สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ไต้หวันเสริมสิริมงคลพร้อมรับลมหายใจมังกร ขอพรเทพเจ้ากวนกง องค์ผู้เฒ่าจันทรา สุขสมปราถนาตลอดปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา กิจกรรมยอดฮิตสำหรับการชมทิวทัศน์ธรรมชาติโดยรอบ ซึ่งมีความงดงามราวภาพวาดพู่กันจีน
 • กราบขอพรเสริมความเฮง กันที่วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา "ขงจื๊อ" และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ "กวนอู"
 • ตะลุยตลาดนัดกลางคืนใหญ่สุดในไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต สาวก Onitsuka ต้องไม่พลาด
 • นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม และผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
 • ชมความยิ่งใหญ่ ตึกไทเป 101 ที่มีความสูง อับดับ 2 ของโลก และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงไทเปได้เลือกช๊อปปิ้งกันอย่างจุใจ
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับ อุทยานหินเหย๋หลิ่ว ศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
 • สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิค กับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
 • อิสระให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่ออนเซ็นในห้องพักส่วนตัว 
 • พิเศษ!! สำหรับ20ท่านแรก รับฟรีไปเลย เสื้อกินเที่ยวอะราวเดอะเวิลด์
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4วัน2คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: 18-21 ธันวาคม 2565
รหัสสินค้า: TWTPETPEIT1218

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 3 18-21Dec 2022 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
26,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT50623.00-03.40)
-
2 สนามบินเถาหยวนไต้หวัน - หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เข้าที่พัก
IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) –วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - พักโรงแรมอาบน้ำแร่เป่ยโถว
SWEETME HOTSPRING HOTELหรือเทียบเท่า
4 อุทยานหินเหย๋หลิ่ว -สถานีรถไฟสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10) -

วันที่18ธ.ค.65 : สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT506 23.00-03.40) 

 • 20.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก   เคาน์เตอร์ สายการบินTigerair Taiwan พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 
 • 23.00 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan (ITเที่ยวบินที่ IT506 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่19ธ.ค.65: สนามบินเถาหยวนไต้หวัน - หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง  - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต  - เข้าที่พัก

 • 03.40 น. ถึง สนามบินท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 • เช้า ทานอาหารเช้าแซนวิส+ชานม ระหว่างเดินทาง
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)    
 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา
 • นมัสการอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง (วัดพระถังซำจั๋ง) เมื่อปี ค.ศ.1965
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ อาหารซึ้งยักษ์  埔里四季蒸宴
 • จากนั้นกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด 
 • ชิมชาอู่หลง ชาที่มีชื่อเสียงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมืองหนานโถว
 • เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต   ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน อิสระอาหารค่ำยานตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ.... สุกี้ชาบูไต้หวัน 千葉火鍋
 • พักที่ IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่20ธ.ค.65ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) –วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - พักโรงแรมอาบน้ำแร่เป่ยโถว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป
 • จากนั้นนำท่านลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน
 • เดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ ของโลก สูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ...ติ่งไท่ฟงเสี่ยวหลงเปา鼎泰豐・Din Tai Fung
 • วัดหลงซาน  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย 
 • ซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ อิสระอาหารค่ำยานซีเหมินติง 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ.... TASTY 西堤牛排
 • พักที่ SWEETME HOTSPRING HOTE หรือเทียบเท่า 4*
 • **พิเศษสุด ๆ กับการพักโรงแรมที่มีออนเซ็นส่วนตัว อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อได้ว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น **


วันที่21ธ.ค.65: อุทยานหินเหย๋หลิ่ว -สถานีรถไฟสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา และหินที่มีชื่อเสียงรู้จักโด่งดังไปทั่วโลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ยังมีหินเทียน หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็นต้น
  • สถานีรถไฟสือเฟิน คือย่านถนนสายเก่าของสือเฟิน  ซึ่งเต็มไปด้วยโคมลอยแขวน ร้านของที่ระลึก ร้านของชำ และร้านอาหารที่เรียงรายอยู่สองฝากฝั่งของทางรถไฟ อิสระปล่อยโคมตามอัธยาศัย
  • รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ อาหารจีนพื้นเมือง
  • สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ท่านสามารถตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน (ในกรณีที่เดินทางตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus ประจำทางจิ่วเฟิ่นเพื่อขึ้นลง)
  • 15.00 น. ได้เวลาสมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบิน
  • 19.00น.พาท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • 22.10น. เดินทาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  เงื่อนไขสินค้า

  กรณีคณะออกเดินทางได้

  • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
  • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน (ไม่ออกเดินทาง)

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ
  • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10กิโลกรัม
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10-12 ช.ม. / วัน
  • ค่าประกันการเดินทางสำหรับประกันการเดินทางบริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG  แบบแผนประกันภัยการเดินทาง ESAY VISA ( สำหรับเดินทางในเอเชีย) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง 

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

  RELATED ARTICLES

  ประเทศยอดนิยม คนไทยนิยมไปทำงาน เปิดค่าแรงขั้นต่ำน่าย้ายประเทศ

  ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่ม "โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย" ที่มีสมาชิกในกลุ่มมากถึง 1.1 ล้านคน รวมกลุ่มคนที่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองและพาตัวเองออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ค้นพบโอกาสดีๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจาะลึก ถึงประเด็น ค่าแรงงานขั้นต่ำ ในแต่ละประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเรียนและทำงาน

  สายมูไต้หวัน วัดยืมเงินเทพเจ้าโชคลาภ ยืมได้ไม่มีดอกเบี้ย วัดจื่อหนานกง

  สายมูไต้หวัน พลาดไม่ได้!! วัดชื่อดังที่ชาวไต้หวันนับแสน ไหว้ขอพรในช่วง วันตรุษจีน ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง (紫南宮) ศาลเจ้าชื่อดังในตำบลจู๋ซัน (竹山) เมืองหนานโถว (南投縣) ยืมเงินได้เงิน ไม่มีดอกเบี้ย ขอพรแล้วรวย ขอพรแล้วค้าขายดี การงานก้าวหน้า ต้องวัดนี้

  เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

  เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

  ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

  หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!