณ์บางคนแสดงความร่วมมือในการสัมภาษณ์และทางบริษัทมีความยินดีในการให้ความช่วยเหลือและประสานงานตลอดเวลาและเป็นเอกสารขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ด้วยกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางจากสถานที่ที่ได้รับการประกาศไปแล้ว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนการเดินทางไปยังสถานทูต
 • สถานทูตจะได้รับการพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีเอกสารพร้อมและมีความปรารถนาที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
 • การปฏิเสธวีซ่าอันต่อเนื่องมาจากการขอวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

Cover Flag ออกแบบโดย Freepik

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในออสเตรเลีย

รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในออสเตรเลีย

คิวรอทำวีซ่าพุ่ง 88 เล่มเมื่อเช้านี้ เรื่องทำวีซ่าออนไลน์ไว้ใจให้เราดูแล

เห็นเงียบๆ ออเดอร์เพียบนะจ๊ะ ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ กำลังปลื้มปริ่มที่ลูกค้าไว้ใจใช้บริการทำวีซ่าออนไลน์กับเราเยอะมาก เช้านี้สูงถึง 88 เล่ม!! เยอะแค่ไหนก็ยังไหว เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน ถ้ากำลังมองหาผู้ช่วยในการยื่นวีซ่า มาทางนี้เลยค่ะ

ออสเตรเลีย ประกาศห้าม! ต่างชาติเข้าประเทศ

ออสเตรเลียประกาศห้ามต่างชาติเข้าประเทศ หลังจากที่ประเทศออสเตรเลียออกคำสั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทษโดยเด็ดขาด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อำวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19)

เมลเบิร์น เที่ยวเพลิน เมืองศิลปะแห่งออสเตรเลีย

เมลเบิร์น เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า "น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน" เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของออสเตรเลียไงหละ ไม่ไกลเลย และที่บอกว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกนั้น ไม่ได้พูดลอยๆ แต่เมลเบิร์นผ่านการจัดอันดับจาก 140 เมืองทั่วโลกมาแล้วจ้า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!