Trip Highlight
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับ
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • ค้างคืนที่โทยะ 1 คืน พร้อมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • สามารถเลือกที่พัก ที่ซัปโปโร พร้อมอาหารเช้า
 • พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น ที่ TOYA SUN PALACE RESORT&SPA
 • พาเยือนสถานที่สุดฮิตของเมืองซับโปโร
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ก.ย.66
รหัสสินค้า: GGHOKKAIDOTOYA4D

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่อน้ำแร่นรก จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (ไม่รวมค่ากระเช้า) – ทะเลสาบโทยะ – แช่ออนเซ็น
TOYA SUN PALACE RESORT&SPA หรือเทียบเท่า
2 ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร
โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือก
3 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ
โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือก
4 รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ เดินทางช่วง มีนาคม - กันยายน 2566

โรงแรมที่พักในซัปโปโร

คณะ 4 ท่าน
ราคา/ท่าน

คณะ 6 ท่าน
ราคา/ท่าน

คณะ 8 ท่าน
ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม

OMO3 SAPPORO SUSUKINO 

23,900.-

19,900.- 

17,900.-

5,500.-

SAPPORO PRINCE HOTEL 

24,900.-

20,900.-

18,900.-

6,500.-

SAPPORO GRAND HOTEL 

25,900.-

21,900.-

19,900.-

7,500.-

*** หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000 บาท ***
*** ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป โดย TOYOTA HIACE


ตารางการเดินทาง

วันแรก : ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่อน้ำแร่นรก จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (ไม่รวมค่ากระเช้า) – ทะเลสาบโทยะ – แช่ออนเซ็น

 • .....น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน.....(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • .....น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ท บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • นำท่านชม บ่อน้ำแร่นรก จิโกคุดานิ หุบผาที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ นำท่านเดินผ่านสะพานทางเดินเพื่อไปยังบ่อต้นกำเนิดโดยสองข้างสะพานจะมีน้ำพุร้อนไหลออกมาเป็นลำธาร และมีบ่อเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทางที่เดินไป
 • รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมวิวแบบพาโนรามาของทะเลสาบโทยะได้จากมุมนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า 1,500 เยน ไป-กลับ)
 • ท่านสามารถชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล (ราคาไม่รวมค่าฟาร์มหมี 850 เยน)
 • นำท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ เป็น 1 ในทะเลสาบชื่อดังของฮอกไกโด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYA SUN PALACE RESORT&SPA หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” (Onsen) ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สอง : ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ ซัปโปโร
 • นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร”
 • ชม โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้
 • นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด
 • รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านไปสัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด
 • ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือที่โอตารุและที่แคนาดา และให้ท่านได้เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ซัปโปโร
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือกท้ายโปรแกรม

วันที่สาม : อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
  มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดังนี้
 • ตลาดปลานิโจ ตลาดสดใจกลางซัปโปโร มีร้านขายอาหารที่สามารถทานปลาสดๆ ได้ตรงนั้นเลย อาทิ ร้านซูชิเครัน แนะนำเมนู Kaisen Don ข้าวหน้าอาหารทะเลสด และซูชิแสนอร่อยที่รับประกันว่าสดสุดๆ , ร้านโอกุมะ โชเท็น เมนูไคเซ็นด้ง , ร้านนิโจ คานิอิจิบะ มีปูหลากหลายสายพันธุ์ เป็นต้น
 • มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้า
 • JR TOWER ตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร เป็นห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร และมีจุดชมวิวที่ชั้น 38
 • ย่านทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจหรือเลือกเดินย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือกท้ายโปรแกรม

วันที่สี่ : รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรอรับท่านจากโรงแรม เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ..... น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ..... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่นราคาถูก

  เริ่มต้นเพียง 14,XXX บาท (ไป-กลับ)  

เราคัดสรรค์มาให้คุณโดยเฉพาะ ง่ายแค่คลิ๊ก

จองตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ส่วนตัว(Toyota Hiace) พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ณ โรงแรมที่พักคืนแรก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1.5 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าบัตรรถไฟ, ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีต้องยื่นวีซ่า)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

RELATED ARTICLES

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

รีวิวขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ในราคาเพียง 10,180 เยน ใช้ได้เต็มๆ 3 วัน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใครๆก็ต่างอยากไปเที่ยว ไปชมความสวยงามของบ้านเมือง ชมวัฒนธรรม และทานอาหารที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แต่การที่จะไปตามเป้าหมายนั้น การเดินทางก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก วันนี้เราก็จะมาชี้ช่องทางขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ซึ่งตั๋วนี้สามารถเดินทางได้ทั่วเมืองโตเกียว และสามารถใช้ได้มากถึง 3 วันเลยทีเดียว ราคาเพียง 10,180 เยน หรือประมาณ 2,538 บาท ทั้งราคาดี ทั้งมีระยะเวลาการใช้งานได้นานขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้วค่ะกับตั๋ว JR Tokyo Wide Pass

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!