Trip Highlight
 • วัดแชกงหมิว หมุนกังหันเพื่อสิริมงคล
 • วัดหวังต้าเซียน ขอพร พร้อมผูกด้ายแดง
 • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ( Kun Im Temple) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง
 • ช้อปปิ้ง K11 MUSEA แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของฮ่องกง
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 ธันวาคม 66
รหัสสินค้า: PK-HKG3D2NSIC

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แพ็คเกจห้องพัก 2 คืน พร้อมซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (เริ่ม 2 ท่านเดินทาง)

** ซิตี้ทัวร์ครึ่งวันแบบ Join tour **

Panda Hotel 

ช่วงเวลาเดินทาง

     อัตราค่าบริการ / ท่าน      

วันนี้ - 28 กันยายน 66

5,500.-

****  19 - 23, 29 - 30 กันยายน 66

6,500.-

1 - 30 ตุลาคม 66

5,500.-

****  01-06, 10-13, 17-20, 26-29 ตุลาคม 66

7,000.-

1  -  30 พฤศจิกายน 66

5,500.-

**** 13-16 พฤศจิกายน 66

6,300.-

1 - 29 ธันวาคม 66

5,900.-

**** 24-25 และ 30 - 31 ธันวาคม 66

7,900.-

หมายเหตุ :  กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

The City View Hotel

ช่วงเวลาเดินทาง

     อัตราค่าบริการ / ท่าน      

วันนี้ - 30 กันยายน 66

5,900.- 

****  5 - 9, 19 - 23 กันยายน 66

7,500.- 

1 ตุลาคม -  29 ธันวาคม 66

6,500.- 

****  01-07, 12-15, 19-22, 26-29 ตุลาคม 66
07-11, 14-18, 27-30 พฤศจิกายน 66
01-02, 23-25 ธันวาคม 66

8,900.-

**** 30 - 31 ธันวาคม 66

11,500.- 

หมายเหตุ :  กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
   

Prudential Hotel

ช่วงเวลาเดินทาง

       อัตราค่าบริการ / ท่าน      

วันนี้ - 30 กันยายน 66

6,500.-

****  5 - 9, 19 - 23 กันยายน 66

8,000.-

1 ตุลาคม -  30 พฤศจิกายน 66

7,900.-

****  01-07, 12-15, 19-22, 26-29ตุลาคม 66
14-18 พฤศจิกายน 66

9,900.-

1- 21 ธันวาคม 66

7,500.-

22 - 25 ธันวาคม 66 

10,500.-

26 - 28 ธันวาคม 66

8,500.-

29 - 31 ธันวาคม 66

11,900.-

หมายเหตุ :  กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                

วันแรก :      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก                                                         (-/-/-)

 • ........น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
 • **มีรถบริการส่ง (Join Coach) **  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ทางออก B ให้ท่านรอ ณ เสา No.14 จะมีเจ้าหน้าที่พาท่านขึ้นรถ
 • ที่พัก PANDA HOTEL / THE CITY VIEW HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - Jewelry - Cosmetics  - K11 Musea (๋join tour)     (Ds/-/-)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  แบบพื้นเมือง หรือแบบติ่มซำ
 • นำท่านไหว้  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ( Kun Im Temple) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา 


 • นำท่านเดินทางสู่ วัดกังหัน Che Kung Temple” เดิมทีท่าน Che Kung คือผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (.. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ด้วยความสำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และด้วยความศักสิทธิ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเซีย วัดเดิมตั้งอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะหยุดการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ซาถิ่นตามตำนานโรคระบาดและเริ่มลดลงเมื่อการก่อสร้างวัดเสร็จสิ้นโครงสร้างปัจจุบัน ที่เห็นในวันนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.. 2536 เพื่อรองรับจำนวนผู้คนนมัสการที่เพิ่มมากขึ้น นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง


 • นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง 

 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ  และ Cosmetics Outlet 
 • ให้อิสระท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ฮ่องกง K11 MUSEA กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกมากมาย เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นต้น

   


  *** จบทัวร์ ณ จิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักเอง ***
 • ที่พัก PANDA HOTEL / THE CITY VIEW HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สาม : อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ                                                  (-/-/-)

 • อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน **มีรถบริการส่ง (Join Coach) **

-------------จบบริการ-------------------

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ซิตี้ทัวร์พร้อมไกด์ไทย (วันที่สอง) ตามรายการระบุ
 • อาหารเช้าแบบพื้นเมือง หรือแบบติ่มซำ ตามรายการระบุ
 • ห้องพักในฮ่องกง 2 วัน
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ฮ่องกง50 HKD/ท่าน

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกงไหว้พระ 5 วัดดัง

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แล้วแต่ว่าเราจะไปไหว้พระขอพรที่ไหน และขอเรื่องอะไร ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

สุดยอด 2 วัดดัง เที่ยวฮ่องกงกี่ครั้งก็ยังต้องไป

วันนี้เราพามาไหว้พระ 2 วัดดัง ที่คนในประเทศฮ่องกง นิยมมาไหว้ที่สุด นั่นก็คือ วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ที่หลายคนอาจจะเคยแวะเวียนกันไปแล้ว แต่ไปฮ่องกงกี่ครั้งก็ต้องหาโอกาสซักวันไปไหว้พระให้ได้ เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสมปรารถนาสมคำร่ำลือจริงๆ

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ ประวัติการค้นพบเกาะฮ่องกงการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและการส่งมอบเกาะ สถานที่ลิ้มลองอาหารทะเลเลิศรสและหมู่บ้านชาวประมง

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง2023 (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!