Trip Highlight
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก
 • อลังการแห่งการผจญภัยที่ FANTASY  PARK 
 • บานาฮิลล์เมืองฝรั่งเศสแสนสวยในหุบเขาสูง
 • ไฮท์ไลท์ ชมสะพานมือทองหรือ GOLDEN BRIDGE สุดอลังการ
 • เที่ยวเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก

Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.63
รหัสสินค้า: VNDADBNHVN02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ดานัง
CLIVIA HOTEL
2 ดานัง – บานาฮิลล์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ - FANTASY PARK –ดานัง
CLIVIA HOTEL
3 ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สมาคมฟุ๊กเกี้ยน –บ้านตันกี
VAN LOI HOTEL
4 ฮอยอัน - ดานัง – วัดลิ๋นห์อึ้ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - กรุงเทพ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ดานัง

 • 15.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยก่อนเดินทาง
 • 18.00 น. ออกเดินทางสู่ดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN627
 • 19.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก CLIVIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง : ดานัง – บานาฮิลล์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ - FANTASY PARK –ดานัง  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง ที่นี่ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบันมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานัง นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านชม สะพานโกลเด้น (GOLDEN BRIDGE) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม
 • ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศแสนโรแมนติก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาบานาฮิลล์
 • ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ FANTASY PARK พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ (เครื่องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก CLIVIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สมาคมฟุ๊กเกี้ยน –บ้านตันกี - ดานัง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านชม ภูเขาหินอ่อน หรือ MARBLE MOUNTAIN เป็นภูเขาของเมืองดานังที่มีลักษณะแปลกตา โดยภูเขาแห่งนี้มีทั้งหมด 5 ลูก ภูเขาแต่ละลูกตั้งชื่อตามธาตุทั้ง 5 ได้แก่ เหล็ก, ดิน, น้ำ, ไม้, ไฟ เป็นต้น ภูเขาแต่ละลูกนั้นจะมีแท่นสักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์อยู่ด้วย นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีรูปปั้นที่แกะสลักจากหินอ่อน แถมยังสามารถขึ้นมาชมวิวบนยอดเขาได้อีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผ่านชม สะพานญี่ปุ่น ทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองจากชุมชนจีน สะพานดังกล่าวสร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีหลังคาเหนือสะพาน
 • ผ่านชม สมาคมฟุกเกี๋ยน เป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามา ถือเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้สำหรับเป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นที่อพยพมาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซ่เดียวกัน และยังใช้เป็นที่ระลึกถึงถิ่นกำเนิดและบูชาบรรพบุรุษของมีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามน่าชมและสองฟากฝั่งของถนนตรันฝูยังเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าทำ มือให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก
 • ผ่านชม บ้านตันกี บ้านเก่าอายุเกือบ 200 ปี ที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมของจีนและญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก VAN LOI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สี่ : ดานัง – วัดลิ๋นห์อึ้ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - กรุงเทพ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง
 • นำท่านชม วัดลินห์อึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง
 • นำท่านสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าตลาดมีปติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อ เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สมควรแก่เวลนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 15.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN626
 • 17.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท X 4 วัน = 800 บาท/ท่าน

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวดานัง ชมสะพานมังกร Dragon Bridge

เที่ยวดานัง ชมสะพานมังกร Dragon Bridge ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม พบกับความสวยงามของสะพานมังกร ที่พ่นน้ำพ่นไฟในยามค่ำคืน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!