Trip Highlight
 • ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • เรือเฟอร์รี่ไป-กลับ
 • รถรับ-ส่งจากท่าเรือสู่รีสอร์ท
 • รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง กรุงเทพฯ-ท่าเรือ
 • Option! ดำน้ำ ตกหมึก เริ่มต้นเพียง 999 บาท/ท่าน
Details
ประเทศ: ไทย (ตราด)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน-พฤษภาคม 2564

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี – เดินทางสู่จังหวัดตราด – ท่าเรือแหลมศอก – ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด – ที่พักแรม
Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort
2 อิสระพักผ่อน เที่ยวเกาะกูดตามอัธยาศัย หรือเลือกแพคเกจสุดคุ้ม!!! Option กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ทำซาชิมิ
Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort
3 เกาะกูด – ท่าเรืออ่าวสลัด – ท่าเรือแหลมศอก – กลับกรุงเทพ -

วันแรก: จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี - เดินทางสู่จังหวัดตราด - ท่าเรือแหลมศอก - ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด - ที่พักแรม

 • 06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปั๊ม ป.ต.ท. สาขาดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าติดกับสนามกีฬากองทัพบก)
  กรุ๊ปเดินทางวันที่ 15-17 เม.ย. นัดหมายออกเดินทางเวลา 05.00 น.
  มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย บริการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
 • ออกเดินทางสู่ จ.ตราด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
 • 11.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก
 • 13.00 น. นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ เกาะกูด
 • 14.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก เกาะกูด ตั้งอยู่ในทะเลตราด เป็นเกาะสุดท้ายของน่านน้ำทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของบ้านท้องทะเลฝั่งอ่าวไทย ความที่อยู่ไกลชายฝั่ง ทำให้เกาะกูดวันนี้ยังคงมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์หาดทรายขาวเนียนมีน้ำทะเลสวยใสไม่ต่างจากเกาะแถบอันดามัน จนเกาะกูดได้รับฉายาว่าเป็น “อันดามันตะวันออก”

ตราด เกาะกูด

 • 15.00 น. เดินทางสู่ ที่พักแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
 • อาหารอิสระตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort หรือระดับเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สอง: อิสระพักผ่อน เที่ยวเกาะกูดตามอัธยาศัย หรือเลือกแพคเกจสุดคุ้ม!!! Option กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ตกหมึก ทำซาชิมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังรับประทานอาหารเช้าอิสระให้ท่านได้พักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศ เล่นน้ำ ถ่ายรูป ตามอัธยาศัยหรือท่านจะเลือกซื้อแพ็คเกจเสริมสุดคุ้ม  เริ่มต้นเพียง 999 บาท/ท่าน
  • ราคา 999 บาท /ท่าน (ราคาสำหรับ 4 ท่านขึ้นไป)
  • ราคา 1,999 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับ 2-3 ท่าน)
   ★ สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมความงามของโลกใต้ทะเลแนวปะการังเขากวาง หญ้าทะเล และฝูงปลาทะเลหลากสีที่แหวกว่ายในทะเล ท่านจะได้สัมผัสถึงความเขียวชอุ่มและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆของเกาะกูด
   ★ ให้ท่านได้ทำกิจกรรมตกหมึกสดๆ กลางทะเล เมื่อท่านตกได้ท่านสามารถลิ้มรสปลาทะเล หมึกสดในรูปแบบของซาซิมิสุดฟินส์ได้
   สำหรับท่านที่อิสระเที่ยวเอง สามารถเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวชมรอบเกาะได้ หรือจะเช่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นได้อัตราค่าเช่าติดต่อและจองได้กับทางที่พักในวันที่เข้าพัก


 • อิสระอาหารกลางวัน/เย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort หรือระดับเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สาม: เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก - กลับกรุงเทพ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ถึงเวลานัดหมาย เตรียมเก็บสัมภาระเดินทางกลับ เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวสลัด
 • 10.00 น. นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่ ท่าเรือแหลมศอก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชั่วโมง)
 • อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
 • หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

ทริปแนะนำ รีวิวโรงแรมน่าพักในจังหวัดตราด

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

RELATED ARTICLES

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่ กับความสะดวกสบายเหนือกว่าการพักผ่อนในครั้งไหนๆ

เต็มอิ่มวิวทะเล Sea View Koh Chang ตราด

เกาะช้าง อีกหนึ่งเกาะสวยยอดนิยมของคนรักทะเล จะดีกว่ามั้ยถ้าได้เอนกายไปกับที่พักดีๆ พร้อมกับดื่มด่ำวิวทะเลกันให้เต็มอิ่ม กับรีสอร์ทริมทะเล Sea View Koh Chang จังหวัดตราด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!