Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 4-5 ดาว
 • ชม เมืองดาลัด เมืองตากอากาศที่โรแมนติกที่สุดของเวียดนาม
 • อิสระกับการไดร์ฟกอล์ฟ ออกรอบ 18 หลุมท่ามกลางทิวทัสน์ที่สวยงามกับสนามกอลืฟขึ้นชื่อของดาลัด
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
รหัสสินค้า: GGVIETNAMGOLF

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ดาลัด – ชมเมืองดาลัด
SWISS-BELRESORT TUYEN LAM
2 ดาลัด – ไดร์ฟกอล์ฟ @SAM TUYEN LAM GOLF CLUB – สถานีรถไฟโบราณเมืองดาลัด – โบสถ์ไก่ – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
SWISS-BELRESORT TUYEN LAM
3 ดาลัด – ไดร์ฟกอล์ฟ @DALAT PALACE GOLF CLUB – พระราชวังเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้า – วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน
HOTEL COLLINE
4 ดาลัด – สวนดอกไม้ – กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
(โรงแรมระดับ 4 ดาว)
บริการเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ 16 ที่นั่ง

กำหนดการเดินทาง

คณะ 4-5 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 6-7 ท่าน
ราคาท่านละ

คณะ 8 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว

ท่านละ

ต.ค. 63 – มี.ค. 64
(จันทร์-พฤหัสบดี)

25,000

24,500

24,000

4,000

ต.ค. 63 – มี.ค. 64
(ศุกร์-อาทิตย์)

26,500

26,000

25,500

4,000

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม และช่วงคริสต์มาส


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ ดาลัด ชมเมืองดาลัด

 • ... คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู ... เค้าเตอร์สายการบิน...
 • ... ออกเดินทางสู่ ดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง สนามบินดาลัด ให้ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, รับกระเป๋าเดินทาง และผ่านพิธีการศุลกากร... จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านบริเวณจุดผู้โดยสารขาเข้า
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดาลัด เมืองตากอากาศที่โรแมนติกที่สุดของเวียดนาม ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งปารีสตะวันออก, เมืองแห่งดอกไม้, หรือเมืองแห่งความรัก ในอดีตชาวฝรั่งเศสได้ใช้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองพักร้อนช่วงสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสซึ่งเป็นเวลา 100 ปีมาแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ที่อยู่คู่กันอย่างลงตัว ชมหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามดั่งลูกกวาด และสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบาย โดยเมืองแห่งนี้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพราะตั้งอยู่บนเขาสูงถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น


วันที่สอง : ดาลัด – ไดร์ฟกอล์ฟ @SAM TUYEN LAM GOLF CLUB  สถานีรถไฟเก่าแห่งเมืองดาลัด  โบสถ์ไก่  ดาลัดไนท์มาร์เก็ต

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ SAM TUYEN LAM GOLF CLUB *หรือสนามกอล์ฟ THE DALAT AT 1200 COUNTRY CLUB เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม

 • กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ CLUB HOUSE ภายในสนามกอล์ฟ
 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่าแห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ใช้งานจริงแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลสไตล์กึ่งฝรั่งเศส ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี ค.ศ.1932 ปัจจุบันชาวเวียดนามชอบมาใช้สถานที่นี้ในการถ่ายรูปในโอกาสต่างๆเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สัญลักษณ์ของเมืองพรีเวดดิ้ง เพราะบริเวณด้านในยังคงสวยงามสามารถถ่ายรูปได้หลายจุด
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูป โบสถ์ไก่ (CHICKEN CHURCH) เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีลักษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก่ นักท่องเที่ยวจึงเรียกต่อๆกันมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ายภายในอาคารได้ กรณีไม่มีการประกอบพิธีอยู่

 • ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต เป็นถนนคนเดินยอดนิยมของเมืองดาลัด ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ ดอกไม้, ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, ชากาแฟและของเสื้อผ้าของฝากมากมาย เป็นต้น และจะตื่นตาตื่นใจกับแสงสีสวยงามยามค่ำคืน รวมถึงผู้คนที่หลั่งไหลมาเดินเล่นกันอย่างหนาแน่น
 • จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก


วันที่สาม : ดาลัด – ไดร์ฟกอล์ฟ @DALAT PALACE GOLF CLUB  พระราชวังบ๋าวได๋  นั่งกระเช้า  วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ DALAT PALACE GOLF CLUB  เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม

 • กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ CLUB HOUSE ภายในสนามกอล์ฟ
 • บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังบ๋าวได๋ ที่ประทับของกษัตริย์บ๋าวได่ (DINH BAO DAI) จักพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนาม นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัท ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก้วมรกตองค์จำลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้
 • นำท่านชม บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE) บ้านสไตล์แปลก ๆ ที่ออกแบบโดย ฝีมือลูกสาวประธานธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาบันปัตยกรรมจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “ALICE IN WONDERLAND”
 • ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก


วันที่สี่ : ดาลัด สวนดอกไม้ กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว เราจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี นั่นทำให้ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไม้สวยๆ ที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอ
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดาลัด เพื่อเตรียมเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • ... ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                                 ************************ขอบคุณที่ใช้บริการ**********************

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ราคาแพ็คเกจสนามกอล์ฟ สำหรับการออกรอบ 18 หลุม/สนาม เท่านั้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ราคา ไม่รวม แคดดี้ และ รถกอล์ฟ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ลัดฟ้าไปหาลุงโฮ ณ โฮจิมินห์ ซิตี้

พาเที่ยวลัดฟ้าไปเวียดนาม ยังโฮจิมินห์ ซิตี้ ชมประวัติความเป็นมาของโฮจิมินห์ และสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส

วันพ่อปีนี้ ชวนครอบครัวเที่ยวไหนดี?

วันพ่อปีนี้ ชวนคนในครอบครัวไปกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นกันเถอะ จะเป็นพ่อพาลูกเที่ยว หรือลูกอยากพาพ่อเที่ยวก็ได้ทั้งนั้น หรือถ้าจะให้ดีต้องไปกันทั้งครอบครัว แล้วครอบครัวของคุณเป็นแบบไหนกันนะ

รีวิวเวียดนาม ตะลุยเวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด แบบจัดหนักจัดเต็ม

รีวิวเวียดนาม ตะลุยเวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด แบบจัดหนักจัดเต็ม เที่ยวไปพร้อมๆ กันกับ WonderfulPackage ที่กลับมาแล้วมีแต่รอยยิ้ม สนุกแค่ไหนตามไปชม...

ชวนหลงเสน่ห์...เวียดนามใต้ เมืองสถาปัตยกรรมและธรรมชาติอันน่าหลงใหล

ถ้าจะพูดถึงโฮจิมินห์ หรือเวียดนามใต้ หลายคนคงจะนึกถึงสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันงดงาม ที่สามารถหาชมได้โดยไม่ต้องไปไหนไกล แต่นอกจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้แล้ว ยังมีธรรมชาติที่งดงามไม่แพ้กัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!