Trip Highlight
 • ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • เรือเฟอร์รี่ไป-กลับ
 • รถรับ-ส่งจากท่าเรือสู่รีสอร์ท
 • รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง กรุงเทพฯ-ท่าเรือ
 • Option! ดำน้ำ ตกหมึก เริ่มต้นเพียง 999 บาท/ท่าน
Details
ประเทศ: ไทย (ตราด)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน-พฤษภาคม 2564

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี – เดินทางสู่จังหวัดตราด – ท่าเรือแหลมศอก – ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด – ที่พักแรม
Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort
2 อิสระพักผ่อน เที่ยวเกาะกูดตามอัธยาศัย หรือเลือกแพคเกจสุดคุ้ม!!! Option กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ทำซาชิมิ
Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort
3 เกาะกูด – ท่าเรืออ่าวสลัด – ท่าเรือแหลมศอก – กลับกรุงเทพ -

วันแรก: จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี - เดินทางสู่จังหวัดตราด - ท่าเรือแหลมศอก - ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด - ที่พักแรม

 • 06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปั๊ม ป.ต.ท. สาขาดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าติดกับสนามกีฬากองทัพบก)
  กรุ๊ปเดินทางวันที่ 15-17 เม.ย. นัดหมายออกเดินทางเวลา 05.00 น.
  มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย บริการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
 • ออกเดินทางสู่ จ.ตราด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
 • 11.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก
 • 13.00 น. นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ เกาะกูด
 • 14.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก เกาะกูด ตั้งอยู่ในทะเลตราด เป็นเกาะสุดท้ายของน่านน้ำทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของบ้านท้องทะเลฝั่งอ่าวไทย ความที่อยู่ไกลชายฝั่ง ทำให้เกาะกูดวันนี้ยังคงมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์หาดทรายขาวเนียนมีน้ำทะเลสวยใสไม่ต่างจากเกาะแถบอันดามัน จนเกาะกูดได้รับฉายาว่าเป็น “อันดามันตะวันออก”

ตราด เกาะกูด

 • 15.00 น. เดินทางสู่ ที่พักแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
 • อาหารอิสระตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort หรือระดับเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สอง: อิสระพักผ่อน เที่ยวเกาะกูดตามอัธยาศัย หรือเลือกแพคเกจสุดคุ้ม!!! Option กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ทำซาชิมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังรับประทานอาหารเช้าอิสระให้ท่านได้พักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศ เล่นน้ำ ถ่ายรูป ตามอัธยาศัยหรือท่านจะเลือกซื้อแพ็คเกจเสริมสุดคุ้ม  เริ่มต้นเพียง 999 บาท/ท่าน
  • ราคา 999 บาท /ท่าน (ราคาสำหรับ 4 ท่านขึ้นไป)
  • ราคา 1,999 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับ 2-3 ท่าน)
   ★ สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมความงามของโลกใต้ทะเลแนวปะการังเขากวาง หญ้าทะเล และฝูงปลาทะเลหลากสีที่แหวกว่ายในทะเล ท่านจะได้สัมผัสถึงความเขียวชอุ่มและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆของเกาะกูด
   ★ ให้ท่านได้ทำกิจกรรมตกหมึกสดๆ กลางทะเล เมื่อท่านตกได้ท่านสามารถลิ้มรสปลาทะเล หมึกสดในรูปแบบของซาซิมิสุดฟินส์ได้
   สำหรับท่านที่อิสระเที่ยวเอง สามารถเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวชมรอบเกาะได้ หรือจะเช่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นได้อัตราค่าเช่าติดต่อและจองได้กับทางที่พักในวันที่เข้าพัก


 • อิสระอาหารกลางวัน/เย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort หรือระดับเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สาม: เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก - กลับกรุงเทพ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ถึงเวลานัดหมาย เตรียมเก็บสัมภาระเดินทางกลับ เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวสลัด
 • 10.00 น. นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่ ท่าเรือแหลมศอก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชั่วโมง)
 • อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
 • หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

ทริปแนะนำ รีวิวโรงแรมน่าพักในจังหวัดตราด

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

RELATED ARTICLES

เต็มอิ่มวิวทะเล Sea View Koh Chang ตราด

เกาะช้าง อีกหนึ่งเกาะสวยยอดนิยมของคนรักทะเล จะดีกว่ามั้ยถ้าได้เอนกายไปกับที่พักดีๆ พร้อมกับดื่มด่ำวิวทะเลกันให้เต็มอิ่ม กับรีสอร์ทริมทะเล Sea View Koh Chang จังหวัดตราด

Blue Zone Sandbox เปิดพื้นที่แซนด์บอกซ์ 5 จังหวัด อัพเดทล่าสุด! กุมภาพันธ์ 2565

หลังจากมีมาตรการกันมาหลายครั้ง กับพื้นที่แซนด์บอกซ์ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ล่าสุดได้สรุปพื้นนนที่ Blue Zone Sandbox กันมาเรียบร้อยแล้ว เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

เช็คลิสต์ ที่เที่ยวต้องเช็คอิน ในพื้นที่ Sandbox

จากประกาศพื้นที่ Sandbox เพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ที่น่าท่องเที่ยวอยู่หลายพื้นที่ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกาะหรือพื้นที่ติดทะเล ที่สามารถควบคุมดูแลได้ง่าย เราจะมาดูกันว่า จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าสนใจ ที่ควรต้องไปเช็คอินบ้าง

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!