กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
 • เดินทาง4- 5 คนโดยรถ TOYOTA ALPHARD , เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 2 วันเต็ม
 • ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน ใจกลางเมืองย่างกุ้ง พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และ พระธาตุมุเตา 2 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า
 • สักการะขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มี.ค. 63
รหัสสินค้า: GGMYANMAR01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Sule Shangrila Hotel
2 เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - กรุงเทพฯห -

อัตราค่าบริการ (บาท/ท่าน)

เดินทาง

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

  พักเดี่ยว   

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

พ.ย.62 - มีนาคม 63

7,290

7,290

6,290

5,290

3,000


แพลนการเดินทาง (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันแรก : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 • เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • ชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน
 • ชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อน
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า
 • นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง  (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของ  ประเทศพม่า
 • รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
 • ที่พักโรงแรม Sule Shangrila  Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

เดินทาง 4-5 คนโดยรถ TOYOTA ALPHARD

เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA COMUTER


วันที่สอง : เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก
 • ชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ 
 • พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • ขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • นำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค  คนพม่าจะนับถือเทพองค์มากรองจากเทพทันใจ
 • นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
 • นำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     
 • วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และ นำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล


หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม แนะนำสายการบิน

สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

Myanmar Airways (8M)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
8M336 10.40-13.05 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
8M331 16.30-18.15

Myanmar National Airlines (UB)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
UB020 11.00-11.30 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
UB017 17.50-19.20

Bangkok Airways (PG)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
PG710 08.45-09.40 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
PG704 18.20-20.15

Thai Airways (TG)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง
BKK - RGN
TG303 08.00-08.45 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - สุวรรณภูมิ
RGN - BKK
TG306 19.45-21.40

Nok Air (DD)

ขาไป ดอนเมือง- ย่างกุ้ง
DMK - RGN
DD4230 06.30-07.05 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - ดอนเมือง
RGN - DMK
DD4239 21.00-22.45

Thai Lion Air (SL)

ขาไป ดอนเมือง- ย่างกุ้ง
DMK - RGN
SL200 09.05-10.00 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - ดอนเมือง
RGN - DMK
SL207 19.45-21.30

Air Asia (FD)

ขาไป ดอนเมือง- ย่างกุ้ง
DMK - RGN
FD251 07.15-08.00 เช็คราคา
ขากลับ ย่างกุ้ง - ดอนเมือง
RGN - DMK
FD254 17.50-19.35

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินย่างกุ้ง ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

MYANMAR WEEKEND เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้

เที่ยวพม่าสบายๆ เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ อยากไปเที่ยวแต่ไม่อยากลางาน สองวันหนึ่งคืนกำลังดี แนะนำเที่ยวพม่า ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ แบบไม่ต้องขอวีซ่า แถมยังบินไม่นาน แป๊บเดียวถึง เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เก็บกระเป๋าไปได้ชิวๆ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

ครั้งแรกในพม่าต้องไป 10 วัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า

ครั้งหนึ่งในชีวิต ควรไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยไปเที่ยวพม่า แนะนำเส้นทางไหว้พระพม่า ที่เดินทางง่ายๆ และสามารถเก็บได้ครบทั้ง 10 แห่งสำคัญๆ ในทริปเดียว ต้องไปตามนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!