Trip Highlight
 • เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ 
 • เที่ยวดอยอ่างขาง ชมโครงการหลวง ตามล่าหาดอกนางพญาเสือโคร่ง
 • เช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิว ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ที่มีความงดงามในบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูง
 • พิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่
 • ถ่ายรูปจุดเช็คอินใหม่ สวนดอกไม้ I Love Flower Farm สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด 
Details
ประเทศ: ไทยแลนด์ (เชียงใหม่)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: สายการบินไทยเวียดเจ็ท
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 63 - มกราคม 64
รหัสสินค้า: THCNXCNXVZIT76

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 December 8-10Dec 2020 VZ100
06:10 - 07:30
VZ121
20:20 - 21:40
9,900 THB
เต็ม 0 December 17-19Dec 2020 VZ100
06:10 - 07:30
VZ121
20:20 - 21:40
8,900 THB
จอง 6 December 29-31Dec 2020 VZ100
06:10 - 07:30
VZ121
20:20 - 21:40
9,900 THB
จอง 2 January 1-3Jan 2021 VZ100
06:10 - 07:30
VZ121
20:20 - 21:40
10,900 THB
จอง 6 January 2-4Jan 2021 VZ100
06:10 - 07:30
VZ121
20:20 - 21:40
9,900 THB
จอง 6 January 14-16Jan 2021 VZ100
06:10 - 07:30
VZ121
20:20 - 21:40
8,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร

 • 04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.10 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ100
  07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ
 • เดินทางสู่ อำเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ไหลมาบรรจบกันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง หรือที่ชาวแม่แตงเรียกว่าชลประทานได้แก่ แม่น้ำแม่งัด แม่น้ำแตง และแม่น้ำปิง
 • นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายในวัดเต็มไปด้วย ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี หลากหลายขนาด อีกทั้งที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อวัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" 
 • เดินทางสู่ อำเภอไชยปราการ อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สลับ ที่ราบเชิงเขา เป็นอำเภอที่มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
 • นำท่านสู่สถานที่เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ คุณอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ และเป็นผู้นำเข้าไม้สนฮิโนกิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย 

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อำเภอฝาง จากนั้นเดินทางสู่ สวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามที่ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจนเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของ ชาวเมืองฝาง เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง อิสระให้ท่านชม ถ่ายภาพและเลือกซื้อของฝากจากทางสวนตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักแรมอำเภอฝาง
 • ที่พัก: โรงแรมต้นฝาง/อำเภอฝางระดับ 3ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สอง ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล – ชมซากูระ – ดอยสุเทพ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
 • นเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 • นำท่านเที่ยวชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลงปลูกพืชเมืองหนาว มีทั้งไม้ดอกและไม้ผล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตอเบอร์รี่พันธุ์ 80 ที่มีรสชาติดี รสหวาน
 • ชมสวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และยังมีต้นซากุระจากญี่ปุ่นให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งซึ่งออกดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูกสับเปลี่ยนกันตลอด เพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดทั้งปี
 • นอกจาก นางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย แล้วก็ยังมี “ซากุระญี่ปุ่น” ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ ต้น “เชอร์รีไต้หวัน” ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อปี 2551 ปัจจุบันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นและเชอร์รีไต้หวันจำนวนกว่า 5,000 ต้น โดยใช้การเพาะเมล็ดเป็นวิธีขยายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีดอกนางพญาเสือโคร่ง ซากุระญี่ปุ่น และเชอร์รีไต้หวันจะออกดอกให้ได้ชมตามจุดต่าง ๆ

 • จากนั้นนำชม ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล ให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิวสวยๆตามอัธยาศัย หลักๆจะมี2จุดคือ ด้านบนตรงบริเวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาด้านล่าง นอกจากนี้มีร้านชาบริการให้นักท่องเที่ยวดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ
 • จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่เองได้ สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,046 เมตร ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักแรมเมืองเชียงใหม่
  ที่พัก:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม พระธาตุดอยคำ – ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนอื่นๆใกล้เคียง – ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบสโลว์ไลฟ์
 • เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้สีสันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน
 • นำท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี (ไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท)

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
 • เดินทางสู่จุดเช็คอินใหม่ สวนดอกไม้ I Love Flower Farm นำท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งดอกไม้ที่ได้ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามกว้างขวาง มีดอกมากาเร็ตและดอกคัตเตอร์ที่ปลูกสลับสับเปลี่ยนกันออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม

 • เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คเด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้
 • นำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ
 • 20.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ121
 • 21.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

RELATED ARTICLES

กางเต็นท์นอนดูดาว สัมผัสไอหมอก กอดลมหนาว 10 ที่เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว

ลมหนาวใกล้เข้ามาแล้ว เตรียมตัวไปสัมผัสลมหนาวกันแล้วหรือยัง ถ้ายัง เราจะพาไปสัมผัสไอหมอก กอดลมหนาว ที่เชียงใหม่ กลางคืนก็กางเต็นท์นอนดูดาว เช้าๆ ตื่นมาดูทะเลหมอกพร้อมกับแสงอาทิตย์แรกของวัน และอีกหลายที่เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว ถึงไม่ได้นอนดูดาวก็ยังเจอหมอกได้อย่างฟินๆ

แพลนเที่ยวเชียงใหม่ใน 1 วัน เที่ยวจอมทอง พิชิตยอดดอยอินทนนท์

มีวันว่างเชียงใหม่ในหนึ่งวัน ไม่อยากเที่ยวในตัวเมืองก็ลองออกไปเที่ยวชมธรรมชาติกันเถอะ เตรียมฟิตร่างกายกันให้พร้อม เพราะเราจะพาไปขึ้นเขา พิชิตยอดดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดของไทย รวมไปถึงที่เที่ยวใกล้ๆ ในเขตจอมทองของเชียงใหม่ ไม่ไปไม่ได้แล้ว

เชียงใหม่วันเดียว เที่ยวไฮไลท์ เชียงดาว - ฝาง ฮิโนกิแลนด์

ทริปเที่ยวเชียงใหม่นอกเมืองในวันเดียวไปไหนดี เราจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่กับไฮไลท์ใหม่ๆ แนะนำที่เที่ยวเมืองญี่ปุ่นในไทย "ฮิโนกิแลนด์" และไปต่อที่เที่ยวน่าสนใจในเชียงดาวที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้กัน

CHIANG MAI 1 DAY TRIP เที่ยวแม่กำปอง - สันกำแพง เชียงใหม่

แนะนำ ทริปพาเที่ยวเชียงใหม่แบบสบายๆ ในหนึ่งวัน เที่ยวเชียงใหม่วันเดียวออกนอกเมืองไปทางนี้กันดีกว่า เที่ยวแม่กำปอง - สันกำแพง ชมหมู่บ้านกลางขุนเขา น้ำพุร้อน และกิจกรรมน่าสนใจที่เที่ยวได้ตลอดทั้งวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!