สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวไต้หวันได้อย่างอิสระ
 • ที่พักย่านไทเป 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรมไป-กลับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านในการเดินทางเข้าเมือง 
 • พร้อมซิตี้ทัวร์นอกเมือง1วันเต็ม ONE  DAY TOUR SUN MOON LAKE 

 • หากต้องการซื้อ Option เสริม  รถรับส่งสนามบิน ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7ท่าน)
 • กดจองได้เลย


 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :

            ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4วัน2คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.65-ม.ค.66
รหัสสินค้า: PKTPETPEITTW12

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 4 1-4Dec 2022 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
15,900 THB
จอง 4 16-19Dec 2022 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
15,900 THB
จอง 4 22-25Dec 2022 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
16,900 THB
จอง 4 5-8Jan 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
16,900 THB
จอง 4 12-15Jan 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
16,900 THB
จอง 4 13-16Jan 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
16,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน IT506 (23.00-03.40)
-
2 03.40 น. ท่าอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -ไทเป
HEDO HOTEL KAIFENG
3 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย
HEDO HOTEL KAIFENG
4 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ IT505 (19.00-22.10)
-

แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน

 • 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT506


Day 2 :สนามบินเถาหยวนไต้หวัน - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -ไทเป(ไม่มีไกด์)

 • 03.40น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน เกาะไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • คนขับและรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป Sun Moon Lake (รวมล่องเรือ) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน”
 • เรือแวะจุดแรก ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง(Xuanguang Temple)  ที่ตั้งของวัดพระถังซัมจั๋ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาป เป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง และร้านไข่ต้มใบชา (อาม่า)
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านล่องเรือลำถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยึดเวลาขึ้นลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ)เดินทางสู่ ท่าเรือ Ita Thao Old Street ที่นี่มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย
 • จากนั้นรถรับท่านจากท่าเรือนี้นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา 
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5ชั่วโมง 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ
 • เข้าพักที่ โรงแรม  HEDO HOTEL KAIFENG / หรือเทียบเท่า3*                                                               

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย 

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) 

           กดจองได้เลย

 • เข้าพักที่ โรงแรม  HEDO HOTEL KAIFENG / หรือเทียบเท่า3* 


Day 4 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • 15.00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ด้วยตัวเอง เพื่อทำการเช็คอิน
 • 19.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 22.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • ที่พักย่านไทเป 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน เต็ม
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
  หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน  และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)
 • *อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ข้อควรระวัง: สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันทางการไต้หวันมีข้อกำหนด ห้ามนำ “ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำพวก แฮม กุนเชียง หรืออาหารทุกอย่างที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวันโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรับเงินสูงสุดถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน (NT)

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!