กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว  เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เขาฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 6 คนขึ้นไป โดยรถตู้
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 4 วัน
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวซาปา…เมืองแห่งความสงบ ขุนเขาแห่งความงาม
 • ชมนาขั้นบันไดอันสวยงามที่ หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาอินโดจีนยอดเขาสูงที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน
 • ชมความสวยงามของดอกไม้บนยอดเขาฮัมรอง พร้อมใชมวิวเมืองซาปาแบบพาโนรามา
 • เยือนนครหลวงฮานอย สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเวียดนาม
 • เยือนวัดหง๊อกเซิน ข้ามสะพานสงอาทิตย์ เอกลักษณ์อันโด่งดังประจำกรุงฮานอย
 • ลัดเลาะถนน 36 สาย ย่านโบราณแห่งกรุงฮานอย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกสรร
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มีนาคม 2563
รหัสสินค้า: GGVIETFANISIPAN

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – วิหารแห่งวรรณกรรม
Sunny 3 Hotel
2 ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต - ทุ่งนาขั้นบันได - ซาปา ไนท์มาร์เก็ต
Holiday Sapa Hotel
3 ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – เขาฟานซีปัน (รวมกระเช้า) – ฮานอย
Sunny 3 Hotel
4 สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - จัตุรัสบาดิ่ญ - ถนน 36 สาย - สนามบินฮานอย - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา 6-7 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ส.ค.62- มี.ค.63 8,990.- 4,500

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป โดย FORD TRANSIT


แพลนการเดินทาง 

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – วิหารแห่งวรรณกรรม       

 • ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง)
 • เดินทาวถึง ท่าอากาศยานฯ นอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นยืนถือป้ายชื่อรอรับท่านที่สนามบิน
 • เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
 • นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน
 • ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
 • ชม วิหารแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ
 • รับประทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • ที่พักโรงแรม Sunny 3 Hotel หรือเทียบเท่าระดับเท่า 3 ดาว


วันที่สอง : ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต - ทุ่งนาขั้นบันได - ซาปา ไนท์มาร์เก็ต

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซาปา ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรยากาศ เทือกเขา และวิวทิวทัศน์ สู่เมืองแห่งสายหมอก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต ถือว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม จากริมถนนจะมีทางเดิน สามารถลงเดินเที่ยวด้านล่างได้ ทริปนี้นักท่องเที่ยวอาจใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง เดินชมบรรยากาศที่อยู่ด้านล่าง สัมผัสนาข้าว หรือ ทุ่งนาขั้นบันได และหมู่บ้านชาวเขาได้อย่างใกล้ชิด 
 • เดินเล่นเลือกซื้อของที่ตลาด ซาปา ไนท์มาร์เก็ต สินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมือง ผ้าพันคอ หรืองานหัตถกรรมต่างๆ จากชาวเขา
 • รับประทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • ที่พัก โรงแรม Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – เขาฟานซีปัน (รวมกระเช้า) – ฮานอย  

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • ชมทัศนียภาพ ทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอก และสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา
  • นั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน (รวมกระเช้า) เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีนด้วยความสูง 3,143 เมตร โดยได้ฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน 
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  • เดินทางกลับสู่ ฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
  • รับประทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก โรงแรม Sunny 3 Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


  วันที่สี่ : สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - จัตุรัสบาดิ่ญ - ถนน 36 สาย - สนามบินฮานอย - กรุงเทพฯ

  • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 
  • ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ 
  • ชม จัตุรัสบาดิ่ญ เป็นสถานที่ที่ โฮจิมินห์อ่าน คำประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชัยชนะของชาวเวียดนามเหนือกองทัพฝรั่งเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติ ของเวียดนาม
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  • นำท่านสู่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยซึ่งมีของฝาก และของที่ระลึก มากมาก  อาทิ  กระเป๋าก็อปปี้แบรนด์เนม รองเท้าก็อปปี้แบรนด์เนม เสื้อผ้า ไม้แกะสลักตุ๊กตาสาวเวียดนาม ที่ทำจากไม้ ฯลฯ  
  • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
  • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)


  หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม แนะนำสายการบิน

  ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  สายการบิน ขาไป
  สุวรรณภูมิ - ฮานอย
  BKK - HAN
  ขากลับ
  ฮานอย - สุวรรณภูมิ
  HAN- BKK
  ไฟลท์บิน เวลา ไฟลท์บิน เวลา


  Thai Airways (TG)

  TG560 07.45-09.35

  TG565

  20.45-22.35

  Vietnam Airlines (ฺVN)

  VN610 11.55-13.55 VN613 16.05-18.05

  ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง

  สายการบิน ขาไป
  ดอนเมือง- ฮานอย
  DMK - HAN
  ขากลับ
  ฮานอย - ดอนเมือง
  HAN - DMK
  ไฟลท์บิน เวลา ไฟลท์บิน เวลา


  Nok Air (DD)

  DD3202 06.10-08.20

  DD3207

  20.50-22.50

  Thai Lion Air (SL)

  SL180 10.00-11.45 SL185 20.20-22.20

  Air Asia (FD)

  FD642 07.05-08.30 FD645 20.50-22.50

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตรานี้รวม

  • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
  • ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
  • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 4 วัน
  • ค่าเข้าชมสถานที่

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ** ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
  • ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  หมายเหตุ

  • ราคาเริ่มต้นนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์

  ข้อควรทราบ

  • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
  • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
  • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
  • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินนอยไบ ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

  RELATED ARTICLES

  Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

  Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

  คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

  ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

  พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

  พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ฟานซีปัน(Fansipan) พิเศษยังไง ทำไมถึงต้องไป พิเศษตรงที่มีความสูงถึง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล หรือว่าสูงที่สุดในอินโดจีน ซึ่งก็คือประเทศ ลาว เวียดนาม และกัมพูชานั่นเอง

  เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความงามจากเหนือจรดใต้

  เวียดนาม เป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยๆ เยอะมากจริงๆ และด้วยภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ในประเทศเดียวกัน และนอกจากธรรมชาติแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมงดงามน่าชมมากมาย

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!