Trip Highlight
 • รถบริการแบบส่วนตัว พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุุ ศาลหลังเมืองนคร วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • พลาดไม่ได้กับเมนูเด็ดขึ้นชื่อ "ขนมจีนเมืองคอน" ร้านต้นตำรับเจ้าเก่าแห่งเมืองนคร
 • ดูแลอำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 1
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ระดับโรงแรม: -
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธันวาคม 64 (ยกเว้นวันหยุดและเทศกาล)
รหัสสินค้า: PKLANDNST1D01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง


อัตราค่าบริการ
เดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2564

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris, Mazda2) 1,799.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 1,299.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 1,199.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 999.- 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล*


รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก : เมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

 • XX.XX น. คนขับพร้อมรถบริการและไกด์ท้องถิ่น รอรับท่าน ณ จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ)
 • เดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า "วัดพระบรมธาตุ" พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ำ ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND 

 • กราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง

 • เดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทำการบูรณะวัดจึงเป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบัน สำหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้นับถือ
 • นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

 • สมควรแก่เวลา นำส่งท่านที่จุดนัดหมายในเมืองนครศรีธรรมราช (สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) ให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถพร้อมคนขับ บริการรับ-ส่งและนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญ ดูแลบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับของท่านมายังเมืองนครศรีธรรมราช (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถ, ตั๋วรถไฟ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายกาาร อาทิ ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าที่พัก ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทจัดไว้ให้ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ:

 • แพ็กเกจส่วนตัว (Private Tour) เป็นบริการนำเที่ยวโดยมีไกด์ท้องถิ่น พร้อมด้วยรถและคนขับรถชำนาญเส้นทาง ดูแลให้บริการแบบส่วนตัวเฉพาะคณะของท่าน
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และรายละเอียดต่างๆทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการ อย่างละเอียด เมื่อท่านทำการจอง/ซื้อโปรแกรมการเดินทางแล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • ก่อนเดินทาง บริษัทจะแจ้งข้อมูลรถและคนขับ รวมถึงไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเอกสาร Confirmation ให้แก่ท่าน
 • ควรนัดหมายเวลา และจุดขึ้นลงรถ กับคนขับรถให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของท่านและคณะ
 • วันเดินทาง เมื่อไปถึง ณ จุดนัดหมาย (ในเมืองนครศรีธรรมราช : สนามบิน, บขส, สถานีรถไฟ) คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน กรุณาสังเกตุป้ายรับและมายังจุดนัดหมายให้ตรงเวลา

RELATED ARTICLES

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

ใครว่าภาคใต้ไม่มีทะเลหมอก Unseen ทะเลหมอกแดนใต้

หนาวนี้ใครๆ ก็หนีไปขึ้นเหนือ เพราะอยากใกล้ชิดธรรมชาติและชมวิวทะเลหมอก แต่ใครว่าทะเลหมอกมีแต่ภาคเหนือกันล่ะ ทางภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะ แถมยังมีจุดชมวิวสุดอันซีนที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักกันนัก เพราะฉะนั้น หนาวนี้ ลองไปชมทะเลหมอกภาคใต้กันดูไหม สวยตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ที่ไหนๆ เลย

ของอร่อยเมืองคอน รวม 15 ร้านอาหารนครศรีธรรมราช

เมืองคอนมีของอร่อยเด็ดเยอะมาก ทั้งขนมจีนรสชาติเข้มข้น อาหารเช้าสไตล์ชากาแฟ ติ่มซำ อาหารใต้รสจัดจ้านตามแบบฉบับคนนครแท้ๆ หรือว่าจะเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดสดใหม่ เนื้อเด้งๆ เราคัดมาให้เน้นๆ ร้านเด็ดร้านดัง กับ 15 ร้านอาหารนครศรีธรรมราช ถ้าไปแล้วไม่ได้ชิมถือว่าพลาด!!

ชี้พิกัด คาเฟ่เมืองนคร ถ่ายรูปสวยจนต้องไปเช็คอิน

เที่ยวนครศรีธรรมราชไม่ได้มีดีแค่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ หรือแค่ธรรมชาติสวยๆ สถานที่สำคัญๆ เท่านั้น แต่ยังมีคาเฟ่น่านั่งทั้งกาแฟดี บรรยากาศโดนๆ ร้านสวยๆ ชิคๆ มีเพียบ คัดมาที่ฮิตๆ 10 คาเฟ่เมืองนคร ถ่ายรูปสวยจนต้องไปเช็คอิน รับรัองว่ามุมไหนๆ ก็เริ่ด โพสต์ลง IG ได้รัวๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!