สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถส่วนตัว บริการสุดประทับใจกับคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว หรือจัดกลุ่มเพื่อนคอเดียวกัน
 • เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชมธรรมชาติที่อุทยานทาโรโกะ หรือสนุกสนานกับการหาซื้อของกินพื้นเมืองที่ตลาดตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง
 • นมัสการ พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดลงซาน วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี และขอพรผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ที่มีผู้คนมาขอเรื่องคู่ครองมากเป็นพิเศษ
 • อิสระวันฟรีเดย์ ให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือเซาะหาของกินอร่อยๆ ตามรีวิวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (แนะนำแพคเกจวันเดย์ทริปไต้หวัน)
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGTPETAROKKO01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ต่อท่าน) BOOK NOW
4 ท่าน ใช้รถ TOYOTA WISH 9,900

จองทางไลน์ โทรจอง

5 ท่าน  ใช้รถ VOLKSWAGEN T5 8,900

จองทางไลน์ โทรจอง

6-7 ท่าน ใช้รถ VOLKSWAGEN BIG T5 7,900

จองทางไลน์ โทรจอง

รถนำเที่ยว

รถใช้สำหรับ 1-4 ท่าน

รถใช้สำหรับ 5 ท่าน

รถใช้สำหรับ 6-7 ท่าน


วันแรก กรุงเทพ – ไต้หวัน – รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม – อิสระตามอัธยาศัย

DAY 1 BANGKOK – TAIWAN – TRANSFER TO HOTEL

 • ……. น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ……. น. เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือกเอง
 • ……. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย คนขับรถรอรับตรงประตูทางออก จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEJ TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สอง ไทเป – เมืองฮัวเหลียน – หน้าผาชิงสุ่ย – อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต

DAY 2 TAIPEI – HUALIAN – QINGSHUI CLIFF – TAROKO – DONGDAMEN NIGHT MARKET

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน โดยรถยนต์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 • แวะจุดชมวิว หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) อยู่บริเวณไฮเวย์ของเมืองฮัวเหลียน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามของไต้หวัน ตั้งฉากคู่กับท้องทะเลสีครามอิสระให้ท่านได้เก็บความวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจับใจเป็นที่ระลึก

 • รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรืออุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อนอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะ 
 • จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง
 • อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อนจากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคมปัจจุบันเปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอุโมงค์ใหญ่อันดับสองของโลกผ่านเส้นทางน้ำตกฉางชุน
 • อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีนด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อูสะพานหินอ่อนอุทยานแห่งชาติเทียนเสียงเทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต และเพลิดเพลินไปกับการลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ตลาดแห่งนี้ถูกจัดแบ่งโซนและพื้นที่ไว้อย่างเป็นระเบียนเรียบร้อย แบ่งเป็น โซนอาหาร โซนเกม มีอของกินหลากหลายให้ท่านได้เลือกลองลิ้มชิมรส
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUALIAN BULOWAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม ฮัวเหลียน – หาดชีชิง(ทะเลเจ็ดดาว) – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง

DAY 3 HUALIAN – QIXINGTAN BEACH – TAIPEI – PINE SHOP – TAIPEI 101 – LONGSAN TEMPLE – XIMENDING 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ หาดชีซิง หรือ ทะเลสาบเจ็ดดาว แนวชายหาดทอดยาวโค้งเป็นรูปพระจันทร์ หาดซีซิงถันแห่ง นี้มีชายหาดที่เป็นหินและก้อนกรวด ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำเพราะเป็นแนวหาดตัดลึกลงสู่ทะเล แต่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ชมความงาม 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
 • ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน

 • รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO SET SHABU
 • เดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ไหว่พระขอพร ผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ของวัดแห่งนี้จะมีผุ้คนมาขอเรื่องคู่ครองมากเป็นพิเศษ
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง  
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEJ TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในเมืองไทเป – สนามบิน – กรุงเทพฯ

DAY 4 FREETIME FOR SHOPPING – TAOYAUN AIRPORT – BANGKOK

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม (แนะนำแพคเกจวันเดย์ทริปไต้หวัน)
 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • ……. น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • ……. น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านทำการจอง
 • ……. น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมคนขับท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย (ไม่มีไกด์และหัวหน้าทัวร์)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8-12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับ กรุงเทพฯ-ไต้หวัน / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมาย สถานที่และจุดนัดหมาย ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

RELATED ARTICLES

เที่ยวไทเปไม่ง้อแลนด์มาร์ก ที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป ไต้หวัน

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับที่เที่ยวไทเปที่เป็นแลนด์มาร์กดังๆ ฮิตๆ กันมาบ้างแล้ว หากใครอยากไปเที่ยวไต้หวัน แต่ก็ไม่อยากไปเที่ยวไทเปมุมเดิมๆ แนะนำที่เที่ยวมุมใหม่ๆ ในไทเป แบบที่ไม่ง้อแลนด์มาร์ก

DIY Your Trip ทริปบุฟเฟต์ ออกแบบทริปด้วยตัวเอง

เคยเป็นมั้ย? จะออกเดินทางท่องเที่ยว แต่โปรแกรมทัวร์ที่จัดให้มาก็ไม่ได้ถูกใจไปซะหมด แล้วจะดีกว่ามั้ย? ถ้าเราสามารถออกแบบทริปด้วยตัวเอง ตัวเลือกการท่องเที่ยวแบบใหม่ และยังตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบ New Normal กับทริปที่เราสามารถดีไซน์ได้เอง

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

เที่ยวเกาสง สีสันเมืองเก่าสุดชิคของไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน ลงใต้ไปเกาสง สีสันของเมืองเก่าที่มีทั้งกลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณของไต้หวัน และยังมีมุมเดินเล่นถ่ายรูปชิคๆ อีกหลายจุดน่าสนใจ วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับบ้านเมืองของเกาสง กับหลากหลายที่เที่ยวเกาสงที่เลือกมาแล้วว่าน่าไปทั้งนั้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!