Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 4 คนขึ้นไป โดยรถตู้
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3 วัน
 • พักฮานอย 1 คืน และพักบนเรือ Blue Diamond Cruise 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 
 • ชมนครหลวงฮานอย สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเวียดนาม
 • ล่องเรือ ณ อ่าวฮาลอง ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามพระอาทิตย์ตกดิน
 • เยือนวัดหง๊อกเซิน ข้ามสะพานสงอาทิตย์ เอกลักษณ์อันโด่งดังประจำกรุงฮานอย
 • ลัดเลาะถนน 36 สาย ย่านโบราณแห่งกรุงฮานอย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกสรร
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGVIETNAM09

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – สุสานลุงโฮ – เจดีย์เฉินก๊วก – วิหารวรรณกรรม – วัดหง๊อกเซิน
Super Hotel Candle
2 ฮานอย – ฮาลอง – ล่องเรือ Pegasus Cruise Halong Bay – ถ้ำสวรรค์ – ชมวิวพระอาทิตย์ตก
พักบนเรือ Blue Diamond Cruise
3 ฮาลอง – ฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – ถนน 36 สายเก่า – สนามบินฮานอย – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 30 กันยายน 2567 

14,900.-

13,900.-

12,900.-

6,500.-

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป


แพลนการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – สุสานลุงโฮ – เจดีย์เฉินก๊วก – วิหารวรรณกรรม – วัดหง๊อกเซิน 

 • …… น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่ท่านทำการจองมา
 • …… น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย โดยสายการบิน และเที่ยวบินตามที่ท่านทำการจองมา
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว พบกับไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • เดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
 • จัตุรัสบาดิญ (Ba Dinh Square) ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ลุงโฮประกาศอิสรภาพของเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย
 • ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมเขตบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม 
 • นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 544 ถึงปี 548 ในสมัยราชวงศ์ลี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “Khai Quoc” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี ภายในวัดมีเจดีย์ทรงสูง ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบตะวันตก โดดเด่นจากระยะไกล ก่อสร้างในปี 1998 มีความสูงกว่า 15 เมตร เจดีย์นี้มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปคอยปกปักรักษาประตูทั้งหกบาน ลักษณะเจดีย์มีความวิจิตรงดงาม และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ วิหารวรรณกรรม วัดโบราณเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จอหงวน และยังมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันได้เป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาชาวเวียดนามมาขอพรในการสอบ
 • นำท่านชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son) หรือวัดเนินหยก วัดเล็กๆ บนเกาะทางตอนเหนือของทะเลสาบ มีสะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดเชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เฉิน ฮัง โด๋ว (Tran Huang Dao) ผู้นำการต่อต้าน ราชวงศ์หยวน (ราชวงศ์มองโกล) ของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในมีวิหารชั้นเดียว แท่นบูชาเทพเจ้า ฆ้องและระฆังโบราณ เป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมท่านนายพลเตรินฮังโด่ว และมีห้องแสดงตะพาบน้ำยักษ์สายพันธุ์แยงซี และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มาเป็นเวลาช้านาน

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก โรงแรม Super Hotel Candle หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง ฮานอย – ฮาลอง – ล่องเรือ Blue Diamond Cruise – ถ้ำสวรรค์ – ชมวิวพระอาทิตย์ตก

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงโดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี พร้อมแวะให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า
 • 11.30 น. นำท่านล่องเรือ Blue Diamond Cruise เป็นหนึ่งในเรือสำราญระดับ 5 ดาว ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฮาลองเบย์ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความคลาสสิคแบบยุโรปและความเรียบง่ายแบบเวียดนาม ภายในเรือมีการตกแต่งโดยให้มีโทนสีน้ำตาลเข้มจากงานไม้

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 • อิสระให้ท่านได้ล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา เรียงตัวกัน อย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ 
 • นำท่านเข้าชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนา และระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ และลักษณะทั่วไปตามจิตนการ
 • จากอิสระให้ท่านได้เล่นน้ำตามอัธยาศัย พร้อม ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นบนชั้นดาดฟ้า


 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
 • ที่พักบนเรือ Blue Diamond Cruise หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว กับ 26 Luxury Cabins พร้อมสระว่ายน้ำ ห้องสปาและซาวน่า ลานอาบแดดพร้อมวิวอันตระการตาและสกายบาร์ ห้องอาหารสไตล์ยุโรป ดูแลโดยทีมงานที่เป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ


วันที่สาม ฮาลอง – ฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – ถนน 36 สายเก่า – สนามบินฮานอย – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย เส้นทางเดิม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านเยื่อไผ่ เลือกซื้อสินค้า ร้านเยื่อไม้ไผ่ จำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไม้ไผ่ เช่น พวกผ้าเช็ดต่างๆ ผ้าเช็ดพื้น ผ้าดูดฝุ่น ผ้าพันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง สินค้าต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้าพื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยซึ่งมีของฝาก และของที่ระลึก มากมาก อาทิ กระเป๋าก็อปปี้แบรนด์เนม รองเท้าก็อปปี้แบรนด์เนม เสื้อผ้า ไม้แกะสลักตุ๊กตาสาวเวียดนาม ที่ทำจากไม้ ฯลฯ ช้อปปิ้งอย่างจุใจเป็นของฝากคนทางบ้าน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
 • …… น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินตามที่ท่านทำการจองมา
 • …… น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวเวียดนาม

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ดานัง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วัน = 8600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวเวียดนามทั้งที่ต้องมีของฝาก! แนะนำ 10 ของฝากจากเวียดนาม ที่กำลังฮิตในตอนนี้

พาไปหาของฝากจากเวียดนามให้ได้ช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกันไปก่อนกลับ แต่ต้องไม่ใช่ของฝากแบบเดิมๆ ก็เลยจะไปหาของฝากจากเวียดนามที่กินได้ อร่อยด้วย และกำลังฮิตในตอนนี้ ใครไม่หยิบกลับไปถือว่าพลาด!

เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความงามจากเหนือจรดใต้

เที่ยวเวียดนาม ประเทศที่มีธรรมชาติสวยๆ เยอะมากจริงๆ และด้วยภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ในประเทศเดียวกัน

ฮอยอัน ฉันรักเธอ เมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม

"ฮอยอัน ฉันรักเธอ" ประโยคนี้คงคุ้นหู แต่อาจจะยังไม่คุ้นตาถ้าหากเรายังไม่ได้ไปพบกับเมืองฮอยอันด้วยตัวเราเอง ฮอยอัน เป็นเมืองมรดกโลกแห่งเวียดนาม กับเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนสีเหลืองสดใส ที่รอให้เราไปพบเจอ..

พาทัวร์เวียดนามกับ 10 ที่เที่ยวซาปา เมืองในสายหมอก

แนะนำ 10 ที่เที่ยวซาปา ประเทศเวียดนาม ถือเป็นเมืองแห่งสายหมอก จนได้ฉายาว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม" ไฮไลท์ของที่นี่คือ หมู่บ้านชาวเขา นาขั้นบันได สายหมอก ดอกไม้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!