Trip Highlight
 • Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก
 • วัดกังหัน Che Kung Temple หมุนวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง
 • วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นั่งกระเช้านองปิงพร้อมชมวิวแบบ 360 องศา เพื่อสักการะพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา
 • ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ มงก๊ก“เลดี้มาร์เก็ต” ย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminalและ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 65 - มกราคม 66

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Star
KOWLOON HOTEL
2 วัดแชกงหมิว - สำนักชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - HK jewelry - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
KOWLOON HOTEL
3 พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - City gate outlet - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
KOWLOON HOTEL
4 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮอม – สนามบิน – กรุงเทพฯ -

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Star (-/-/D)

 • 09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB682
 • 15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B คนขับรถชูป้ายรอรับท่านบริเวณประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก

                               

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง วัดแชกงหมิว - สำนักชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - HK jewelry - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก (DS/L/D)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
 • เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง
 • นำท่านสู่ วัดนางชี ฉีหลิน สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆของวัดทำจากไม้ รูปทรางคล้ายวัดญี่ปุ่น เมื่อเดินเข้าไปบริเวณวัดจะรู้สึกเงียบสงบต่างจากวัดจีนแห่งอื่นในฮ่องกง
 • จากนั้นนำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

                                               

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว 
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ มงก๊ก“เลดี้มาร์เก็ต” ย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกง ที่นี่คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอัญมณีราคาแพง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - City gate outlet - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (DS/L/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
 • นำท่านขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะ พระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

                                              

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ Citygate Outlets เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แห่งแรกในประเทศฮ่องกง ซึ่งมีสินค้าต่างประเทศกว่า 80 แบรนด์ดัง ซึ่งห้างสรรพสินค้ายังมอบส่วนลด 30% ถึง 70% ตลอดทั้งปี ในการซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นต้น

                                 

 • *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • ที่พัก KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮอม – สนามบิน – กรุงเทพฯ (DS/-/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
 • นำท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา

                                         

 • 12.00 น. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB683
 • 16.55 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่อง Economy class บินไป - กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง และค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก และถือขึ้นเครื่อง 7 กก (1 ใบ)
 • แพ็คเกจราคานี้ สำหรับเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม ตามรายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • รวมหัวหน้าทัวร์ไทย ( 15 ท่านขึ้นไป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ไทย (กรณีไม่ถึง 15 ท่าน)

RELATED ARTICLES

แนะนำ 7 โซนสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) เป็นสวนสนุกชื่อดังติดอันดับต้นๆของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ เป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องการไปเที่ยวชมเช่นกัน ถ้าได้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละคะ และในตอนค่ำก็จะมีการเปิดไฟและโชว์จุดพลุที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามมาก ใครที่เคยเที่ยวที่นี่แล้วน่าจะรู้ว่าฟินแค่ไหนเมื่อได้มาเที่ยวที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูรีวิวนี้ได้เลย

รีวิวคาเฟ่ใหม่ ฮ่องกง(Hong Kong) 2023

มาอัพเดตกันนน ! ฮ่องกงมีคาเฟ่ที่ไหนกันบ้างในปี 2023 เผื่อทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงจะได้ไม่ตกเทรน แบบใหม่ แบบสับแน่นอนนนน

ชี้พิกัด10ที่ กิน ● เที่ยว ● ช้อปปิ้ง ยอดฮิต เกาะฮ่องกง เขตเกาลูน(Kowloon)

อย่างที่ทราบกันว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักจะเที่ยวในเขตเกาลูน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยู่ใกล้ๆ กัน ทั้งห้าง ร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้เดินทางได้สะดวก ใช้เวลาไม่นานก็ไปได้ครบทุกที่ แต่ละที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน มาดูว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนกันค่ะ

5 ร้านมิชลิน อร่อยขั้นเทพ แห่งเกาะฮ่องกง(Hong Kong)

เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักชิมทั้งหลายว่า ฮ่องกง(Hong Kong) นั้นเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อยๆ มากมายที่โดดเด่นทั้งการครีเอทเมนู รสชาติที่แปลกใหม่ และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เปรียบเหมือนสวรรค์ของนักชิม ต้องบอกเลยว่า ฮ่องกง(Hong Kong) มีร้านอาหารที่ได้ดาวจาก มิชลิน ไกด์(Michelin Guide) เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว วันนี้เราได้รวบรวมร้านที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมมาให้ 5 ร้าน เริ่มกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!