Trip Highlight
 • ตะลุยใต้สุดแดนสยามเบตง ยะลา ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สกายวอร์ค ยาวสุดในอาเซียน
 • ชมธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ อุโมงค์ปิยะมิตร
 • ชมตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • กราบไหว้ขอพรที่ วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี
 • สักการะบูชา ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อขอให้ประสบความสำเร็จ  
 • ทานเมนูขึ้นชื่อ! ไก่เบตง, ปลานิลสายน้ำไหล, เคาหยก, ผัดผักน้ำ
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
เดินทางโดย: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
รหัสสินค้า: THDMKHDYYLFDIT02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา – ปัตตานี – วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ต – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – ไนท์บาซ่าเบตง
The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel
2 บตง – อัยเยอร์เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม
The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel
3 เบตง – ยะลา – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -

วันแรก: ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สตรีทอาร์ต - หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - ไนท์บาซ่าเบตง

 • 04.30 น. จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
 • 06.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3102
 • 08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ออกเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี
 • กราบไหว้ขอพรที่ วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมีขนาดเท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม
 • แวะถ่ายรูป สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้

ทัวร์ในประเทศ ยะลา เบตง อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
 • ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่
 • เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์กเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง

 • เดินทางสู่ ไนท์บาซ่าเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม
 • ที่พักแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง: เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม

 • 04.00 น. จุดชมวิว ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
 • ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ จุดไฮไลท์คือชั้น 3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส (ไม่รวมค่าบริการถุงรองเท้าชำระหน้างาน//สำหรับค่าเข้าชม ณ ปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าชม กรณีทางการมีการเรียกเก็บค่าเข้าชำระเพิ่มหน้างาน)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 • ชม สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี
 • ชม น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี
 • แวะ ร้านเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูขึ้นชื่อ ปลานิลสายน้ำไหล,ผัดผักน้ำ
 • เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา
 • เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
 • ชม วัดพุทธาธิวาส วัดสวยใจกลางเมืองเบตง องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพสวยงดงาม
 • แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูไก่เบตง, เคาหยก อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม
 • ที่พักแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม: เบตง - ยะลา - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูติ่มซำ
 • ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองยะลา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • แวะ จังหวัดปัตตานี (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • สักการะบูชา ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อขอให้ประสบความสำเร็จ ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
 • เดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • แวะ ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากและของที่ระลึก
 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ
 • 19.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3111
 • 20.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รีวิวทริปเบตง ยะลา

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  - ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
  o เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว
  o เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
  o เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว
  o เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

RELATED ARTICLES

ชมวิวทะเลหมอก ขึ้น Sky walk อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา

ช่วงนี้เค้ากำลังฮิตจุดชมวิวทะเลหมอกแห่งใหม่ของไทย Sky Walk อัยเยอร์เวง ที่อยู่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดชมวิวที่ยื่นยาวออกไป มองเห็นม่านหมอกกว้างสุดสายตา แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสกายวอล์กแห่งนี้ เรามาทำความรู้จักกับ อัยเยอร์เวง และจุดชมวิวสวยๆ ของที่นี่กัน

โอเคเบตง 10 ความเป็นเบตงที่ห้ามพลาด

โอเคเบตง อำเภอใหญ่ของจังหวัดยะลาอันโด่งดัง ที่เบตงยังมีอะไรที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสถานที่ที่รวมความเป็นที่สุด ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเบตง ยะลา กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมอีกครั้ง นี่คือ 10 ความเป็นเบตงที่ไม่ควรพลาด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!