Trip Highlight
 • พักโรงแรม Grand Lisboa Palace Resort Macau โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
  โรงแรมที่ได้รับรางวัล Forbes Travel Guide Star Award Winners ประจำปี 2024
 • อิสระท่องเที่ยวมาเก๊าเต็มวัน ชมเสน่ห์แห่งเมืองสองวัฒนธรรม จีน-โปรตุเกส ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • บินตรง สะดวกสบายโดยสายการบิน Greater Bay Airlines
Details
ประเทศ: ฮ่องกง มาเก๊า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันสงกรานต์ 15-17 เมษายน 2567
รหัสสินค้า: PKHKGMFMHB05

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - มาเก๊า
Grand Lisboa Palace Resort Macau
2 มาเก๊า - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Grand Lisboa Palace Resort Macau
3 มาเก๊า - ฮ่องกง - กลับสู่กรุงเทพฯ -

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - มาเก๊า

ออกเดินทาง

 • 08.30 น. *เช็คอิน* ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 11.25 น. *ออกเดินทาง* มุ่งสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282
 • 15.25 น. *ถึงฮ่องกง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)
 • ทางการท่องเที่ยวมาเก๊า มีบริการรถบัสจากสนามบินฮ่องกงสู่มาเก๊า

คำแนะนำในการเดินทางจากสนามบินฮ่องกงสู่มาเก๊า

รถบัสจะออกเป็นรอบ ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. และ เป็นแบบ First come first served มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เมื่อถึงสนามบินฮ่องกงแล้ว ❎ อย่าเพิ่งผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ❎อย่าเพิ่งรับกระเป๋าคืนเด็ดขาด  เพราะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ 
 2. เมื่อลงเครื่องแล้ว ให้เดินไปที่ Transfer Desks E2 จะอยู่ก่อนผ่านเข้า ตม. จากนั้นให้ยื่นหลักฐาน Passport , Boarding Pass และ Baggage Tag เพื่อรับตั๋วรถบัสฟรี
 3. ท่านสามารถเดินไปที่ Skypier Terminal เพื่อขึ้นรถบัสข้ามไปมาเก๊า
 4. หลังจากที่ไปที่เคาน์เตอร์รับตั๋วรถบัสฟรีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะขนย้ายกระเป๋ามาที่สายพานตรงบริเวณจุดขึ้นรถให้ ท่านสามารถตรวจสอบกระเป๋าก่อนขึ้นรถไปมาเก๊าอีกครั้ง
  **หมายเหตุ** ท่านที่ถือพาสปอร์ตฮ่องกง, มาเก๊า และจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

เดินทางสู่มาเก๊า

 • เดินทางสู่ มาเก๊า ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45-50 นาที
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาเก๊า นำท่านเดินทางสู่โรงแรม Grand Lisboa Palace Resort Macau

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก Grand Lisboa Palace Resort Macau (Deluxe Room)
ระดับ 5 ดาว 


วันที่สอง :: มาเก๊า - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า
ณ 
ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

 อิสระท่องเที่ยวชมเมืองมาเก๊า

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก Grand Lisboa Palace Resort Macau
ระดับ 5 ดาว 


วันที่สาม :: มาเก๊า - ฮ่องกง - กลับสู่กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า
ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

เดินทางกลับสู่ ฮ่องกง

 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาเก๊า รับท่านจากโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า
 • เดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถบัส เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 12.00 น. *เดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง*
 • 15.00 น. *ออกเดินทาง* เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถ บัสปรับอากาศพร้อมคนขับรถ รับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม (Deluxe Room)
 • ค่ารถรับ-ส่ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเกีา-โรงแรมที่พักมาเก๊า ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลรับส่ง ด่านตรวจคนเข้าเมือง-โรงแรมที่พักที่มาเก๊า ตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ที่มาเก๊า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมต่างๆในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ในการเดินทางจากฮ่องกง-มาเก๊า และมาเก๊า-ฮ่องกง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

สัมผัสประสบการณ์ 4 เมือง : เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่ยังมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่มากมาย ในแต่ละเมืองก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ 4 เมืองนี้ ที่อยู่ห่างกันไม่มาก และมีอะไรน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ ประวัติการค้นพบเกาะฮ่องกงการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและการส่งมอบเกาะ สถานที่ลิ้มลองอาหารทะเลเลิศรสและหมู่บ้านชาวประมง

แนะนำเที่ยวฮ่องกงด้วยสายการบินใหม่ Greater Bay Airlines

เที่ยวฮ่องกงตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้ว กับสายการบินน้องใหม่ Greater Bay Airlines ใครที่เป็นนักเดินทางสายรอโปรตั๋วเครื่องบิน ชอบจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!