ยื่นรับบริการวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

สบายกับสะดวกบริการรับยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 ไฮไลท์

 • รับฟรี!  Net Sim  *เมื่อจองและขอวีซ่าออนไลน์วันนี้โดยเฉพาะที่นี่ที่เดียว! ดูรายละเอียด Net Sim คลิก
  ใช้งานได้ทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ
  โทรฟรีกลับไทยได้ 30 นาที
 • ลางานแค่วันเดียว
 • ไม่ต้องกรอกเอกสาร

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

การขอ
วีซ่าทำวีซ่าออนไลน์
อนุสรณ์ทั่วไปแบบธรรมดา
(20-30 วันทำการ)
การจัดส่งเอกสารคืน
ฟรี! จัดส่ง EMS
อัตรารวม

6,500 / เล่ม

(รวมค่าบริการแล้ว)

บริการอื่น ๆ

บริการแปลเอกสาร
(ถ้าจำเป็น)

หน้าละ 300 บาท
บริการจัดส่งโดย
Messenger

300 บาท / เที่ยว
(ในพื้นที่กทม.)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนระหว่างเอกสารที่ดำเนินการเท่านั้น (ไม่นับการจัดส่งวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • จำนวนวันทำการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เวลาทำการของศูนย์รับฝากเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์
ตรวจสอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

top

จองทันที!


 อัตรานี้รวม

 ค่าดำเนินการวีซ่านักท่องเที่ยว
 ค่าส่งเอกสารคืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าจัดส่งจากท่านมาถึง Wonderfulpackage.com

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

 เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

 1. อันตราย (Passport)ที่ฟิลิปปินส์เหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า: ภาพประกอบที่มีรายละเอียด
  มากมายที่ชื่นชอบมาเพื่อประโยชน์ในห้างหุ้นส่วนจำกัด

 2. สีรูปถ่ายขนาด 45 mm x 35 มิลลิเมตรจำนวน 2 รูป
  พื้นหลังสีขาวตั้งตั้งหน้า: ภาพประกอบ: ภาพประกอบตรงไม่ใส่คุณแว่นไม่ยิ้ม
  ไม่มีรอยขูดขีดรอยแม๊กเย็บกระดาษหรือเปื้อนคุณน้ำหมึกปากกา *** (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น ***

 3. หลักฐานส่วนตัว

  • ทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • บัตรประชาชน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • เลี่ยงการลงทะเบียน (ถ้ามี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • ใบขนหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่ครองเสียชีวิตแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สถานการณ์เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้แทนใบสูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน 

  • หนังสือสมาชิกจากหน่วยงานหรือ บริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
  • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจการลงทะเบียนการค้าและหนังสือการลงทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน) 
  • กรณีเป็นนักศึกษาใช้หนังสือเล่มนี้จากสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
   ** อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน **
 5. หลักฐานการเงิน

  • สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคารและธนาคารแสดงให้เห็นถึงที่สุดก่อนเดินทางไปภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท)
  • หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี (รับประกันธนาคาร) อายุเอกสารไม่เกิน 15 วัน
   *** สถานทูตไม่รับเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ***
 6. การใช้จ่ายเงินให้คนอื่น ๆ ที่คุณต้องจ่ายออกมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและเงินจากธนาคาร (หนังสือค้ำประกันธนาคาร) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชีและชื่อผู้

  ** ปัญหาการออกค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นเงินมารดาคู่หูที่มีใบขับขี่เป็นเงินไทย - อังกฤษ) และจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะ 
 7. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ได้เดินทางพร้อมพ่อแม่หรือคนที่ต้องอ่านหนังสือให้คนต่างประเทศจากเขตหรือเขตที่อยู่

 8. กรณีเป็นผู้สูงอายุอายุ 70 ​​ปีขึ้นไปมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
 9. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
 10. ใบจองตั๋วไป - กลับ + ใบจองโรงแรม
 11. ประกันการเดินทางวงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (ประกันสุขภาพ)

         **** เอกสารทุกอย่างจะต้องมีการอ้างอิงชื่อตามขอรับเท่านั้น ****

จ่าหน้าซองเอกสารดังนี้

บริษัท มิราม่าเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

 สถานทูตอิตาลี

    เอกสารที่มีชื่อไม่ตรงตามตัวผู้และเตรียมเอกสารไม่ครบตามตำแหน่งสถานทูตทราบมา
    รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือนหรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน

 หมายเหตุ

 • แผนกศุลกากร Visa มีเวลาทำการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. เท่านั้น
  • ทาง บริษัท จะส่งเอกสารเพื่อดำเนินการขอวีซ่าเมื่อเดินทางมารวมตัวกัน
 • การเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินในพื้นที่ห่างไกลจากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกและครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มตัวอย่างเรียกสัมภาษณ์บางท่านทาง บริษัท ขอแสดงความยินดีผู้ร่วมงานสัมภาษณ์และแสดงความยินดีในการขอความช่วยเหลือและประสานงานตลอดเวลาและเป็นเอกสารขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท กัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางจากสถานที่ที่ได้รับการประกาศไปแล้ว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนการเดินทางไปยังสถานทูต
 • สถานทูตจะได้รับการพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีเอกสารพร้อมและมีความปรารถนาที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
 • การปฏิเสธวีซ่าอันต่อเนื่องมาจากการขอวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

Cover Flag ออกแบบโดย Freepik

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

ประเทศไหนบ้างที่ต้องง้อวีซ่า แต่คนก็ยังชอบไป

วีซ่าก็คล้ายๆ กับบัตรผ่านทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าก็ผ่านเข้าได้ แต่บางประเทศเราต้องทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าประเทศนั้นๆ นั่นเอง แต่ถึงจะต้องง้อวีซ่าเราก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่ดี ก็มันน่าไปนี่เนอะ

คิวรอทำวีซ่าพุ่ง 88 เล่มเมื่อเช้านี้ เรื่องทำวีซ่าออนไลน์ไว้ใจให้เราดูแล

เห็นเงียบๆ ออเดอร์เพียบนะจ๊ะ ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ กำลังปลื้มปริ่มที่ลูกค้าไว้ใจใช้บริการทำวีซ่าออนไลน์กับเราเยอะมาก เช้านี้สูงถึง 88 เล่ม!! เยอะแค่ไหนก็ยังไหว เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน ถ้ากำลังมองหาผู้ช่วยในการยื่นวีซ่า มาทางนี้เลยค่ะ

Melbourne เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน

เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ได้รับเลือกจาก the Economist Intelligence Unit ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2011 เรื่อยมาจนมาถึงปีนี้ ก็เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งมีคะแนนมากถึง 97.5 จาก 100 คะแนน

เมลเบิร์น เที่ยวเพลิน เมืองศิลปะแห่งออสเตรเลีย

เมลเบิร์น เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า "น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน" เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของออสเตรเลียไงหละ ไม่ไกลเลย และที่บอกว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกนั้น ไม่ได้พูดลอยๆ แต่เมลเบิร์นผ่านการจัดอันดับจาก 140 เมืองทั่วโลกมาแล้วจ้า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!