Trip Highlight
 • เที่ยวอุทยานเย่หลิ่ว ชมเศียรนางพญา
 • ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้งย่านดังไต้หวัน ซีเหมินติง
 • วัดหลงซันซื่อ วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี 
 • ชมตึกระฟ้า ที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ตึกไทเป 101
 • หมุนกังหันปัดเป่าสิ่งไม่ดี ที่วัดแชกงหมิว
 • ขอพรเรื่องสุขภาพ หร้อมผูกด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งย่านดังฮ่องกง จิมซาจุ่ย

Details
ประเทศ: ไต้หวัน - ฮ่องกง
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 65 - มีนาคม 66

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 (ไม่มีไกด์) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - ไต้หวัน - โรงแรมที่พัก
WONSTAR HOTEL XIMEN II
2 (ไม่มีไกด์) รถรับจากโรงแรม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน - ซีเหมินติง
WONSTAR HOTEL XIMEN II
3 (ไม่มีไกด์) รถรับจากโรงแรม - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน-ตลาดปลาไทเป- ตึกไทเป101 - ส่งสนามบินเถาหยวน - ฮ่องกง
THE KOWLOON HOTEL
4 (มีไกด์) รถรับจากโรงแรม -วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
THE KOWLOON HOTEL
5 (ไม่มีไกด์) พักผ่อนตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรม - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

วันแรก (ไม่มีไกด์) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - ไต้หวัน - โรงแรมที่พัก (-/-/-)

 • 09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบิน Greater Bay Airlines
 • 11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินGreater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB682
 • 15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังไต้หวัน
  **สัมภาระท่านได้ทำการเช็คทรู สามารถรับสัมภาระได้ที่สนามบินเถาหยวนไต้หวัน**
 • 18.10 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB504
 • 20.00 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พักเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่ โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMEN II หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง (ไม่มีไกด์) รถรับจากโรงแรม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน - ซีเหมินติง  (B/-/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ (ในกรณีที่เดินทางตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus ประจำทางจิ่วเฟิ่นเพื่อขึ้นลง)

                                                  

 • จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานหินเหย๋หลิ่ว เกิดจากการกัด เซาะของน้ำทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน และหินที่มีชื่อเสียงรู้จักโด่งดังไปทั่วโลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ยังมีหินเทียน หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็นต้น

                              

 • พาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสือเฟิน คือย่านถนนสายเก่าของสือเฟิน (Shifen Old Street) ซึ่งเต็มไปด้วยโคมลอยแขวน ร้านของที่ระลึก ร้านของชำ และร้านอาหารที่เรียงรายอยู่สองฝากฝั่งของทางรถไฟ
 • เดินทางกลับไทเปเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 • ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป 

                                

 • ***อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พักเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่ โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMEN II หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม (ไม่มีไกด์) รถรับจากโรงแรม - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน-ตลาดปลาไทเป- ตึกไทเป101 - ส่งสนามบินเถาหยวน - ฮ่องกง (B/-/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง วัดแห่งนี้จะมีผุ้คนมาขอเรื่องคู่ครองมากเป็นพิเศษ (พิเศษ:มีไกด์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำขั้นตอนการเสี่ยงทายขอคู่กับผู้เฒ่าจันทรา)

                           

 • นำท่านสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ท่านสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ
 • นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร

                                                

 • ***อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย***
 • 17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน
 • 21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง โดยสายการบินGreater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB505
 • 22.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เดินทางออก Exit B เจ้าหน้ารอรับและพาท่านสู่โรงแรมที่พัก
 • เข้าพักที่ โรงแรม THE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ (มีไกด์) รถรับจากโรงแรม -วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (B/-/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
 • เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง นมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

                     

 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** 
 • ให้ทุกท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงที่เป็นเขตปลอดภาษี จึงทำให้สินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก

                                                           

 • ***อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พักเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่ โรงแรม THE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า (ไม่มีไกด์) พักผ่อนตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรม - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (B/-/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ***อิสระท่านตามอัธยาศัย***
 • 12.00 น. ได้เวลาสมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินGreater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB683
 • 16.55 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ไต้หวัน- ฮ่องกง - กรุงเทพฯ ตามรายการระบุและภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • แพ็คเกจราคานี้ สำหรับเดินทาง ผู้ใหญ่ 4 ท่าน ขึ้นไป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 4 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) รวมอาหารเช้า 4 มื้อ
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ไกด์นำเที่ยวที่ฮ่องกง ตามรายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ไกด์นำเที่ยวที่ไต้หวัน
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไป
 • นี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ
 • 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ทาสแมวเตรียมทัวร์! หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村)

หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村) สวรรค์ของชาวทาสแมว หมู่บ้านที่อยู่บนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง (Keelung River) พื้นที่ของย่านรุ่ยเฟิ่ง (Ruifang District) เมืองนิวไทเป (New Taipei City) ไต้หวัน (Taiwan) ห่างจากเมืองหลวงไทเปออกไปเพียง 35 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยแมวเหมียวนับร้อยชีวิต แต่เดิมชื่อว่าหมู่บ้าน Hou Dong ที่แปลว่า “ถ้ำลิง” เนื่องจากในช่วงแรกที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยที่นี่จะมีถ้ำและภายในถ้ำจะมีลิงป่าอาศัยอยู่นั่นเอง

10 สตรีทฟู้ด ไปไต้หวันห้ามพลาด! Street Food Taiwan

บอกเลยว่าตอนนี้ ไต้หวัน บูมมากหลังจากการเปิดประเทศให้เที่ยว ชาวไทยนิยมไปกันอย่างล้นหลาม เพราะข้อดีมากมายทั้งเดินทางง่าย มีที่เที่ยวถ่ายรูปสวยเยอะแยะ แถมยังฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยอีกด้วย ไต้หวัน นั้นขึ้นชื่อเรื่อง Street Food มีตลาดที่คึกคัก เต็มไปด้วยร้านอาหารให้เลือกชิมมากมาย และยังมีหลายเมนูที่อร่อยจนไปดังถึงเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ ที่ไม่ใช่แค่อาหารจีนทั่วๆไป สำหรับใครที่กำลังจะไปเที่ยวไต้หวัน แล้วไม่รู้จะกินอะไรก่อนดี วันนี้เรามี 10 สตรีทฟู้ดไต้หวัน อาหารไต้หวัน ยอดนิยม ที่ใครไปไต้หวันก็ต้องลองสักครั้ง ตามเช็คลิสต์กันให้ครบ!

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

รีวิวคาเฟ่ใหม่ ฮ่องกง(Hong Kong) 2023

มาอัพเดตกันนน ! ฮ่องกงมีคาเฟ่ที่ไหนกันบ้างในปี 2023 เผื่อทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงจะได้ไม่ตกเทรน แบบใหม่ แบบสับแน่นอนนนน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!