Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว สัมผัสประสบการณ์เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน


เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน + มื้ออาหาร 6 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour โดยรถปรับอากาศนำเที่ยว)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว สัมผัสประสบการณ์เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

 • สัมผัสประสบการณ์เที่ยว 2 เมือง
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ประจำฮ่องกงเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องโชคชะตา แก้ปีชง
 • เดินถนนคู่รัก ถนนสายโรแมนติคเลียบชายหาด และเยี่ยมชมสาวสวย จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

3,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ฮ่องกง
 • รวมมื้ออาหาร : 6 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - กันยายน 2563
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 6 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - จุมชมวิววิคตอเรีย พีค - Symphony of lights

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  BRIDAL TEA HOUSE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็คเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็คเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B เดินทางผ่าน สะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  BRIDAL TEA HOUSE HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านอิสระตามอัยศัย

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว
 • วันที่ 2

  วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ติ่มซำ

  รับประทานอาหารเช้า (ติ่มซำ)

  การเดินทาง

  -

  วัดเชอกุง หรือ “วัดแชกุงหมิว”

  เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  วัดหวังต้าเซียน

  วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  โรงงานจิวเวอร์รี่ ศูนย์สมุนไพรจีน

  เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัล ใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย นำท่านชม ศูนย์สมุนไพร แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  365 ART HOTEL

  เดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ และเข้าสู่ที่พัก

  การเดินทาง

  รถไฟ
 • วันที่ 3

  วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ร้านหยก - ร้านยาสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา - ช้อปิ้งตลาดตงเหมิน - ฮ่องกง (โดยรถไฟ) - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  -

  ถนนคู่รัก (The Lover Road)

  ป็นสถานที่ บนสายถนนสวยงามสายโร แมนติก ที่เรียบชายหาดทอดขนาดอ่าวรูปจันทร์เสี้ยวแสนสวยนี้ เป็นเส้นทางเดินเรียบชายฝั่งทะเลจีนใต้

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue)

  ที่ถนนคู่รักจะมองเห็นรูปปั้นเจ้าแม่บริเวณอ่าวเซียงลู่ (Xianglu Bay)บริเวณอ่าว “เซียงลู่” มี “หวีหนี”

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  พระราชวังหยวนหมิงใหม่

  (New Yuan Ming Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นแทนพระราชวังหยวนหมิงเดิมที่เมืองปักกิ่ง

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  FX HOTEL/JUNTING HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านอิสระตามอัยศัย

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


ราคานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น = 120 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กับไกด์

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!