สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถส่วนตัว บริการสุดประทับใจกับคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว หรือจัดกลุ่มเพื่อนคอเดียวกัน
 • เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชมธรรมชาติที่อุทยานทาโรโกะ หรือสนุกสนานกับการหาซื้อของกินพื้นเมืองที่ตลาดตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง
 • นมัสการ พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดลงซาน วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี และขอพรผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ที่มีผู้คนมาขอเรื่องคู่ครองมากเป็นพิเศษ
 • อิสระวันฟรีเดย์ ให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือเซาะหาของกินอร่อยๆ ตามรีวิวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (แนะนำแพคเกจวันเดย์ทริปไต้หวัน)
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: GGTPETAROKKO01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ต่อท่าน) BOOK NOW
4 ท่าน ใช้รถ TOYOTA WISH 9,900

จองทางไลน์ โทรจอง

5 ท่าน  ใช้รถ VOLKSWAGEN T5 8,900

จองทางไลน์ โทรจอง

6-7 ท่าน ใช้รถ VOLKSWAGEN BIG T5 7,900

จองทางไลน์ โทรจอง

รถนำเที่ยว

รถใช้สำหรับ 1-4 ท่าน

รถใช้สำหรับ 5 ท่าน

รถใช้สำหรับ 6-7 ท่าน


วันแรก กรุงเทพ – ไต้หวัน – รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม – อิสระตามอัธยาศัย

DAY 1 BANGKOK – TAIWAN – TRANSFER TO HOTEL

 • ……. น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ……. น. เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือกเอง
 • ……. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย คนขับรถรอรับตรงประตูทางออก จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEJ TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สอง ไทเป – เมืองฮัวเหลียน – หน้าผาชิงสุ่ย – อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต

DAY 2 TAIPEI – HUALIAN – QINGSHUI CLIFF – TAROKO – DONGDAMEN NIGHT MARKET

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน โดยรถยนต์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 • แวะจุดชมวิว หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) อยู่บริเวณไฮเวย์ของเมืองฮัวเหลียน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามของไต้หวัน ตั้งฉากคู่กับท้องทะเลสีครามอิสระให้ท่านได้เก็บความวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจับใจเป็นที่ระลึก

 • รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรืออุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อนอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะ 
 • จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง
 • อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อนจากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคมปัจจุบันเปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอุโมงค์ใหญ่อันดับสองของโลกผ่านเส้นทางน้ำตกฉางชุน
 • อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีนด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อูสะพานหินอ่อนอุทยานแห่งชาติเทียนเสียงเทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต และเพลิดเพลินไปกับการลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ตลาดแห่งนี้ถูกจัดแบ่งโซนและพื้นที่ไว้อย่างเป็นระเบียนเรียบร้อย แบ่งเป็น โซนอาหาร โซนเกม มีอของกินหลากหลายให้ท่านได้เลือกลองลิ้มชิมรส
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUALIAN BULOWAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม ฮัวเหลียน – หาดชีชิง(ทะเลเจ็ดดาว) – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง

DAY 3 HUALIAN – QIXINGTAN BEACH – TAIPEI – PINE SHOP – TAIPEI 101 – LONGSAN TEMPLE – XIMENDING 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ หาดชีซิง หรือ ทะเลสาบเจ็ดดาว แนวชายหาดทอดยาวโค้งเป็นรูปพระจันทร์ หาดซีซิงถันแห่ง นี้มีชายหาดที่เป็นหินและก้อนกรวด ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำเพราะเป็นแนวหาดตัดลึกลงสู่ทะเล แต่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ชมความงาม 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
 • ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน

 • รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO SET SHABU
 • เดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ไหว่พระขอพร ผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ของวัดแห่งนี้จะมีผุ้คนมาขอเรื่องคู่ครองมากเป็นพิเศษ
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง  
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEJ TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในเมืองไทเป – สนามบิน – กรุงเทพฯ

DAY 4 FREETIME FOR SHOPPING – TAOYAUN AIRPORT – BANGKOK

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม (แนะนำแพคเกจวันเดย์ทริปไต้หวัน)
 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • ……. น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • ……. น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านทำการจอง
 • ……. น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมคนขับท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย (ไม่มีไกด์และหัวหน้าทัวร์)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8-12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับ กรุงเทพฯ-ไต้หวัน / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมาย สถานที่และจุดนัดหมาย ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

RELATED ARTICLES

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

เที่ยวเกาสง สีสันเมืองเก่าสุดชิคของไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน ลงใต้ไปเกาสง สีสันของเมืองเก่าที่มีทั้งกลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณของไต้หวัน และยังมีมุมเดินเล่นถ่ายรูปชิคๆ อีกหลายจุดน่าสนใจ วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับบ้านเมืองของเกาสง กับหลากหลายที่เที่ยวเกาสงที่เลือกมาแล้วว่าน่าไปทั้งนั้น

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!