Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
เดินทางโดย: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
MISSION HILLS GOLF CLUB RESROT
2 GOLF COURSE @ NORMAN COURSE
MISSION HILLS GOLF CLUB RESROT
3 GOLF COURSE @ WORLD CUP COURSE WINDOW OF THE WORLD
MISSION HILLS GOLF CLUB RESROT
4 GOLF COURSE @ LEADBETTER COURSE - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - เซินเจิ้น

 • 16.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 18.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 602 (ใช้เวลาเดินทาง 2.40 ชั่วโมง)
 • 22.25 น. (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงสนามบินเชค แลป กอก เกาะฮ่องกง
 • ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง / รับกระเป๋าเดินทางและผ่านพิธีการศุลกากร
 • แล้วนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
 • ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ผ่านออกจากเขตฮ่องกง / ผ่านเข้าสู่เขตเซินเจิ้น)
 • 23.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MISSION HILLS GOLF CLUB RESORT(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)เซินเจิ้น เมืองชายแดนตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น เดิมเซินเจิ้นเป็นหมู่บ้านชาวประมง และเมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น

วันที่สองของการเดินทาง : เซินเจิ้น – ออกรอบตีกอล์ฟ @ NORMAN COURSE

 • 07.00 น. – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 10.30 น. เชิญท่านเข้าสู่สนาม NORMAN COURSE เพื่อเตรียมตัวก่อนออกสนาม Designer – Greg Norman 7,228 Yards / Par 72

 • 16.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับ เฮ้าส์
 • เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 19.00 น. เชิญท่านเข้าสู่ที่พัก MISSION HILL GOLF CLUB

วันที่สามของการเดินทาง : ออกรอบตีกอล์ฟ @ WORLD CUP COURSE – WINDOW OF THE WORLD

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. เชิญท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ สนาม WORLD CUP COURSE  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 - 40 นาที) Designer: Jack Nicklaus                        7294 Yards / Par 72

 • 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับ เฮ้าส์
 • 15.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ WINDOW OF THE WORLD SHENZHEN  (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)
 • 16.30 น. นำท่านชมสถานที่ได้จำลองสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ ของโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของแต่ละประเทศรวมเอาไว้ ณ ที่แห่งนี้ โดยแบ่งออกเป็นโซนตามทวีปต่าง ๆ 8 โซน ซึ่งโซนยุโรปถือเป็นจุดไฮไลท์ เพราะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตระการตาต่างๆ เช่นหอไอเฟล ประตูชัย พระราชวังแวร์ซายน์ประเทศฝรั่งเศส, พระราชวังบักกิงเฮม และลอนดอนบริดจ์ ประเทศอังกฤษ, หอเอนปิซ่า และ จัตุรัสเซนต์ มาร์ก ประเทศอิตาลี, สะพานโกลเด้น เกท ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 • 19.30 น. นำท่านชมการแสดงวัฒนธรรมจากทั่วโลก ที่ The Global Arena of The World Square พร้อมแสงสี เสียง ตระการตา ที่มีผู้ร่วมแสดงมากกว่า 300 คน

 • 20.30 น. พร้อมคณะบริเวณจุดนัดพบ แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารค่ำ
 • 21.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ด)
 • 23.00 น. นำท่านกลับสู่ที่พักเพื่อพักผ่อน

วันที่สี่ของการเดินทาง : ตีกอล์ฟ @ LEADBETTER COURSE

 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.30 น.            นำท่านออกเดินทางสู่ สนาม LEADBETTER COURSE Designer – David Ledbetter, Schmidt & Curley  7,117 Yards / Par 72

 • 13.30 น. – 14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับ เฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 16.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 18.30 น. นำท่านตรวจสอบสัมภาระ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 20.45 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 607 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.45 ชม.)
 • 22.30 น. นำท่านเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!